Euroopan Dataportaali

Oikeudellinen huomautus

Oikeudellinen huomautus

Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyy vastuuvapauslauseke, tekijänoikeusilmoitus ja tietosuojaa koskevia määräyksiä.

Vastuuvapauslauseke

Euroopan komissio ylläpitää tätä verkkosivustoa parantaakseen kansalaisten mahdollisuuksia saada tietoja sen toiminnasta ja Euroopan unionin yleisistä toimintapolitiikoista. Komissio pyrkii siihen, että sivuston tiedot ovat oikein ja ajan tasalla. Se myös pyrkii korjaamaan tietoonsa tulleet virheet. Komissio ei kuitenkaan voi olla vastuussa sivuston tiedoista.

Sivustolla olevat tiedot

 • ovat yleisiä eivätkä koske yksittäisten henkilöiden tai yhteisöjen erityisolosuhteita
 • eivät ole välttämättä kattavia, täydellisiä, täsmällisiä eivätkä ajantasaisia
 • saattavat sisältää linkkejä komission ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole komission valvonnassa ja joista komissio ei ota vastuuta
 • eivät sisällä ammatillista tai oikeudellista neuvontaa (jos tarvitset erityistä apua, ota aina yhteyttä pätevään asiantuntijaan).

On syytä huomata, ettei voida taata sitä, että verkossa oleva asiakirja täydellisesti vastaisi virallisesti hyväksyttyä tekstiä. Ainoastaan Euroopan unionin virallinen lehti (sen painettu laitos ja 1.7.2013 alkaen sen EUR-Lex-sivustolla julkaistu sähköinen versio) on todistusvoimainen.

Komissio pyrkii minimoimaan teknisistä ongelmista aiheutuvat häiriöt. Sivusto voi kuitenkin sisältää tietoja, jotka on voitu luoda tai muotoilla sellaiseen muotoon tai sellaisiin tiedostoihin, jotka eivät ole virheettömiä, eikä komissio voi taata, ettei palvelu keskeydy ja etteivät nämä ongelmat muuten vaikuta palveluun. Komissio ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat tämän sivuston tai ulkopuolisiin sivustoihin tehtyjen linkkien käyttämisestä.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa komission vastuuta tavalla, joka on ristiriidassa sovellettavan kansallisen lainsäädännön kanssa, eikä vapauttaa komissiota vastuusta tapauksissa, joissa vastuusta vapauttaminen ei kansallisen lainsäädännön mukaan ole mahdollista.

Euroopan komissio on kehittänyt Euroopan dataportaalin yhteistyössä Capgemini Consultingin johtaman konsortion kanssa, johon kuuluvat mm. INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terra, Sogeti, Open Data Institute, Time.Lex ja Southamptonin yliopisto.
Sopimusnumero: 30-CE-0677290/00-65
SMART-numero:  2014-1072

Tekijänoikeusilmoitus

© Euroopan unioni, 1995-2016 

Uudelleenkäyttö sallitaan, kunhan lähde mainitaan. Euroopan komission soveltamasta asiakirjojen uudelleenkäyttöpolitiikasta säädetään 12.12.2011 annetussa päätöksessä 2011/833/EU [728KB] .

Uudelleenkäyttöä koskeviin yleisperiaatteisiin voidaan soveltaa ehtoja, jotka täsmennetään erillisissä tekijänoikeusilmoituksissa. Sen vuoksi käyttäjien on syytä perehtyä Europa-palvelimella ylläpidettävien verkkosivustojen ja yksittäisten asiakirjojen omiin tekijänoikeusilmoituksiin. Uudelleenkäyttöperiaatteita ei sovelleta asiakirjoihin, joiden tekijänoikeudet ovat kolmansilla osapuolilla.

Henkilötietojen suoja

Euroopan unioni on sitoutunut turvaamaan internet-sivustojensa käyttäjien yksityisyyden suojan.
Tämä perustuu yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 18. 12.2000 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 45/2001 [234 KB]
Periaatetta sovelletaan kaikkiin EU:n toimielinten internet-sivustoihin, joiden verkkotunnuksen yhteinen loppuosa on .eu.
Suurinta osaa näistä sivustoista voi selata antamatta itsestään henkilötietoja. Joidenkin verkkopalvelujen käyttäminen edellyttää kuitenkin henkilötietojen antamista.
Annettuihin henkilötietoihin sovelletaan edellä mainitussa asetuksessa esitettyjä periaatteita. Lisäksi sivustolla on esitettävä yksilöidyt tietosuojaperiaatteet, joissa selitetään, mihin tietoja käytetään.

Tässä yhteydessä

 • rekisterinpitäjä selvittää jokaisen verkkopalvelun osalta, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin henkilötietoja käsitellään, ja varmistaa, että palvelun yhteydessä noudatetaan tietosuojaperiaatteita.
 • eri toimielimissä tietosuojasta vastaavat henkilöt varmistavat, että asetuksen säännöksiä noudatetaan, ja neuvovat rekisterinpitäjiä asetuksesta johtuvien velvoitteiden noudattamisessa (ks. asetuksen 24 artikla).
 • kaikkien toimielinten riippumattomana valvontaviranomaisena wtoimii Euroopan tietosuojavaltuutettu (ks. asetuksen 41–45 artikla).

EU:n toimielinten internet-sivustoilla, joiden verkkotunnuksen yhteinen loppuosa on .eu, on linkkejä myös ulkopuolisiin sivustoihin. Koska EU ei valvo näitä sivustoja, suosittelemme tutustumista niiden tietosuojaperiaatteisiin.

Mitä verkkopalvelulla tarkoitetaan?

 1. tietopalvelut, joiden avulla kansalaiset, tiedotusvälineet, yritykset, viranomaiset ja muut päättäjät saavat tietoja vaivattomasti ja tehokkaasti – näin parannetaan EU:n avoimuutta ja EU:n politiikan ja toiminnan tuntemusta
 2. vuorovaikutteiset viestintäpalvelut, joilla pyritään helpottamaan EU:n yhteydenpitoa kansalaisiin, yrityksiin sekä kansalaisyhteiskunnan ja julkishallinnon edustajiin – näin edistetään eri alojen politiikkaa koskevaa mielipidevaihtoa, kehitetään palautekanavia ja helpotetaan osallistumista EU:n politiikan, toiminnan ja palveluiden suunnitteluun
 3. asiointipalvelut, joiden välityksellä voidaan hoitaa mm. EU:n hankintoihin, rahaliikenteeseen tai rekrytointiin liittyviä asioita, ilmoittautua EU:n järjestämiin tapahtumiin ja hankkia asiakirjoja.

Yksilöityjen tietosuojaperiaatteiden sisältämät tiedot

Yksilöidyissä tietosuojaperiaatteissa täsmennetään tietojen käytön osalta seuraavat seikat:

 • Mitä tietoja kerätään, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin. EU kerää henkilötietoja ainoastaan erikseen määriteltäviin tarkoituksiin. Tietoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin.
 • Kenelle tiedot luovutetaan. EU ei luovuta tietoja sivullisille, ellei tietojen luovuttaminen erikseen mainittaville vastaanottajille tai vastaanottajaryhmille ole tarpeen edellä mainittujen erikseen määriteltävien tarkoitusten saavuttamiseksi. EU ei luovuta hallussaan olevia henkilötietoja suoramarkkinointia varten.
 • Miten omat henkilötiedot voi tarkastaa ja tarvittaessa korjata niitä. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä perusteltujen pakottavien syiden vuoksi, paitsi jos käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai jos tietoja käytetään sellaiseen tarkoitukseen, johon rekisteröity on antanut yksiselitteisen suostumuksensa.
 • Kuinka kauan tietoja säilytetään. EU säilyttää tiedot vain niin kauan kuin on tarpeen asian käsittelyn vuoksi tai sen jatkokäsittelyä varten.
 • Miten estetään tietojen väärinkäyttö ja luvaton pääsy tietojärjestelmiin.
 • Kenelle voi esittää kysymyksiä tai tehdä valituksen.

Miten komissio käsittelee sille lähetettyjä sähköposteja?

Monilla Europa-sivustoilla on Yhteystiedot-linkki, joka avaa sähköpostiohjelman ja jonka avulla voi lähettää kommentteja tiettyyn sähköpostilaatikkoon.

Kun lähetät tällaisen viestin, henkilötietojasi kerätään ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen vastaamisen kannalta. Jos sähköpostilaatikosta vastaava tiimi ei pysty vastaamaan kysymykseen, se lähettää viestisi edelleen toiseen yksikköön. Sinulle ilmoitetaan sähköpostitse, mihin yksikköön viestisi on toimitettu.

Jos sinulla on kysyttävää sähköpostiviestisi ja siihen liittyvien henkilötietojen käsittelystä, voit sisällyttää kysymykset viestiisi.

Kartat

Tässä kartassa käytetyt nimeämiset ja aineiston esitys eivät viittaa minkäänlaiseen mielipiteen ilmaisuun Euroopan unionin taholta koskien minkään maan, territorion, kaupungin tai alueen tai sen viranomaisten laillista statusta, tai sen rajojen määräämistä. Kosovo*: Tämä nimeäminen ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin ja on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen. Palestiina*: Tätä nimeämistä ei tule tulkita Palestiinan valtion tunnustamiseksi eikä se rajoita yksittäisten jäsenvaltioiden kantoja tätä asiaa koskien.