Europeiska Data Portalen

Juridiskt meddelande

Juridiskt meddelande

Informationen på denna webbplats är föremål för en ansvarsfriskrivning, ett upphovsrättsligt meddelande och regler om skydd av personuppgifter.

Ansvarsfriskrivning

Europeiska kommissionen har skapat denna webbplats för att ge allmänheten bättre tillgång till information om kommissionens initiativ och om EU-politik i allmänhet. Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt.
Om felaktigheter kommer till vår kännedom, försöker vi rätta till dem. Kommissionen frånsäger sig dock allt ansvar för uppgifterna på webbplatsen.

Följande bör påpekas om innehållet :

 • det rör sig endast om allmän information som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk person;
 • informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell;
 • informationen är ibland länkad till externa webbplatser;
 • informationen skall inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning (om du behöver särskilda upplysningar bör du vända dig till en kvalificerad fackman).

Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast Europeiska unionens officiella tidning (den tryckta utgåvan eller sedan den 1 juli 2013 den elektroniska utgåvan på webbplatsen EUR-Lex) är giltig och har rättslig verkan.

Vi strävar efter att så långt som möjligt undvika tekniska störningar. En del uppgifter eller information på vår sida kan dock ha skapats eller strukturerats i filer eller format som inte är felfria. Vi kan inte garantera att den service vi tillhandahåller kommer att vara fri från avbrott eller andra störningar som har att göra med sådana problem. Kommissionen frånsäger sig allt ansvar för problem som kan uppstå till följd av att denna webbplats eller någon av dess länkar har använts.

Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att inskränka kommissionens ansvar i strid med tillämplig nationell lagstiftning eller att utesluta ansvar för kommissionen i de fall där friskrivning inte får ske enligt sådan lagstiftning.

Den europeiska dataportalen utvecklas av EU-kommissionen med stöd av ett konsortium som leds av Capgemini Consulting, inklusive INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terra, Sogeti, 52 North, the Lisbon Council, Time.Lex och universitetet i Southampton.
Kontraktsnummer: LC-00644764
SMART-nummer: 2017-1123

Upphovsrättsskydd

© Europeiska unionen, 1995-2019

Vidareutnyttjande är tillåtet om källan anges. Kommissionens policy för detta fastställs i ett beslut av den 12 december 2011 [729KB].

Vidareutnyttjandet kan i vissa fall omfattas av villkor, som framgår av särskilda meddelanden om upphovsrätt. Läs därför alltid meddelandet om upphovsrätt för varje enskild webbplats på europa.eu och för varje enskilt dokument. Vidareutnyttjanderätten gäller inte material som omfattas av en tredje parts immateriella rättigheter.

Skydd av personuppgifter

Europeiska unionen är engagerad i skydd av användares integritet. Den här webbplatsen och alla tjänster som tillhandahålls genom den tillhandahålls i enlighet med Reglering (EC) N° 45/2001  [234 KB] från den 18 december 2000 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 från den 27 april 2016 (Allmänna dataskyddsförordningen).

Även om du kan bläddra igenom den här webbplatsen och använda några av dess tjänster utan att direkt ge någon information om dig själv, krävs det i vissa personlig information för att kunna tillhandahålla de e-tjänster som du begär.

Denna webbplats och alla tjänster som tillhandahålls genom den erbjuds till dig på Europeiska unionens vägnar, även om viss information som vi tillhandahåller härstammar från tredje part (se "Personuppgifter tillhandahållna av tredje part (Personal data provided by third parties)" nedan). För information eller frågor i samband med dataskydd på denna webbplats eller dess e-tjänster, kan du kontakta oss via de kanaler som finns på kontaktsidan.

Personuppgifter som behandlas via denna webbplats kan relatera till information som du direkt ger oss (genom att skapa ett användarkonto eller genom att kontakta oss, bland annat genom att besvara enkäter, via kontaktsidan eller genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev) eller indirekt (genom automatiserad personlig insamling via din webbläsare).

I det tidigare fallet (data som du direkt tillhandahåller oss) är personuppgifter som behandlas av oss begränsade till de personuppgifter som du väljer att tillhandahålla, vilket kan innehålla ditt namn, kontaktinformation, anslutning och annan information som du väljer att avslöja. Sådan information kommer endast att användas för följande ändamål:

 • kommunicera med dig som svar på eventuella förfrågningar som du gör
 • Ge dig tillgång till de e-tjänster som du vill använda, inklusive genom att använda det externa EU-Login-autentiseringssystemet.
 • anpassa informationen eller e-tjänsterna som är av intresse för dig
 • skapa aggregerad och anonym statistik om användarbeteende på vår webbplats, särskilt med målet att förstå användningen och förbättra webbplatsen och säkerställa att den fungerar korrekt,
 • för att upptäcka och hantera eventuella missbruk eller säkerhetsproblem
 • de syften som avslöjades för dig vid tidpunkten för datainsamling, t.ex. enkät eller nyhetsbrev.

I det senare fallet (data som samlas in automatiskt) är personuppgifterna begränsade till följande kategorier av information:

 • kakor, som beskrivs här;
 • vilken typ av webbläsarprogramvara som du använder
 • namnet på domänen från vilken du får tillgång till Internet;
 • Internetadressen till webbplatsen från vilken du länkade direkt till sidan;
 • datum och tid som du kommer tillgå webbplatsen
 • vilka sidor som du har besökt på webbplatsen.

Sådan information kommer endast att användas för att skapa aggregerad och anonym statistik om användarbeteende på vår webbplats, särskilt med målet att förbättra webbplatsen och säkerställa att den fungerar korrekt. Anpassa informationen eller e-tjänsterna som är av intresse för dig, och för att upptäcka och ta itu med eventuella missbruk eller säkerhetsproblem.

Den rättsliga grunden för vår bearbetningsverksamhet är, i den mån som du väljer att tillhandahålla personuppgifter till oss, ditt samtycke. Vidare, i samband med uppgifter som automatiskt samlas in av oss, är rättslig grund för behandling i samband med cookies ditt samtycke. För andra typer av data som samlas in automatiskt, är rättslig grund även vårt legitima intresse för att hålla webbplatsen fullt fungerande och optimalt fungerande.

Dina uppgifter kommer inte att avslöjas till tredje part utan ditt samtycke, med undantag för tredje part som vi engagerar oss med för att driva och stödja denna webbplats. Dessa tredje parter är bundna av avtal som säkerställer att denna policy följs. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till ett tredjeland eller en internationell organisation.

Vi tar till rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse. Du bör dock komma ihåg att ingen Internetöverföring någonsin är 100 % säker eller felfri.

Dina personuppgifter kommer att behållas av oss så länge som du fortsätter att använda webbplatsen och eventuella e-tjänster relaterade till webbplatsen, inklusive genom att upprätthålla ett konto på denna webbplats eller så länge som krävs för att vi ska kunna hantera vårt juridiska ansvar. Personuppgifter som samlas automatiskt kommer inte att behållas av oss under längre än ett år efter ditt senaste besök.

Du har rätt att begära tillgång till och korrigering eller radering av din information, eller för att begränsa behandlingen av din information och motsätta dig behandlingen (inklusive genom att dra tillbaka ditt samtycke, i förekommande fall) samt rätten till dataöverförbarhet. För att utöva dessa rättigheter eller för att få information om tillämpliga bestämmelser, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen ovan. Vänligen observera att utövandet av dina rättigheter kan vara föremål för restriktioner, t.ex. för att vi ska kunna följa gällande lagar eller för att skydda tredje persons personuppgifter. Du har rätt att lämna in ett klagomål hos din dataskyddsmyndighet.

Personuppgifter tillhandahållna av tredje part

Vänligen observera att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part (särskilt via öppna datalager och integration av sociala medier). Vidare publicerar vår webbplats specifika metadata avseende dessa resurser, vilka erhålls direkt från informationen i dessa resurser. Metadata kan innehålla personuppgifter, t.ex. namn och kontaktuppgifter för personer som är inblandade i att skapa eller hantera dessa resurser.

Vår hemsida publicerar sådana personuppgifter utifrån vårt berättigade intresse för att säkerställa att informationen som är tillgänglig för allmänheten av den ursprungliga datakällan, återspeglas korrekt i vår förvaringsplats, och att tredje parter kan kontakta berörda personer på det sätt som önskas av den ursprungliga datakällan. Den behandlas enbart för att underlätta tillgängligheten och användbarheten hos öppen förvaring av data som kan upptäckas via denna webbplats.

Eftersom att vi inte kontrollerar tredjepartsresurserna eller de ursprungliga personuppgifterna däri finns det dock ingen garanti för dess noggrannhet, fullständighet eller relevans, eller för att upptäcka när det är konfidentiellt eller publicerat av misstag. Sådana resurser tillhandahålls utan försäkringar (explicit eller underförstådda) av deras laglighet eller lämplighet för dina ändamål. Vi uppmuntrar alla användare av vår webbplats att se över de relevanta sekretesspolicyerna för de ursprungliga källorna, och följa dem och att ta itu med eventuella relevanta dataskyddsrättighetsförfrågningar avseende dessa tredjepartsresurser till den ursprungliga källan, vilket kommer att leda till att vår egen data korrigeras automatiskt i tid.

Om du inte löser problemet med de ursprungliga källorna, eller om du känner att vår användning av personuppgifter inte överensstämmer med lagen om uppgiftsskydd oberoende av den juridiska riktigheten hos den ursprungliga källan, vänligen kontakta oss med hjälp av ovanstående information och vi kommer att ta upp frågan till den bästa av vår förmåga. Samma procedurer och rättigheter gäller för personuppgifter som vi samlar in själva. Men observera att vi inte kan ta ansvar för tredjeparts överensstämmelse med dataskyddslagar, och att du i vart fall är och förblir helt ansvarig för att följa upp lagen om uppgiftsskydd för alla bearbetningsaktiviteter som du utför i samband med personuppgifter som erhållits via denna webbplats och via e-tjänsterna.

Vad är en e-tjänst?

 1. Informationstjänster som förser medborgare, media, näringsliv, förvaltningar och andra beslutsfattare med lätt och effektiv tillgång till information och som därmed ökar insynen i och förståelsen för EU:s politik och verksamhet;
 2. Interaktiva kommunikationstjänster som möjliggör en bättre kontakt med medborgarna, det civila samhället, näringslivet och offentliga aktörer och som därmed underlättar samråd om EU:s politik på olika områden och gör det möjligt att ge feedback och påverka utformningen av EU:s politik, verksamhet och tjänster;
 3. Förmedlingstjänster som kan användas för de vanligaste kontakterna med EU, t.ex. upphandling, finansiella transaktioner, rekrytering, anmälan till olika evenemang och tillgång till eller köp av dokument.

Hur behandlar vi inkomna e-postmeddelanden?

När du skickar ett e-postmeddelande registreras dina personuppgifter endast i den omfattning som behövs för att svara på meddelandet. Om de som ansvarar för e-brevlådan inte kan besvara din fråga, vidarebefordrar de ditt meddelande till en annan avdelning. Du underrättas sedan via e-post om vart det har skickats.

Om du har några frågor om hur ditt e-postmeddelande och dina personuppgifter behandlas går det bra att skicka dem tillsammans med meddelandet.

Kartor

Angivna beteckningar och presentationen av material i data eller kartor som erbjuds via denna webbplats innebär inte uttryck för någon mening alls från Europeiska unionens sida om statusen för något land, territorium, stad eller område eller dess myndigheter, eller om avgränsning av dess gränser. Kosovo *: Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i linje med säkerhetsrådets resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring. Palestina *: Denna beteckning ska inte tolkas som ett erkännande av en palestinsk stat och påverkar inte de enskilda ståndpunkter medlemsstaterna i denna fråga.