Europejski Portal Danych

Informacja prawna

Informacja prawna

Do informacji na tej stronie internetowej zastosowanie mają: klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności, oświadczenie o prawach autorskich i przepisy odnoszące się do ochrony danych osobowych.

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Celem strony internetowej Komisji Europejskiej jest promocja publicznego dostępu do informacji o inicjatywach i ogólnej polityce Unii Europejskiej. Naszym zadaniem jest jak najszybsze udostępnienie aktualnych i precyzyjnych informacji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów, staramy się wprowadzić potrzebne poprawki. Komisja nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do informacji znajdujących się na tej stronie internetowej.

Informacje te:

 • są wyłącznie ogólne i niewskazujące na specyficzne sytuacje, osoby lub podmioty;
 • są niekoniecznie szczegółowe, wyczerpujące, dokładne lub zaktualizowane;
 • czasami odwołują się do zewnętrznych portali, nad którymi Komisja nie ma żadnej kontroli i za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności;
 • nie są poradami, ani w sprawach zawodowych czy prawnych (jeżeli istnieje potrzeba specyficznej porady, prosimy się skonsultować z właściwym profesjonalnym doradcą).

Należy podkreślić, iż nie możemy zagwarantować, że tekst dokumentu udostępnionego on-line jest identyczny z oficjalnie przyjętą wersją.Wyłącznie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (jego wydanie papierowe lub od 1 lipca 2013 r. jego wydanie elektroniczne dostępne w portalu EUR-Lex) jest autentyczny i wywołuje skutki prawne.

Naszym zadaniem jest ograniczenie problemów spowodowanych błędami technicznymi. Jednakże, niektóre dane i informacje na naszej stronie internetowej mogą być przygotowane lub zorganizowane w postaci plików lub formatów zawierających błędy, tym samym nie możemy zagwarantować, że nasze usługi będą świadczone w sposób ciągły lub nie będą podlegać zakłóceniom spowodowanym przez wymienione problemy. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju problemy, będące wynikiem korzystania z tej strony internetowej lub innych zewnętrznych portali, do których ta strona się odwołuje.

Celem niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności nie jest ograniczenie odpowiedzialności Komisji w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionymi w obowiązującym ustawodawstwie krajowym lub wyłączenie jej odpowiedzialności w przypadku spraw, które nie mogą zostać wyłączone zgodnie z wymienionym ustawodawstwem.

Europejski Portal Danych jest budowany przez Komisję Europejską z pomocą konsorcjum prowadzonego przez Capgemini Consulting, w skład którego wchodzą INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terra, Sogeti, Open Data Institute, Time.Lex oraz Uniwersytet w Southampton.
Numer kontraktu: 30-CE-0677290/00-65
Numer SMART:  2014-1072

Oświadczenie o prawach autorskich

© Unia Europejska, 1995-2016

Ponowne wykorzystanie dozwolone pod warunkiem podania źródła. Zasady ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji Europejskiej określono w decyzji z dnia 12 grudnia 2011 r [754KB].

Zasada ogólna może podlegać warunkom przewidzianym w indywidualnych informacjach o prawach autorskich. Dlatego też użytkownicy powinni zapoznać się z informacjami o prawach autorskich zamieszczonymi na poszczególnych stronach internetowych należących do domeny Europa i w indywidualnych dokumentach. Zasady ponownego wykorzystania nie mają zastosowania do dokumentów objętych prawami własności intelektualnej stanowiącymi własność osób trzecich.

Ochrona danych osobowych

Unia Europejska przykłada dużą wagę do ochrony prywatności.

Podstawą prawną polityki w dziedzinie "ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe" jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 [242 KB] z dnia 18 grudnia 2000 r.

Ta ogólna polityka obejmuje rodzinę instytucjonalnych stron internetowych Unii Europejskiej w ramach domeny eu.
Mimo, iż można przeglądać większość stron internetowych bez podawania osobistych danych, w niektórych przypadkach, informacje te są wymagane w celu dostarczenia zamówionych e-usług.

Strony internetowe, które wymagają takich informacji przetwarzają je zgodnie z polityką opisaną w wyżej wymienionym rozporządzeniu i dostarczają informacje o wykorzystaniu danych osobowych w ich oświadczeniach o polityce w sprawie ochrony prywatności.

W związku z tym:

 • Dla każdej specyficznej e-usługi, administrator określa cele i środki przetwarzania danych osobowych i zapewnia zgodność specyficznej e-usługi z polityką w sprawie ochrony prywatności;
 • Urzędnik zajmujący się ochroną danych zapewnia, w każdej instytucji, stosowanie przepisów rozporządzenia i doradza administratorom w sprawach dotyczących wypełniania ich obowiązków (patrz art. 24 wymienionego rozporządzenia);
 • We wszystkich instytucjach, europejski inspektor ochrony danych wykonuje swoje obowiązki jako niezależna władza sprawująca kontrolę (patrz art. 41 - 45 wymienionego rozporządzenia).

Rodzina instytucjonalnych stron internetowych Unii Europejskiej, w ramach domeny eu. zapewnia linki do portali innych instytucji. W związku z tym, iż Komisja nie kontroluje tych portali, zachęcamy do zapoznania się z ich polityką w sprawie ochrony prywatności.

Co to jest e-usługa?

 1. Informacja: umożliwia obywatelom, mediom, przedsiębiorstwom i innym decydentom łatwy i skuteczny dostęp do informacji, zapewniając tym samym jawność polityki i działań UE oraz lepsze ich zrozumienie;
 2. Komunikacja interaktywna: zapewnia lepszy kontakt z obywatelami, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i podmiotami publicznymi, ułatwiając tym samym konsultacje polityczne i procesy "informacji zwrotnej" w celu określenia polityki, działań i usług UE;
 3. Transakcje: umożliwiają dostęp do wszystkich podstawowych rodzajów transakcji z UE, np.: zawieranie umów, operacje finansowe, rekrutacja, zapisy, nabywanie lub zakup dokumentów itd.

Informacja zawarta w szczególnym oświadczeniu o ochronie prywatności

Oświadczenie o polityce w sprawie ochrony prywatności zawiera następujące informacje na temat wykorzystania danych osobowych:

 • Rodzaj zebranych informacji, wraz z podaniem informacji do jakich celów i jakimi środkami technicznymi zostały one zebrane. UE gromadzi dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia specyficznego celu. Informacje te nie zostaną ponownie wykorzystane do innych celów;
 • Tożsamość podmiotu, któremu ujawniono informacje. UE ujawnia informacje stronom trzecim tylko wtedy gdy jest to niezbędne do osiągnięcia celu(ów) wskazanego(ych) powyżej i wymienionym (kategoriom) odbiorcom. UE nie ujawnia danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;
 • Sposób, w który można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, sprawdzić ich poprawność i, jeżeli jest to konieczne, skorygować je. Osobom, którym dane zostały ujawnione, zapewniono prawo sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych z pilnych względów prawnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są gromadzone do celów przestrzegania obowiązków ustawowych, lub gdy są wykorzystywane do celów, na które została jednoznacznie wyrażona zgoda zainteresowanej osoby;
 • Okres przechowywania danych osobowych. UE przechowuje dane wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celu, w którym dane te były gromadzone lub do dalszego ich przetwarzania;
 • Środki bezpieczeństwa podjęte w celu zabezpieczenia danych przed ewentualnym nadużyciem lub niedozwolonym dostępem;
 • Punkt kontaktowy, w przypadku pytań lub skarg.

Co dzieje się z pocztą elektroniczną, którą dostajemy?

Gdy taka wiadomość zostaje wysłana, dane osobowe są gromadzone wyłącznie w celu odpowiedzi na tę wiadomość. Jeżeli grupa osób zarządzających skrzynką poczty elektronicznej nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, przesyła je dalej do innego oddziału. Nadawca zostanie poinformowany, droga elektroniczną, do którego oddziału zostało przesłane jego pytanie.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania poczty elektronicznej w odniesieniu do danych osobowych, należy przesłać drogą elektroniczną.

Mapy

Zastosowane oznaczenia oraz sposób prezentowania materiałów na mapie nie oznaczają wyrażenia jakiejkolwiek opinii przez Unię Europejską w sprawie statusu prawnego któregokolwiek z krajów, terytoriów, miast czy obszarów bądź ich władz, ani też w sprawie wyznaczenia ich granic. Kosowo*: Oznaczenie to stosowane jest bez uszczerbku dla stanowisk dotyczących statusu i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ (UNSCR) 1244/1999 oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na temat deklaracji niepodległości Kosowa. Palestyna*: Oznaczenie to nie może być interpretowane jako uznanie Państwa Palestyńskiego i stosowane jest bez uszczerbku dla stanowisk poszczególnych Państw Członkowskich w tej sprawie.