Europeiska Data Portalen

Rättsligt meddelande

Rättsligt meddelande

Informationen på den här webbplatsen omfattas av en ansvarsfriskrivning, ett meddelande om upphovsrätt och regler om skydd av personuppgifter.

Ansvarsfriskrivning

Europeiska kommissionen har skapat denna webbplats för att ge allmänheten bättre tillgång till information om kommissionens initiativ och om EU-politik i allmänhet. Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt.
Om felaktigheter kommer till vår kännedom, försöker vi rätta till dem. Kommissionen frånsäger sig dock allt ansvar för uppgifterna på webbplatsen.

Följande bör påpekas om innehållet :

 • det rör sig endast om allmän information som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk person;
 • informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell;
 • informationen är ibland länkad till externa webbplatser;
 • informationen skall inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning (om du behöver särskilda upplysningar bör du vända dig till en kvalificerad fackman).

Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast Europeiska unionens officiella tidning (den tryckta utgåvan eller sedan den 1 juli 2013 den elektroniska utgåvan på webbplatsen EUR-Lex) är giltig och har rättslig verkan.

Vi strävar efter att så långt som möjligt undvika tekniska störningar. En del uppgifter eller information på vår sida kan dock ha skapats eller strukturerats i filer eller format som inte är felfria. Vi kan inte garantera att den service vi tillhandahåller kommer att vara fri från avbrott eller andra störningar som har att göra med sådana problem. Kommissionen frånsäger sig allt ansvar för problem som kan uppstå till följd av att denna webbplats eller någon av dess länkar har använts.

Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att inskränka kommissionens ansvar i strid med tillämplig nationell lagstiftning eller att utesluta ansvar för kommissionen i de fall där friskrivning inte får ske enligt sådan lagstiftning.

Den europeiska dataportalen utvecklas av EU-kommissionen med stöd av ett konsortium som leds av Capgemini Consulting, inklusive INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terra, Sogeti, Open Data Institute, Time.Lex och universitetet i Southampton.
Kontraktsnummer: 30-CE-0677290/00-65
SMART-nummer: 2014-1072

Upphovsrättsskydd

© Europeiska unionen, 1995-2016

Vidareutnyttjande är tillåtet om källan anges. Kommissionens policy för detta fastställs i ett beslut av den 12 december 2011 [729KB].

Vidareutnyttjandet kan i vissa fall omfattas av villkor, som framgår av särskilda meddelanden om upphovsrätt. Läs därför alltid meddelandet om upphovsrätt för varje enskild webbplats på europa.eu och för varje enskilt dokument. Vidareutnyttjanderätten gäller inte material som omfattas av en tredje parts immateriella rättigheter.

Skydd för personuppgifter

Europeiska unionen har åtagit sig att skydda användarnas personliga integritet.
Skyddet för enskilda då gemenskapsinstitutionerna behandlar personuppgifter grundas på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 [231 KB] av den 18 december 2000.

Dessa regler gäller gemenskapsinstitutionernas samtliga webbplatser inom domänen eu.
Även om du kan navigera på de flesta av dessa webbplatser utan att lämna uppgifter om dig själv, krävs det ibland att du lämnar personuppgifter för att få tillgång till vissa e-tjänster.

På webbplatser där personuppgifter krävs, behandlas dessa i enlighet med förordningen och information om hur uppgifterna på en webbplats används lämnas i webbplatsens policy för integritetsskydd.

Gällande förhållningsregler:

 • Varje e-tjänst har en registeransvarig som beslutar om syftet med behandling av personuppgifter och på vilket sätt det skall ske. Den registeransvarige kontrollerar också att e-tjänsten överensstämmer med webbplatsens policy för integritetsskydd;
 • Varje EU-institution har ett uppgiftsskyddsombud som kontrollerar att bestämmelserna i förordningen tillämpas och ger råd till de registeransvariga om hur de skall fullgöra sina skyldigheter (se artikel 24 i förordningen);
 • Den europeiska datatillsynsmannen skall agera som oberoende tillsynsmyndighet för alla gemenskapsinstitutioner (se artiklarna 41-45 i förordningen).

Gemenskapsinstitutionernas webbplatser inom domänen eu.int innehåller länkar till webbplatser utanför domänen eu. Eftersom vi inte kontrollerar sådana webbplatser, bör du ta reda på vad de tillämpar för integritetsskyddspolicy.

Vad är en e-tjänst?

 1. Informationstjänster som förser medborgare, media, näringsliv, förvaltningar och andra beslutsfattare med lätt och effektiv tillgång till information och som därmed ökar insynen i och förståelsen för EU:s politik och verksamhet;
 2. Interaktiva kommunikationstjänster som möjliggör en bättre kontakt med medborgarna, det civila samhället, näringslivet och offentliga aktörer och som därmed underlättar samråd om EU:s politik på olika områden och gör det möjligt att ge feedback och påverka utformningen av EU:s politik, verksamhet och tjänster;
 3. Förmedlingstjänster som kan användas för de vanligaste kontakterna med EU, t.ex. upphandling, finansiella transaktioner, rekrytering, anmälan till olika evenemang och tillgång till eller köp av dokument.

Information i en specifik policy för integritetsskydd

En specifik policy för integritetsskydd kommer att innehålla följande information om användningen av personuppgifter:

 • Vilka uppgifter som samlas in, för vilket ändamål och med vilka tekniska hjälpmedel. EU samlar in personuppgifter endast i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla ett särskilt ändamål. Uppgifterna kommer inte att användas på ett sätt som strider mot detta ändamål;
 • Till vem uppgifterna får lämnas ut. EU lämnar ut uppgifter till tredje man endast om det är nödvändigt för att uppfylla det särskilda ändamålet och till angivna (kategorier av) mottagare. EU lämnar inte ut dina personuppgifter för direkt marknadsföring;
 • Hur du kan få tillgång till dina personuppgifter, kontrollera att de stämmer och vid behov korrigera dem. Som registrerad har du rätt att invända mot hur dina personuppgifter används om du har avgörande och berättigade skäl för detta, utom då uppgifterna har samlats in för att uppfylla en rättslig skyldighet eller fullgöra ett avtal där du är part eller om de skall användas för ett ändamål som du uttryckligen har samtyckt till;
 • Hur länge personuppgifterna sparas. EU sparar uppgifterna endast så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet för insamlandet eller vidare behandling;
 • Vilka säkerhetsåtgärder som vidtas för att skydda personuppgifterna mot eventuell felaktig användning eller obehörigt tillträde;
 • Vem du skall kontakta om du har frågor eller klagomål.

Hur behandlar vi inkomna e-postmeddelanden?

När du skickar ett e-postmeddelande registreras dina personuppgifter endast i den omfattning som behövs för att svara på meddelandet. Om de som ansvarar för e-brevlådan inte kan besvara din fråga, vidarebefordrar de ditt meddelande till en annan avdelning. Du underrättas sedan via e-post om vart det har skickats.

Om du har några frågor om hur ditt e-postmeddelande och dina personuppgifter behandlas går det bra att skicka dem tillsammans med meddelandet.

Kartor

Beteckningarna som används och presentationen av material på denna karta innebär inte uttryck för någon åsikt av Europeiska unionen om den rättsliga ställningen för något land, territorium, stad eller område eller dess myndigheter, eller om avgränsningen av dess gränser eller gränslinjer. Kosovo *: Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i linje med säkerhetsrådets resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring. Palestina *: Denna beteckning ska inte tolkas som ett erkännande av en palestinsk stat och påverkar inte de enskilda ståndpunkter medlemsstaterna i denna fråga.