Europejski Portal Danych

Informacja prawna

Informacja prawna

Informacje na tej stronie są przedmiotem zastrzeżeń prawnych, informacji o prawach autorskich i zasad odnoszących się do ochrony danych osobowych.

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Celem strony internetowej Komisji Europejskiej jest promocja publicznego dostępu do informacji o inicjatywach i ogólnej polityce Unii Europejskiej. Naszym zadaniem jest jak najszybsze udostępnienie aktualnych i precyzyjnych informacji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów, staramy się wprowadzić potrzebne poprawki. Komisja nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do informacji znajdujących się na tej stronie internetowej.

Informacje te:

 • są wyłącznie ogólne i niewskazujące na specyficzne sytuacje, osoby lub podmioty;
 • są niekoniecznie szczegółowe, wyczerpujące, dokładne lub zaktualizowane;
 • czasami odwołują się do zewnętrznych portali, nad którymi Komisja nie ma żadnej kontroli i za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności;
 • nie są poradami, ani w sprawach zawodowych czy prawnych (jeżeli istnieje potrzeba specyficznej porady, prosimy się skonsultować z właściwym profesjonalnym doradcą).

Należy podkreślić, iż nie możemy zagwarantować, że tekst dokumentu udostępnionego on-line jest identyczny z oficjalnie przyjętą wersją.Wyłącznie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (jego wydanie papierowe lub od 1 lipca 2013 r. jego wydanie elektroniczne dostępne w portalu EUR-Lex) jest autentyczny i wywołuje skutki prawne.

Naszym zadaniem jest ograniczenie problemów spowodowanych błędami technicznymi. Jednakże, niektóre dane i informacje na naszej stronie internetowej mogą być przygotowane lub zorganizowane w postaci plików lub formatów zawierających błędy, tym samym nie możemy zagwarantować, że nasze usługi będą świadczone w sposób ciągły lub nie będą podlegać zakłóceniom spowodowanym przez wymienione problemy. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju problemy, będące wynikiem korzystania z tej strony internetowej lub innych zewnętrznych portali, do których ta strona się odwołuje.

Celem niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności nie jest ograniczenie odpowiedzialności Komisji w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionymi w obowiązującym ustawodawstwie krajowym lub wyłączenie jej odpowiedzialności w przypadku spraw, które nie mogą zostać wyłączone zgodnie z wymienionym ustawodawstwem.

Europejski Portal Danych jest budowany przez Komisję Europejską z pomocą konsorcjum prowadzonego przez Capgemini Consulting, w skład którego wchodzą INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terra, Sogeti, 52 North, the Lisbon Council, Time.Lex oraz Uniwersytet w Southampton.
Numer kontraktu: LC-00644764
Numer SMART: 2017-1123

Oświadczenie o prawach autorskich

© Unia Europejska, 1995-2019

Ponowne wykorzystanie dozwolone pod warunkiem podania źródła. Zasady ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji Europejskiej określono w decyzji z dnia 12 grudnia 2011 r [754KB].

Zasada ogólna może podlegać warunkom przewidzianym w indywidualnych informacjach o prawach autorskich. Dlatego też użytkownicy powinni zapoznać się z informacjami o prawach autorskich zamieszczonymi na poszczególnych stronach internetowych należących do domeny Europa i w indywidualnych dokumentach. Zasady ponownego wykorzystania nie mają zastosowania do dokumentów objętych prawami własności intelektualnej stanowiącymi własność osób trzecich.

Ochrona danych osobowych

Unia Europejska działa na rzecz ochrony prywatności użytkownika. Ta witryna i wszystkie świadczone za jej pośrednictwem usługi są udostępniane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001  [234 KB] Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. oraz rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Chociaż istnieje możliwość przeglądania tej witryny i korzystania z niektórych z jej usług bez podawania bezpośrednio jakichkolwiek informacji o sobie, w niektórych przypadkach dane osobowe są wymagane do dostarczania wymaganych przez użytkownika e-usług.

Witryna i wszystkie udostępniane za jej pośrednictwem usługi są oferowane użytkownikowi w imieniu Unii Europejskiej, aczkolwiek niektóre podawane przez nas informacje pochodzą od osób trzecich (patrz poniżej „Dane osobowe dostarczane przez osoby trzecie”). Dalsze informacje lub pytania dotyczące ochrony danych w witrynie i udostępnianych za jej pośrednictwem e-usług można uzyskać kontaktując się z nami za pośrednictwem kanałów podanych na stronie kontakt.

Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem tej witryny mogą dotyczyć informacji podawanych przez użytkownika bezpośrednio (przy tworzeniu konta użytkownika lub kontaktowaniu się z nami, między innymi poprzez udział w sondażach, stronę do kontaktu lub prenumeratę naszego biuletynu) lub pośrednio (w wyniku automatycznego gromadzenia danych osobowych przez przeglądarkę użytkownika).

W pierwszym przypadku (dane podawane nam bezpośrednio przez użytkownika), przetwarzane przez nas dane osobowe ograniczają się do tych danych, które użytkownik postanowił podać, a które mogą obejmować nazwisko użytkownika, dane kontaktowe, afiliację i wszelkie inne ujawnione informacje. Tego rodzaju informacje będą wykorzystywane wyłącznie do następujących celów:

 • kontakt z użytkownikiem w odpowiedzi na jego prośbę;
 • umożliwianie użytkownikowi dostępu do e-usług, z których chce korzystać, w tym poprzez korzystanie z zewnętrznego systemu uwierzytelniania EU Login;
 • dostosowywanie informacji lub e-usług do zainteresowań użytkownika;
 • tworzenie zagregowanych i anonimowych statystyk zachowań użytkowania w naszym serwisie, w szczególności w celu zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, doskonalenia go i zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania;
 • wykrywanie i rozwiązywanie wszelkich problemów dotyczących nadużyć lub bezpieczeństwa;
 • inne cele, o których użytkownik jest informowany w momencie gromadzenia danych, np. analiza sondażu lub dostarczanie biuletynu.

W drugim przypadku (dane gromadzone automatycznie), dane osobowe są ograniczone do następujących kategorii informacji:

 • pliki cookie, jak opisano tutaj;
 • rodzaj przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik;
 • nazwa domeny, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do Internetu;
 • Adres internetowy witryny, z której użytkownik przeszedł bezpośrednio do serwisu;
 • data i godzina dostępu do serwisu;
 • strony, które użytkownik odwiedził w serwisie.

Tego rodzaju informacje będą wykorzystywane wyłącznie do tworzenia zagregowanych i anonimowych statystyk zachowań użytkowników w naszym serwisie, w szczególności w celu doskonalenia serwisu i zapewniania jego prawidłowego funkcjonowania; dostosowywania informacji lub e-usług do zainteresowań użytkownika; oraz do wykrywania i rozwiązywania wszelkich problemów związanych z nadużyciami lub bezpieczeństwem.

Podstawy prawne naszej działalności związanej z przetwarzaniem danych opierają się na zgodzie użytkownika, o ile zdecyduje się on na udostępnienie nam swoich danych. Ponadto, jeżeli chodzi o dane gromadzone przez nas automatycznie, podstawą prawną do przetwarzania plików cookie jest zgoda użytkownika. W przypadku innych typów danych gromadzonych automatycznie, podstawą prawną jest także nasze uzasadnione zainteresowanie utrzymaniem całkowitej sprawności i optymalnej funkcjonalności witryny.

Dane użytkownika nie zostaną ujawnione osobom trzecim bez zgody użytkownika, za wyjątkiem osób trzecich, którym powierzyliśmy obsługę i wsparcie tego serwisu. Wspomniane osoby trzecie są związane umowami, które zapewniają zgodność z niniejszą polityką. Dane osobowe użytkownika nie zostaną przekazane do państw trzecich ani do międzynarodowych organizacji.

Podejmujemy rozsądne działania, mające na celu ochronę danych osobowych użytkownika przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Użytkownik powinien jednak pamiętać, że transmisja internetowa nigdy nie jest w 100% bezpieczna ani wolna od błędów.

Dane osobowe użytkownika będą przez nas przechowywane przez cały okres korzystania przez użytkownika z serwisu i dowolnych e-usług powiązanych z serwisem, między innymi poprzez utrzymywanie konta w tej witrynie, albo przez okres, przez jaki jesteśmy zobowiązani dopełniać swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe gromadzone automatycznie nie będą przez nas przechowywane dłużej niż rok, licząc od ostatniej wizyty.

Użytkownik ma prawo żądać dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych i sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w tym ewentualnie wycofania swojej zgody), a także prawo do przenoszenia danych. Aby skorzystać ze swojego prawa lub uzyskać informacje na temat mających zastosowanie rozwiązań, prosimy o kontakt z wykorzystaniem informacji podanych powyżej. Informujemy, że korzystanie przez użytkownika ze swoich praw może być przedmiotem ograniczeń, aby np. umożliwić nam zastosowanie się do obowiązujących przepisów lub zabezpieczyć prawa do ochrony danych osób trzecich. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do właściwego organu ochrony danych.

Dane osobowe podawane przez osoby trzecie

Informujemy, że nasza witryna zawiera linki do serwisów osób trzecich oraz zasobów dostarczanych przez osoby trzecie (w szczególności za pośrednictwem repozytoriów otwartych danych i kanałów mediów społecznościowych). Ponadto w naszej witrynie publikowane są określone metadane powiązane z tymi źródłami, które są uzyskiwane bezpośrednio z informacji zawartych w tychże źródłach. Tego typu metadane mogą zawierać dane osobowe, takie jak nazwiska i dane kontaktowe osób zaangażowanych w tworzenie tych zasobów lub zarządzanie nimi.

Nasza witryna publikuje tego typu dane osobowe zgodnie z naszym uzasadnionym interesem polegającym na dbaniu o to, by informacje udostępniane publiczne przez pierwotne źródło danych były ściśle odzwierciedlone w naszym repozytorium, a osoby trzecie były w stanie kontaktować się z odpowiednimi osobami w sposób, którego życzy sobie pierwotne źródło danych. Są one przetwarzane wyłącznie w celu zwiększenia dostępności i użyteczności repozytoriów otwartych danych, które można znaleźć w tej witrynie.

Niemniej w związku z tym, że nie sprawujemy kontroli nad zasobami osób trzecich ani nad zawartymi w nich oryginalnymi danymi osobowymi, nie jesteśmy w stanie ręczyć za ich dokładność, kompletność czy odpowiedniość; nie jesteśmy też w stanie stwierdzić, czy są one poufne lub publikowane przez pomyłkę. Tego typu zasoby są dostarczane bez zapewnienia (wyraźnego lub dorozumianego) co do ich legalności lub zdatności na potrzeby użytkownika. Zachęcamy każdego użytkownika naszej witryny do zapoznania się z odpowiednimi politykami prywatności pierwotnych źródeł i przestrzegania ich, a także do kierowania wszelkich istotnych wniosków dotyczących prawa do ochrony danych, które odnoszą się do zasobów osób trzecich, do pierwotnego źródła, co będzie skutkować automatyczną korektą naszych danych w odpowiednim czasie.

Jeżeli zgłoszenie do pierwotnego źródła nie rozwiąże problemu lub jeżeli w odczuciu użytkownika używanie przez nas danych osobowych nie jest zgodne z prawem do ochrony danych bez względu na legalność pierwotnego źródła, prosimy o skontaktowanie się z nami, korzystając z powyższych informacji, a my zajmiemy się sprawą jak najlepiej będziemy w stanie. Takie same procedury i prawa mają zastosowanie do gromadzonych przez nas danych osobowych. Niemniej informujemy, że nie bierzemy odpowiedzialności za zgodność osób trzecich z prawem do ochrony danych, a użytkownik jest w każdym razie i pozostanie w pełni odpowiedzialny za zgodność z prawem do ochrony danych w zakresie wszelkich podejmowanych przez siebie działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tego serwisu i e-usług.

Co to jest e-usługa?

 1. Informacja: umożliwia obywatelom, mediom, przedsiębiorstwom i innym decydentom łatwy i skuteczny dostęp do informacji, zapewniając tym samym jawność polityki i działań UE oraz lepsze ich zrozumienie;
 2. Komunikacja interaktywna: zapewnia lepszy kontakt z obywatelami, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i podmiotami publicznymi, ułatwiając tym samym konsultacje polityczne i procesy "informacji zwrotnej" w celu określenia polityki, działań i usług UE;
 3. Transakcje: umożliwiają dostęp do wszystkich podstawowych rodzajów transakcji z UE, np.: zawieranie umów, operacje finansowe, rekrutacja, zapisy, nabywanie lub zakup dokumentów itd.

Co dzieje się z pocztą elektroniczną, którą dostajemy?

Gdy taka wiadomość zostaje wysłana, dane osobowe są gromadzone wyłącznie w celu odpowiedzi na tę wiadomość. Jeżeli grupa osób zarządzających skrzynką poczty elektronicznej nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, przesyła je dalej do innego oddziału. Nadawca zostanie poinformowany, droga elektroniczną, do którego oddziału zostało przesłane jego pytanie.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania poczty elektronicznej w odniesieniu do danych osobowych, należy przesłać drogą elektroniczną.

Mapy

Wykorzystywane oznaczenia i prezentacja materiałów w postaci danych lub map za pośrednictwem tej witryny nie oznacza wyrażenia jakiejkolwiek opinii ze strony Unii Europejskiej w związku ze statusem prawnym jakiegokolwiek kraju, terytorium, miasta lub obszaru oraz jego władz, delimitacji jego granic bądź zasięgu. Kosowo*: Oznaczenie to stosowane jest bez uszczerbku dla stanowisk dotyczących statusu i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ (UNSCR) 1244/1999 oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na temat deklaracji niepodległości Kosowa. Palestyna*: Oznaczenie to nie może być interpretowane jako uznanie Państwa Palestyńskiego i stosowane jest bez uszczerbku dla stanowisk poszczególnych Państw Członkowskich w tej sprawie.