Европейски Портал за данни

Правна забележка

Правна забележка

Информацията в този сайт подлежи на отказ от отговорност, известие за авторски права и правила за защита на личните данни.

Отказ от отговорност

Европейската комисия поддържа този уебсайт с цел подобряване на обществения достъп до информация за инициативите си и политиките на Европейския съюз като цяло. Нашата цел е да поддържаме тази информация актуална и точна. Ако ни бъдат посочени грешки, ще се опитаме да ги поправим.
Въпреки това Комисията не поема каквато и да е отговорност по отношение на информацията в този сайт.

Тази информация:

 • е единствено от общ характер и няма за цел да разглежда конкретните обстоятелства на отделно физическо или юридическо лице;
 • не е непременно изчерпателна, пълна, точна или актуална;
 • понякога е свързана с външни сайтове, върху които службите на Комисията нямат контрол и за които тя не поема отговорност;
 • не представлява професионална или правна консултация (ако се нуждаете от конкретен съвет, винаги трябва да се консултирате с квалифициран специалист).

Моля, обърнете внимание, че не може да се гарантира, че документ, който е наличен онлайн, точно възпроизвежда официално приет текст. Единствено официалният вестник на Европейския съюз (печатното или от 1 юли 2013 г. съответно електронното му издание, което се намира на уебсайта на EUR-Lex), е автентичен и има правна сила.

Стремим се да сведем до минимум прекъсванията, причинени от технически грешки. Въпреки това някои данни и информация на сайта ни може да са създадени или структурирани във файлове или формати, които не са без грешки, като не можем да гарантираме, че услугата ни няма да бъде прекъсната или по друг начин засегната от такива проблеми. Комисията не поема отговорност за такива проблеми, възникнали в резултат на използването на този сайт или свързани външни сайтове.

Този отказ от отговорност няма за цел да ограничи отговорността на Комисията в разрез с изискванията, предвидени в приложимото национално законодателство, нито да я освободи от отговорността й по въпроси, които не може да бъдат изключени от това законодателство.

Европейският портал за данни е разработен от Европейската комисия с подкрепата на консорциум, управляван от Capgemini Consulting, включващ INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terra, Sogeti, 52 North, the Lisbon Council, Time.Lex и университета в Саутхемптън.
Номер на договора: LC-00644764
ИНТЕЛИГЕНТЕН номер: 2017-1123

Известие за авторски права

© Европейски съюз, 1995-2019

Повторното използване е разрешено, при условие че е посочен източникът. Политиката на Европейската комисия за повторно използване се прилага чрез Решение от 12 декември 2011 г. [728KB] .

Общите принципи за повторно използване могат да бъдат предмет на условия, които може да са посочени в отделни известия за авторски права. Затова е препоръчително потребителите да правят справка с известията за авторски права на отделните уебсайтове, поддържани в рамките на Europa, и на различните документи. Повторното използване не се отнася до документи, предмет на права на интелектуална собственост на трети страни.

Защита на личните данни

Европейският съюз зачита неприкосновеността на личния живот на потребителите. Този уебсайт и всички услуги, предлагани чрез него, се предоставят в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001  [234 KB] на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г., както и с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общ регламент относно защитата на данните).

Въпреки че можете да разглеждате този уебсайт и да използвате част от услугите му, без директно да давате информация за себе си, в някои случаи е необходима лична информация, за да бъдат предоставени заявените от Вас електронни услуги.

Този уебсайт и услугите, предоставяни чрез него, се предлагат от името на Европейския съюз, въпреки че част от информацията, която предоставяме, произхожда от трети страни (вижте „Лични данни, предоставяни от трети страни“ по-долу). За информация или въпроси относно защитата на данните на този уебсайт или предоставяните от него електронни услуги, можете да се свържете с нас чрез каналите, предоставени на страницата за контакт.

Личните данни, обработвани чрез този уебсайт, може да се отнасят до информацията, която ни предоставяте директно (чрез създаване на потребителски профил или като се свързвате с нас, включително като отговаряте на проучвания, чрез страницата за контакт или като се абонирате за бюлетина ни) или индиректно (чрез автоматично събиране на лични данни чрез браузъра Ви).

В първия случай (данни, които директно ни предоставяте) личните данни, обработвани от нас, се ограничават до личните данни, които решавате да предоставите — те могат да включват името Ви, информация за връзка, принадлежност към организация и всяка друга информация, която решите да разкриете. Тази информация ще се използва единствено за следните цели:

 • за комуникация с Вас в отговор на запитвания, които сте направили;
 • за да Ви се предоставя достъп до електронните услуги, които искате да ползвате, включително чрез използване на външната система за удостоверяване EU-Login;
 • за персонализиране на информацията или електронните услуги, които представляват интерес за Вас;
 • за създаване на обобщена и анонимна статистика за поведението на потребителите на нашия сайт, по-специално с цел да разберем как се използва, да подобряваме сайта и да гарантираме правилното му функциониране;
 • за откриване и разрешаване на случаи на злоупотреби или проблеми със сигурността;
 • целите, които са Ви разкрити по време на събиране на данните, например анализ на проучване или предоставяне на информационни бюлетини.

Във втория случай (автоматично събирани данни) личните данни се ограничават до следните категории информация:

 • бисквитки, както е описано тук;
 • вида на уеб браузъра, който използвате;
 • името на домейна, от който осъществявате достъп до интернет;
 • интернет адреса на уебсайта, от който сте се свързали директно със сайта;
 • датата и часа на посещаване на сайта;
 • кои страници сте посетили в сайта.

Тази информация ще се използва изключително с цел създаване на обобщена и анонимна статистика за поведението на потребителите на нашия сайт, по-специално с цел подобряване на сайта и осигуряване на правилното му функциониране; персонализиране на информацията или електронните услуги, които представляват интерес за Вас; и за откриване и справяне със злоупотреби или проблеми със сигурността.

Правното основание на дейностите ни по обработка е Вашето съгласие, ако решите да ни предоставите лични данни. Освен това по отношение на данните, които се събират автоматично от нас, правното основание за обработка във връзка с „бисквитките“ е съгласието Ви. За други видове данни, които се събират автоматично, правното основание е и нашият законен интерес да поддържаме уебсайта напълно функционален и оптимално работещ.

Вашите данни няма да бъдат разкривани на трети страни без съгласието Ви, с изключение на трети страни, ангажирани от нас да управляват и поддържат този сайт. Тези трети страни са обвързани със споразумения, които гарантират спазване на тези правила. Личните Ви данни няма да бъдат прехвърляни в трета държава или международна организация.

Предприемаме разумни мерки, за да защитаваме личните Ви данни от загуба, злоупотреба и непозволен достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Въпреки това трябва да имате предвид, че предаването на данни чрез интернет не е 100% сигурно или без грешки.

Ще пазим личните Ви данни, докато продължавате да използвате сайта и електронните услуги, свързани с него, включително чрез поддържане на профил на този уебсайт, или толкова дълго, колкото е необходимо, за да управляваме правните си отговорности. Личните данни, събирани автоматично, ще бъдат съхранявани от нас не повече от една година след последното Ви посещение.

Имате право да поискате достъп до информацията си и нейното коригиране или изтриване, да ограничите обработването на информацията за Вас и да възразите срещу обработването й (включително чрез оттегляне на съгласието Ви, в зависимост от случая), както и право на преносимост на данните. За да упражнявате тези права или да получите информация за приложимите условия, моля, свържете се с нас, като използвате информацията по-горе. Моля, имайте предвид, че упражняването на правата Ви може да бъде предмет на ограничения, например за да можем да спазваме приложимите закони или да защитим правата на защита на данните на трети страни. Имате право да подадете жалба до своя орган за защита на данните.

Лични данни, предоставяни от трети страни

Моля, обърнете внимание, че уебсайтът ни съдържа връзки към сайтове на трети страни и ресурси, предоставяни от трети страни (а именно чрез хранилища с отворени данни и интеграция със социални медии). Освен това уебсайтът ни публикува специфични метаданни, свързани с тези ресурси, които се получават директно от информацията, включена в тези ресурси. Тези метаданни може да съдържат лични данни, като имената и данните за контакт на лицата, участващи в създаването или управлението на ресурсите.

 

Уебсайтът ни публикува такива лични данни въз основа на законния ни интерес да гарантираме, че информацията, която се предоставя публично от първоизточника на данни, е точно отразена в хранилището ни и че трети страни може да се свързват със съответните лица по начина, изискван от първоизточника на данни. Те се обработват единствено с цел улесняване на достъпа и използваемостта на хранилищата със свободно достъпни данни, които могат да бъдат открити чрез този уебсайт.

Въпреки това, тъй като не контролираме ресурсите на третите страни или оригиналните лични данни, съдържащи се в тях, не можем да гарантираме тяхната точност, пълнота или уместност, нито можем да установим кога са поверителни или публикувани по погрешка. Тези ресурси се предоставят без гаранции (изрични или подразбиращи се) за тяхната законност или годност за Вашите цели. Насърчаваме всеки потребител на уебсайта ни да преглежда съответните правила за поверителност на първоизточниците и да ги спазва, както и да отправя всички съответни искания за права за защита на данните, свързани с тези ресурси на трети страни, към първоизточника, в резултат на което собствените ни данни своевременно ще бъдат автоматично коригирани.

Ако отнасянето на въпроса до първоизточниците не разреши проблема Ви или ако смятате, че използването на личните Ви данни от наша страна не е в съответствие със закона за защита на данните, независимо от законосъобразността на първоизточника, моля, свържете се с нас, като използвате информацията по-горе, и ние ще решим въпроса по най-добрия възможен начин. Същите процедури и права се прилагат спрямо личните данни, които самите ние събираме. Имайте предвид обаче, че не можем да поемем отговорност за спазването на закона за защита на данните от трета страна и че Вие във всеки случай сте и оставате изцяло отговорни за спазването на закона за защита на данните за всички дейности по обработка, които предприемате във връзка с лични данни, получени чрез този сайт и чрез електронните услуги.

Какво представляват електронните услуги?

 1. Информационни услуги: предоставят на гражданите, медиите, бизнеса, администрациите и другите лица, отговорни за вземането на решения, лесен и ефективен достъп до информация, като по този начин увеличават прозрачността и разбирането на политиките и дейностите на ЕС;
 2. Интерактивни комуникационни услуги: позволяват по-добри контакти с гражданите, бизнеса, гражданското общество и обществените фигури, като по този начин улесняват консултациите за политики и механизмите за обратна връзка, допринасяйки за оформянето на политиките, дейностите и услугите на ЕС;
 3. Транзакционни услуги: дават възможност за достъп до всички основни форми на транзакции в ЕС, като например обществени поръчки, финансови операции, набиране на персонал, записване за събития, придобиване или закупуване на документи и др.

Как третираме имейлите, които ни изпращате?

Когато изпращате такова съобщение, личните Ви данни се събират единствено доколкото са необходими, за да отговорим. Ако екипът по управление на пощенската кутия не може да отговори на въпроса Ви, ще препрати имейла Ви до друга служба. Ще получите информация по имейл относно това до коя служба е изпратен въпросът Ви.

Ако имате въпроси относно обработката на имейла Ви и свързаните с това лични данни, моля, включете ги в съобщението си.

Карти

Използваните названия и представянето на картографски материали и данни, предлагани чрез този уебсайт, не предполагат изразяване на каквото и да е становище от страна на Европейския съюз относно правния статут на държава, територия, град или област или на органите им на властта, или относно определянето на границите им. Косово*: Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово. Палестина*: Това название не може да се тълкува като признаване на държавата Палестина и не засяга индивидуалните позиции на държавите членки по този въпрос.