Portál Európskych Údajov

Právne upozornenie

Právne upozornenie

Na informácie na tomto portáli sa vzťahuje vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti, upozornenie o autorských právach a pravidlá o ochrane osobných údajov.

Odmietnutie zodpovednosti

Európska komisia poskytuje túto webovú stránku hlavne za účelom zvýšenia verejného prístupu k informáciám o svojich iniciatívach a politikách Európskej únie vo všeobecnosti. Naším cieľom je poskytovať tieto informácie včas a správne. Ak budeme upozornení na chyby, pokúsime sa ich napraviť. Komisia však nenesie žiadnu zodpovednosť, ani nijak inak neručí za informácie uvedené na týchto webových stránkach.

Tieto informácie:

 • majú všeobecný charakter a nevzťahujú sa na žiadne špeciálne fyzické alebo právnické osoby;
 • nemusia byť nevyhnutne úplné, vyčerpávajúce, správne alebo aktuálne;
 • môžu obsahovať prepojenia na externé stránky, ktoré sú mimo kontroly Komisie a za ktoré Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť;
 • nepredstavujú profesionálne ani právne poradenstvo (ak potrebujete konkrétne rady, obráťte sa na odborníkov).

Nie je možné zaručiť, aby dokument, ktorý je k dispozícii on-line vždy presne korešpondoval s oficiálne prijatým textom. Len Úradný vestník Európskej únie (tlačená verzia alebo od 1. júla 2013 jeho elektronické vydanie uverejnené na webovej lokalite EUR-Lex) je autentický a má právne následky.

Je naším cieľom minimalizovať technické chyby. Niektoré informácie alebo údaje v tejto lokalite však mohli byť tvorené v chybných súboroch alebo formátoch, preto nemožno zaručiť, že náš servis nebude poškodený alebo iným spôsobom ovplyvnený takýmito problémami. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za podobné chyby, ktoré sa zistia pri používaní tejto lokality, ani za prepojenia na externé lokality.

Toto ustanovenie o odmietnutí zodpovednosti nevylučuje zodpovednosť Komisie, ak je v rozpore s požiadavkami v národnom právnom systéme, ani nevylučuje zodpovednosť za záležitosti, ktoré nemožno z tohto práva vyňať.

Európsky portál dát vytvorila Európska komisia s podporou konzorcia, ktoré vedie spoločnosť Capgemini a na ktorom sa zúčastňujú INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terra, Sogeti, Open Data Institute, Time.Lex a Univerzita v Southamptone.
Číslo zmluvy: 30-CE-0677290/00-65 Číslo
SMART: 2014-1072

Upozornenie o autorských právach

© Európska únia, 1995 – 2016

Opakované použitie je povolené pod podmienkou uvedenia zdroja. Pravidlá pre opakované použitie dokumentov Európskej komisie sú upravené v jej rozhodnutí z 12. decembra 2011 [745KB] .

Ku všeobecnej zásade sprístupnenia dokumentov Komisie na opakované použitie sa môžu viazať určité podmienky, ktoré môžu byť podrobnejšie upravené v individuálnych upozorneniach o autorských právach. Používatelia by si preto mali pozorne prečítať upozornenia o autorských právach pre jednotlivé webové lokality, ktoré sú súčasťou portálu Europa, a takisto pre samostatné dokumenty. Opakované použitie nie je možné v prípade dokumentov, ku ktorým sa viažu práva duševného vlastníctva tretích strán.

Ochrana osobných údajov

Európska únia je zaviazaná voči zachovaniu súkromia užívateľov.
Politika "ochrany jednotlivcov týkajúca sa spracovania osobných údajov inštitúciami spoločenstva" vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 [242 KB] z 18. decembra 2000.
Táto všeobecná politika sa týka všetkých inštitucionálnych webových stránok Európskej únie v rámci domény eu.
Vo väčšine prípadov je možné prehľadávať webové stránky bez udania svojich osobných dát, v niektorých prípadoch sa osobné údaje požadujú na poskytnutie požadovaných e-služieb.
Webové stránky, kde sa tieto údaje požadujú, s nimi nakladajú podľa politiky popísanej v uvedenom nariadení a poskytujú informácie o použití vašich údajov vo svojich špeciálnych vyhláseniach o zachovaní súkromia.

Ide o nasledovný postup:

 • Kontrolór určí pre každú e-službu jej účel a prostriedky spracovania osobných údajov a zaručí súlad politiky zachovania súkromia s danou e-službou;
 • V rámci každej inštitúcie je zamestnanec, ktorý má na starosti dodržiavanie ustanovení príslušného nariadenia a je i poradcom pre kontrolórov pri plnení svojich povinností (pozri čl. 24 príslušného nariadenia);
 • Vo všetkých inštitúciách bude Európsky kontrolór ochrany údajov vystupovať ako nezávislý európsky splnomocnec (pozri čl. 41 až 45 príslušného nariadenia).

Všetky inštitucionálne webové stránky Európskej únie v doméne eu obsahujú aj prepojenia na externé lokality. Nakoľko tieto lokality nekontrolujeme, odporúčame vám overiť si ich politiku zachovania súkromia.

Čo je to e-služba?

 1. Informačné služby poskytujú občanom, médiám, obchodnej a administratívnej sfére, či iným rozhodujúcim aktérom jednoduchý a efektívny prístup k informáciám, čím sa zvyšuje transparentnosť a pochopenie politík a aktivít EÚ;
 2. Interaktívne komunikačné služby uľahčujú styk a konzultácie s občanmi, obchodným sektorom, občianskou spoločnosťou a verejnými činiteľmi, umožňujú spätnú väzbu a prispievajú tak k formovaniu politík, aktivít a služieb EÚ;
 3. Transakčné služby umožňujú všetky základné formy transakcií s EÚ, napr. obstarávanie, finančné operácie, prijímanie nových zamestnancov, oznámenia o konaní podujatia, získanie alebo nákup dokumentov, atď.

Informácie vo vyhlásení o ochrane súkromia.

Vyhlásenie o ochrane súkromia bude obsahovať nasledovné informácie o použití vašich údajov:

 • Aké informácie sa zhromažďujú, za akým účelom, aké technické prostriedky sa používajú na zhromažďovanie osobných údajov, aby sa použili len na nevyhnutné účely a ciele. Informácie nebudú znovu použité na nenáležité účely;
 • Komu možno odhaliť vaše údaje. EÚ môže poskytnúť vaše údaje tretej strane len v tom prípade, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu (účelov), ktorý je vyššie definovaný a spomínaným (kategóriám) príjemcov. EÚ nebude rozširovať vaše osobné údaje na priame marketingové účely;
 • Ako možno získať prístup k svojim údajom, overiť si ich správnosť, ak treba, ako ich opraviť. Keďže ste predmetom údajov, máte právo na základe závažných dôvodov namietať proti spôsobu, ktorým sa vaše údaje spracúvajú, okrem prípadov, keď sa vaše údaje zhromažďujú kvôli právnym záväzkom, alebo sú potrebné na splnenie dohody, kde ste jednou zo zmluvných strán, alebo sa vaše údaje majú použiť na účely, s ktorými ste vyjadrili svoj súhlas.
 • Ako dlho sú vaše údaje uložené. EÚ si ponecháva údaje len na dobu potrebnú na zozbieranie údajov alebo na ich ďalšie spracovanie;
 • Aké bezpečnostné opatrenia boli prijaté, aby sa predišlo možnému zneužitiu alebo neautorizovanému prístupu k vašim údajom;
 • Koho treba kontaktovať, ak máte nejaké požiadavky alebo sťažnosti.

Ako sa zaobchádza s vašimi e-mailami?

Ak pošlete tento druh správy, uchováme len osobné údaje potrebné na zaslanie odpovede. V prípade, že daný manažment elektronickej schránky nie je schopný odpovedať, vaša správa sa posúva ďalšej službe. Prostredníctvom elektronickej pošty vás oboznámia, kam bola vaša správa odoslaná.

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vášho e-mailu a s tým spojených osobných údajov, neváhajte a zaraďte ich do svojej správy.

Mapy

Použité názvoslovie a materiál prezentovaný na tejto mape nepredstavujú vyjadrenie akéhokoľvek názoru zo strany Európskej únie týkajúce sa právneho postavenia ktorejkoľvek krajiny, územia, mesta alebo oblasti alebo ich orgánov, či týkajúce sa vymedzenia ich hraníc. Kosovo *: Týmto označením nie sú dotknuté stanoviská týkajúce sa štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 1244/1999 ako aj so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova. Palestína *: Toto označenie sa nesmie vykladať ako uznanie palestínskeho štátu a netýka sa individuálnych postojov členských štátov na túto problematiku.