Portál Európskych Údajov

Právne upozornenie

Právne upozornenie

Informácie na tejto lokalite podliehajú odmietnutiu zodpovednosti, upozorneniu o autorských právach a pravidlám týkajúcim sa ochrany osobných údajov.

Odmietnutie zodpovednosti

Európska komisia poskytuje túto webovú stránku hlavne za účelom zvýšenia verejného prístupu k informáciám o svojich iniciatívach a politikách Európskej únie vo všeobecnosti. Naším cieľom je poskytovať tieto informácie včas a správne. Ak budeme upozornení na chyby, pokúsime sa ich napraviť. Komisia však nenesie žiadnu zodpovednosť, ani nijak inak neručí za informácie uvedené na týchto webových stránkach.

Tieto informácie:

 • majú všeobecný charakter a nevzťahujú sa na žiadne špeciálne fyzické alebo právnické osoby;
 • nemusia byť nevyhnutne úplné, vyčerpávajúce, správne alebo aktuálne;
 • môžu obsahovať prepojenia na externé stránky, ktoré sú mimo kontroly Komisie a za ktoré Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť;
 • nepredstavujú profesionálne ani právne poradenstvo (ak potrebujete konkrétne rady, obráťte sa na odborníkov).

Nie je možné zaručiť, aby dokument, ktorý je k dispozícii on-line vždy presne korešpondoval s oficiálne prijatým textom. Len Úradný vestník Európskej únie (tlačená verzia alebo od 1. júla 2013 jeho elektronické vydanie uverejnené na webovej lokalite EUR-Lex) je autentický a má právne následky.

Je naším cieľom minimalizovať technické chyby. Niektoré informácie alebo údaje v tejto lokalite však mohli byť tvorené v chybných súboroch alebo formátoch, preto nemožno zaručiť, že náš servis nebude poškodený alebo iným spôsobom ovplyvnený takýmito problémami. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za podobné chyby, ktoré sa zistia pri používaní tejto lokality, ani za prepojenia na externé lokality.

Toto ustanovenie o odmietnutí zodpovednosti nevylučuje zodpovednosť Komisie, ak je v rozpore s požiadavkami v národnom právnom systéme, ani nevylučuje zodpovednosť za záležitosti, ktoré nemožno z tohto práva vyňať.

Európsky portál dát vytvorila Európska komisia s podporou konzorcia, ktoré vedie spoločnosť Capgemini a na ktorom sa zúčastňujú INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terra, Sogeti, 52 North, the Lisbon Council, Time.Lex a Univerzita v Southamptone.
Číslo zmluvy: LC-00644764 Číslo
SMART: 2017-1123

Upozornenie o autorských právach

© Európska únia, 1995-2019

Opakované použitie je povolené pod podmienkou uvedenia zdroja. Pravidlá pre opakované použitie dokumentov Európskej komisie sú upravené v jej rozhodnutí z 12. decembra 2011 [745KB] .

Ku všeobecnej zásade sprístupnenia dokumentov Komisie na opakované použitie sa môžu viazať určité podmienky, ktoré môžu byť podrobnejšie upravené v individuálnych upozorneniach o autorských právach. Používatelia by si preto mali pozorne prečítať upozornenia o autorských právach pre jednotlivé webové lokality, ktoré sú súčasťou portálu Europa, a takisto pre samostatné dokumenty. Opakované použitie nie je možné v prípade dokumentov, ku ktorým sa viažu práva duševného vlastníctva tretích strán.

Ochrana osobných údajov

Európska únia sa zaviazala chrániť súkromie používateľov. Táto webová lokalita a všetky služby, ktoré sú prostredníctvom nej k dispozícii, sa poskytujú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001  [234 KB] z 18. decembra 2000, ako aj nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Hoci na prehliadanie tejto webovej lokality a využívanie niektorých jej služieb nie je potrebné priamo poskytnúť žiadne informácie o sebe, v niektorých prípadoch sú na poskytovanie požadovaných elektronických služieb potrebné osobné údaje.

Túto webovú lokalitu a všetky služby, ktoré sú prostredníctvom nej k dispozícii, vám ponúkame v mene Európskej únie, hoci niektoré informácie, ktoré poskytujeme, pochádzajú od tretích strán (pozri „Osobné údaje poskytované tretími stranami" nižšie). V prípade, že potrebujete informácie alebo máte otázky týkajúce sa ochrany údajov pri používaní tejto webovej lokality alebo využívaní jej elektronických služieb, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom kanálov uvedených na  stránke s kontaktnými informáciami.

Osobné údaje spracúvané prostredníctvom tejto webovej lokality sa môžu týkať informácií, ktoré nám poskytujete priamo (tým, že si vytvoríte používateľské konto alebo nás kontaktujete, zúčastnite sa prieskumov, obrátite sa na nás prostredníctvom kontaktnej stránky alebo sa prihlásite na odber nášho bulletinu) alebo nepriamo (automatizovaným získavaním údajov prostredníctvom vášho prehliadača).

V prvom uvedenom prípade (údaje, ktoré nám poskytnete priamo) sú osobné údaje, ktoré spracúvame, obmedzené na osobné údaje, ktoré ste sa rozhodli poskytnúť. Tieto údaje môžu zahŕňať vaše meno, kontaktné informácie, príslušnosť a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré ste sa rozhodli poskytnúť. Takéto informácie budú použité výlučne na tieto účely:

 • komunikáciu s vami na základe vašich prípadných požiadaviek, ktoré nám zašlete;
 • poskytnutie prístupu k elektronickým službám, ktoré chcete využívať, a to aj prostredníctvom používania externého autentifikačného systému EU Login;
 • prispôsobenie informácií alebo elektronických služieb, ktoré vás zaujímajú;
 • vytvorenie súhrnných a anonymných štatistík správania používateľov na našej webovej lokalite, konkrétne s cieľom porozumieť jej využívaniu, vylepšovať ju a zabezpečiť jej správne fungovanie;
 • na odhaľovanie a riešenie prípadného zneužitia alebo bezpečnostných problémov;
 • na účely, ktoré vám boli oznámené v čase získania údajov, napr. na analýzu výsledkov prieskumu alebo poskytovanie bulletinov.

V druhom uvedenom prípade (údaje, ktoré sa získavajú automaticky) sú osobné údaje obmedzené na tieto kategórie:

 • súbory cookie tak, ako sú opísané tu;
 • typ softvéru webového prehliadača, ktorý používate;
 • názov domény, z ktorej pristupujete na internet;
 • internetová adresa webovej lokality, z ktorej ste sa priamo prepojili s touto lokalitou;
 • dátum a čas vášho prístupu na túto lokalitu;
 • ktoré stránky ste na tejto lokalite navštívili.

Takéto informácie sa budú používať výlučne na účely vytvorenia súhrnných a anonymných štatistík správania používateľov na našej lokalite, konkrétne s cieľom vylepšovať lokalitu a zabezpečiť jej správne fungovanie; na prispôsobovanie informácií alebo elektronických služieb, ktoré vás zaujímajú; a na odhaľovanie a riešenie zneužitia alebo bezpečnostných problémov.

Právnym základom našich spracovateľských činností, pokiaľ sa rozhodnete poskytnúť nám osobné údaje, je váš súhlas. Právnym základom spracúvania údajov, ktoré získavame automaticky, je váš súhlas v súvislosti so súbormi cookie. Pokiaľ ide o ostatné typy automaticky získavaných údajov, právnym základom je tiež náš oprávnený záujem o to, aby sme túto webovú lokalitu udržiavali v plne prevádzkyschopnom a optimálne funkčnom stave.

Vaše údaje sa nebudú poskytovať tretím stranám bez vášho súhlasu. Výnimkou sú tretie strany, ktoré sme najali, aby prevádzkovali túto lokalitu a poskytovali príslušnú technickú podporu. Tieto tretie strany sú viazané dohodami, ktorými sa zabezpečuje súlad s týmito pravidlami. Vaše osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie.

Na ochranu vašich osobných údajov pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom a zverejnením, zmenou alebo zničením prijmeme príslušné kroky. Mali by ste však mať na pamäti, že žiadny internetový prenos nie je nikdy 100 % bezpečný alebo bezchybný.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako budete pokračovať v používaní tejto lokality a využívaní akýchkoľvek súvisiacich elektronických služieb, alebo po takú dobu, počas ktorej budú tieto údaje potrebné na správu našich zákonných povinností. Osobné údaje, ktoré sa získavajú automaticky, nebudeme uchovávať dlhšie ako rok od vašej poslednej návštevy.

Máte právo požadovať prístup k informáciám a ich opravu alebo vymazanie alebo obmedziť spracúvanie vašich informácií a namietať proti ich spracúvaniu (vrátane prípadného stiahnutia svojho súhlasu), ako aj právo na prenosnosť údajov. Ak si chcete uplatniť tieto práva alebo získať informácie o platných podmienkach, obráťte sa na nás prostredníctvom vyššie uvedených informácií. Upozorňujeme, že uplatňovanie vašich práv môže podliehať obmedzeniam, napr. aby sme mohli dodržiavať platné právne predpisy alebo chrániť práva tretích strán na ochranu údajov. Máte právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov.

Osobné údaje, ktoré poskytujú tretie strany

Upozorňujeme, že naša webová lokalita obsahuje prepojenia na lokality tretích strán a na zdroje poskytované tretími stranami (najmä prostredníctvom databáz otvorených údajov a začlenenia sociálnych médií). Na našej webovej lokalite sú uverejnené aj metaúdaje týkajúce sa týchto zdrojov, ktoré sa získavajú priamo z informácií v nich obsiahnutých. Tieto metaúdaje môžu obsahovať osobné údaje, napr. mená a kontaktné údaje osôb, ktoré sa podieľajú na vytváraní alebo správe týchto zdrojov.

Naša webová lokalita uverejňuje takéto osobné údaje na základe oprávneného záujmu zabezpečiť, aby informácie, ktoré verejne sprístupnil pôvodný zdroj údajov, presne zodpovedali údajom v našej databáze a aby tretie strany mohli kontaktovať príslušné osoby spôsobom, ktorý požadoval pôvodný zdroj údajov. Spracúvajú sa výlučne na účely uľahčenia dostupnosti a použiteľnosti databáz otvorených údajov, ktoré možno zistiť prostredníctvom tejto webovej lokality.

Avšak vzhľadom na to, že zdroje tretích strán alebo pôvodné osobné údaje, ktoré sú v nich obsiahnuté, nekontrolujeme, nemôžeme zaručiť ich presnosť, úplnosť alebo relevantnosť, ani nemôžeme zistiť, ak ide o údaje, ktoré sú dôverné alebo sa uverejnia omylom. Takéto zdroje sa poskytujú bez záruk (či už explicitných alebo implikovaných) o ich zákonnosti alebo vhodnosti na vaše účely. Každému používateľovi našej webovej lokality odporúčame, aby si preštudoval príslušné pravidlá ochrany osobných údajov pôvodných zdrojov a dodržiaval ich, vďaka čomu sa vykoná včasná automatická oprava našich vlastných údajov.

Ak sa riešením záležitosti týkajúcej sa pôvodného zdroja váš problém nevyriešil alebo máte pocit, že naše používanie osobných údajov nie je bez ohľadu na zákonnosť pôvodného zdroja v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov, obráťte sa na nás prostredníctvom vyššie uvedených informácií a my sa budeme danou záležitosťou zaoberať podľa svojich najlepších schopností. Rovnaké postupy a práva sa uplatňujú, aj pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré získavame my sami. Upozorňujeme však na to, že nemôžeme prevziať zodpovednosť za dodržiavanie právnych predpisov o ochrane údajov tretími stranami a že ste v každom prípade pri všetkých spracovateľských činnostiach, ktoré vykonávate v súvislosti s osobnými údajmi získanými prostredníctvom tejto lokality a elektronických služieb, plne zodpovední za dodržiavanie právnych predpisov o ochrane údajov.

Čo je to e-služba?

 1. Informačné služby poskytujú občanom, médiám, obchodnej a administratívnej sfére, či iným rozhodujúcim aktérom jednoduchý a efektívny prístup k informáciám, čím sa zvyšuje transparentnosť a pochopenie politík a aktivít EÚ;
 2. Interaktívne komunikačné služby uľahčujú styk a konzultácie s občanmi, obchodným sektorom, občianskou spoločnosťou a verejnými činiteľmi, umožňujú spätnú väzbu a prispievajú tak k formovaniu politík, aktivít a služieb EÚ;
 3. Transakčné služby umožňujú všetky základné formy transakcií s EÚ, napr. obstarávanie, finančné operácie, prijímanie nových zamestnancov, oznámenia o konaní podujatia, získanie alebo nákup dokumentov, atď.

Ako sa zaobchádza s vašimi e-mailami?

Ak pošlete tento druh správy, uchováme len osobné údaje potrebné na zaslanie odpovede. V prípade, že daný manažment elektronickej schránky nie je schopný odpovedať, vaša správa sa posúva ďalšej službe. Prostredníctvom elektronickej pošty vás oboznámia, kam bola vaša správa odoslaná.

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vášho e-mailu a s tým spojených osobných údajov, neváhajte a zaraďte ich do svojej správy.

Mapy

Použité označenia alebo prezentácia materiálov v údajoch alebo na mapách, ktoré sa ponúkajú prostredníctvom tejto webovej lokality, nie sú v žiadnom prípade vyjadrením názoru Európskej únie, pokiaľ ide o právne postavenie ktorejkoľvek krajiny, územia, mesta alebo oblasti alebo ich orgánov, alebo o vymedzenie ich hraníc. Kosovo *: Týmto označením nie sú dotknuté stanoviská týkajúce sa štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 1244/1999 ako aj so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova. Palestína *: Toto označenie sa nesmie vykladať ako uznanie palestínskeho štátu a netýka sa individuálnych postojov členských štátov na túto problematiku.