Den Europæiske Dataportal

Juridisk meddelelse

Juridisk meddelelse

Oplysningerne på dette websted er omfattet af en ansvarsfraskrivelse, en meddelelse om ophavsret og regler om beskyttelse af personoplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

Europa-Kommissionen har med dette websted til hensigt at lette offentlighedens adgang til oplysninger om dens initiativer og Den Europæiske Unions politikker i almindelighed. Vi stræber efter levere korrekte og ajourførte oplysninger. Vi vil forsøge at rette eventuelle fejl.
Kommissionen påtager sig imidlertid intet som helst ansvar for oplysningerne på dette websted.

Disse oplysninger:

 • er udelukkende af generel karakter og henvender sig ikke til nogen bestemt enkeltperson eller enhed
 • er ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller ajourførte
 • er undertiden knyttet til eksterne websites, som Kommissionens tjenestegrene ikke har kontrol med, og som Kommissionen ikke påtager sig noget ansvar for
 • udgør ikke professionel eller juridisk rådgivning (har du behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

Bemærk, at det ikke kan garanteres, at et dokument, der er tilgængeligt online, gengiver en officielt vedtaget tekst nøjagtigt. Kun Den Europæiske Unions Officielle Tidende (den trykte udgave, eller siden 1. juli 2013 den elektroniske version, der findes på EUR-Lex-webstedet), er autentisk og har retsvirkning.

Vi tilstræber så vidt muligt at mindske forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. Nogle data eller andre oplysninger på vores websted kan dog være oprettet eller struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie. Derfor kan vi ikke garantere, at sådanne fejl ikke fører til afbrydelser eller andre problemer. Kommissionen påtager sig intet ansvar for sådanne ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af dette websted eller andre tilknyttede eksterne websteder.

Hensigten med denne erklæring om ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse Kommissionens ansvar på en måde, der strider mod eventuelle krav ifølge gældende national ret, eller at udelukke dets ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge national ret.

Den Europæiske Dataportal er udviklet af Europa-Kommissionen med støtte fra et konsortium under ledelse af Capgemini Consulting, herunder INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terra, Sogeti, 52 North, the Lisbon Council, Time.Lex samt University of Southampton.
Kontraktnummer: LC-00644764
SMART-nummer: 2017-1123

Meddelelse om ophavsret

© Den Europæiske Union, 1995-2019
 

Videreanvendelse er tilladt med kildeangivelse. Europa-Kommissionens politik for videreanvendelse er fastsat i Kommissionens afgørelse af 12. december 2011 [728KB] .

Det generelle princip om videreanvendelse kan være underlagt betingelser, der kan være angivet i individuelle meddelelser om ophavsret. Brugere rådes derfor til at læse meddelelserne om ophavsret på de enkelte websteder, der vedligeholdes under Europa og på de enkelte dokumenter. Videreanvendelse finder ikke anvendelse på dokumenter, der er omfattet af tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder.

Erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Den Europæiske Union har indført en politik om beskyttelse af privatlivets fred. Dette websted og alle gennem dette leverede tjenester tilbydes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 [234 KB] af 18. december 2000, samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (generel forordning om databeskyttelse).

Selv om du kan browse gennem dette websted og bruge nogle af dets tjenester uden direkte at afgive nogen oplysninger om dig selv, er det i nogle tilfælde nødvendigt at afgive personlige oplysninger for at levere de elektroniske tjenester, du anmoder om.

Dette websted og alle gennem dette leverede tjenester tilbydes på vegne af Den europæiske Union, selv om visse af de af os afgivne oplysninger stammer fra tredjeparter (se “Personoplysninger tilvejebragt af tredjeparter” nedenfor). For eventuelle oplysninger eller spørgsmål i forbindelse med databeskyttelse på dette websted eller dets e-tjenester kan du kontakte os via de kanaler, der er anført på kontaktsiden.

Personoplysninger, der behandles via dette websted, kan vedrøre oplysninger, som du giver os direkte (ved at oprette en brugerkonto eller ved at kontakte os, herunder deltage i undersøgelser, via kontaktsiden, eller ved at abonnere på vores nyhedsbrev), eller indirekte (via automatisk indsamling af personoplysninger via din browser).

I førstnævnte tilfælde (oplysninger, som du giver os direkte) er de af os behandlede personoplysninger begrænset til dem, som du selv vælger at give, f.eks. dit navn, kontaktoplysninger, tilhørsforhold eller andre oplysninger efter dit eget valg. Sådanne oplysninger vil alene blive brugt til følgende formål:

 • kommunikation med dig som svar på eventuelle henvendelser fra dig
 • at give dig adgang til de e-tjenester, du ønsker at bruge, herunder ved brug af det eksterne EU-logonsystem for bekræftelse af ægthed
 • tilpasse de oplysninger eller e-tjenester, som er af interesse for dig
 • at oprette aggregerede og anonyme statistikker om brugeradfærd på vores websted, specifikt med det formål at forstå brugen heraf, og forbedre webstedet og sikre, at det fungerer korrekt
 • at opdage og tackle eventuelt misbrug eller sikkerhedsproblemer
 • de formål, som du får oplyst på tidspunktet for indsamlingen af oplysninger, f.eks. undersøgelsesanalyse eller levering af nyhedsbreve.

I sidstnævnte tilfælde (oplysninger, der indsamles automatisk) er personoplysningerne begrænset til følgende kategorier af oplysninger:

 • cookies, som beskrevet her
 • den type webbrowsersoftware, du benytter dig af
 • navnet på det domæne, fra hvilket du tilgår internettet
 • internetadressen på det websted, fra hvilket du linkede direkte til webstedet
 • den dato og det tidspunkt, på hvilket du tilgår webstedet
 • hvilke sider du har besøgt på webstedet.

Disse oplysninger vil udelukkende blive brugt med det formål at oprette aggregerede og anonyme statistikker over brugeradfærden på vores websted, specifikt med det formål at forbedre webstedet og sikre, at det fungerer korrekt; tilpasning af de oplysninger eller e-tjenester, der er interessante for dig; opdage og tackle eventuelt misbrug eller sikkerhedsproblemer.

Retsgrundlaget for vores behandling, for så vidt du vælger at give os personoplysninger, er dit samtykke. Desuden er retsgrundlaget for behandling i relation til cookies, vedrørende oplysninger som indsamles automatisk af os, dit samtykke. For andre typer af oplysninger, der indsamles automatisk, er retsgrundlaget ligeledes vores legitime interesse i at bevare webstedet fuldt operationelt og optimalt funktionelt.

Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjeparter uden dit samtykke, med undtagelse af tredjeparter ansat af os til at drive og understøtte dette websted. Disse tredjeparter er bundet af aftaler, der sikrer overensstemmelse med denne politik. Dine personoplysninger vil ikke blive overdraget til et tredjeland eller en international organisation.

Vi tager passende skridt til at beskytte dine personoplysninger mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring eller ødelæggelse. Du skal imidlertid være opmærksom på, at ingen internetoverførsel nogensinde er 100 % sikker eller fejlfri.

Dine personoplysninger vil blive gemt af os, så længe du fortsætter med at bruge dette websted, herunder ved at føre en konto på dette websted, eller så lang tid som det er nødvendigt for os til at håndtere vores juridiske forpligtelser. Personoplysninger, der indsamles automatisk, vil ikke blive gemt af os i mere end et år efter dit seneste besøg.

Du har ret til at kræve indsigt i og få berigtiget eller slettet dine oplysninger, eller til at begrænse behandlingen af dine oplysninger, og rejse indsigelse mod behandlingen heraf (herunder eventuelt ved at trække dit samtykke tilbage), samt ret til dataportabilitet. For at udøve disse rettigheder eller indhente oplysninger om de gældende regler bedes du kontakte os ved at bruge oplysningerne ovenfor. Bemærk, at udøvelsen af dine rettigheder kan være omfattet af begrænsninger, f.eks. for at tillade os at overholde gældende love eller for at beskytte tredjeparters databeskyttelsesrettigheder. Du har ret til at indgive klage til din datatilsynsmyndighed.

Personoplysninger tilvejebragt af tredjeparter

Bemærk, at vores websted indeholder links til tredjepartswebsteder og ressourcer leveret af tredjeparter (især via open data-arkiver og integration af sociale medier). Derudover offentliggør vores websted specifikke metadata vedrørende disse ressourcer, som indhentes direkte fra de oplysninger, der er inkluderet i disse ressourcer. Disse metadata kan indeholde personoplysninger, f.eks. navnene og kontaktoplysningerne på de personer, der er involveret i oprettelse og vedligeholdelse af disse ressourcer.

Vores websted offentliggør sådanne personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse i at sikre, at de oplysninger, der gøres offentligt tilgængelige af den originale datakilde, afspejles i vores arkiver, og at tredjeparter vil kunne kontakte relevante personer på den måde, der ønskes af den oprindelige datakilde. De behandles udelukkende med det formål at lette tilgængeligheden og anvendeligheden af open data-arkiverne, som kan opdages via dette websted.

Da vi imidlertid ikke kontrollerer tredjepartsressourcerne eller de oprindelige personoplysninger heri, kan vi ikke stå inde for deres nøjagtighed, fuldstændighed eller relevans, og kan heller ikke opdage, når de er fortrolige eller offentliggjort ved en fejl. Sådanne ressourcer stilles til rådighed uden garanti (eksplicit eller underforstået) for deres lovlighed eller egnethed til dine formål. Vi opfordrer alle brugere af vores websted til at gennemgå de originale gruppers relevante privatlivspolitikker og overholde disse, og at tackle alle relevante anmodninger om databeskyttelsesrettigheder i forbindelse med disse tredjepartsressourcer i den originale kilde, således at egne data korrigeres automatisk i tide.

Såfremt det ikke løser dit problem at tage sagen op med de originale kilder, eller hvis du føler, at din brug af personoplysningerne ikke er i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen uagtet lovligheden af den originale kilde, bedes du kontakte os ved at bruge oplysningerne ovenfor, og så vil vi prøve at løse problemet bedst muligt. De samme procedurer og rettigheder finder anvendelse som på personoplysninger, som vi selv indsamler. Bemærk imidlertid, at vi ikke kan påtage os ansvaret for tredjeparters overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, og at du under alle omstændigheder er og bliver fuldt ansvarlig for at overholde databeskyttelseslovgivningen med hensyn til alle former for behandling, som du påtager dig i relation til personoplysninger indhentet via dette websted og via e-tjenester.

Hvad er en e-tjeneste?

 1. Informationstjenester, som giver borgerne, medierne, erhvervslivet, myndighederne og andre beslutningstagere let og effektiv adgang til information og dermed skaber større åbenhed om og forståelse af EU's politikker og aktiviteter
 2. Interaktive kommunikationstjenester, som giver bedre kontakt med borgerne, virksomhederne, civilsamfundet og de offentlige aktører og dermed fremmer høring og feedbackmekanismer, der kan få betydning for udformningen af EU's politikker, aktiviteter og tjenester
 3. Transaktionstjenester, som giver adgang til de basale former for transaktioner med EU, f.eks. offentlige indkøb, finansielle transaktioner, ansættelse, tilmelding til arrangementer, erhvervelse eller køb af dokumenter m.v.

Hvordan behandler vi e-mails, du sender til os?

Når du sender en meddelelse, indsamles dine personoplysninger kun i det omfang, dette er nødvendigt for at svare. Hvis gruppen, der er ansvarlig for modtagelsen af e-mails, ikke er i stand til at besvare dit spørgsmål, vil den videresende din e-mail til en anden tjenestegren. Du vil blive informeret via e-mail om, hvilken tjenestegren dit spørgsmål er blevet sendt til.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af din e-mail og personoplysninger i den forbindelse, skal du være velkommen til at medtage dem i din henvendelse.

Kort

De anvendte betegnelser og præsentationen af materialet i data eller kort er ikke udtryk for en bestemt holdning fra EU's side til et lands, et territoriums, en bys, et områdes eller de dertil hørende myndigheders retlige status eller dertil hørende grænser. Kosovo*: Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244 (1999) og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring. Palæstina: Denne betegnelse må ikke udlægges som en anerkendelse af en palæstinensisk stat og berører ikke de enkelte medlemsstaters holdninger på området.