EIROPAS DATU PORTĀLS

Juridisks paziņojums

Juridisks paziņojums

Uz šajā vietnē iekļauto informāciju attiecas atruna, autortiesību paziņojums un ar personas datu aizsardzību saistītie noteikumi.

Atruna

Eiropas Komisija uztur šo tīmekļa vietni, lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi informācijai par tās iniciatīvām un Eiropas Savienības politikām kopumā. Mūsu mērķis ir uzturēt šo informāciju aktuālu un precīzu. Ja konstatēsim kļūdas, mēģināsim tās izlabot.
Tomēr Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā vietnē iekļauto informāciju.

Šī informācija:

 • ir tikai vispārīga rakstura un nav attiecināma uz kādas konkrētas personas vai organizācijas īpašajiem apstākļiem;
 • ne vienmēr ir visaptveroša, pilnīga, precīza vai aktuāla;
 • dažreiz ir saistīta ar ārējām vietnēm, kas nav Komisijas kontrolē un par kurām Komisija neuzņemas nekādu atbildību;
 • nav pielīdzināma profesionālām vai juridiskām konsultācijām (ja jums nepieciešams konkrēts padoms, konsultējieties ar atbilstoši kvalificētu speciālistu).

Lūdzam ievērot, ka tiešsaistē pieejamais teksts ne vienmēr precīzi atspoguļo oficiāli pieņemtu tekstu. Autentiska informācija, kurai ir juridisks spēks, ir tikai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (tā drukātajā izdevumā vai kopš 2013. gada 1. jūlija pieejamajā elektroniskajā izdevumā, kas publicēts vietnē EUR-Lex).

Mūsu mērķis ir samazināt traucējumus, ko izraisa tehniska rakstura kļūmes. Tomēr daži dati vai informācija mūsu tīmekļa vietnē var būt izveidota vai strukturēta failos vai formātos, kas nav bez kļūdām, un mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas netraucēs vai kā citādi neietekmēs mūsu nodrošināto pakalpojumu. Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šādām problēmām, kas radušās, izmantojot šo vietni vai jebkādas tajā iekļautas ārējas saites.

Šī atruna nav paredzēta ne Komisijas atbildības ierobežošanai, pārkāpjot jebkādas valsts tiesību aktos noteiktās prasības, ne tās atbrīvošanai no atbildības saistībā ar jautājumiem, ko nevar izslēgt saskaņā ar šiem tiesību aktiem.

Eiropas Komisija ir izstrādājusi Eiropas datu portālu, līdzdarbojoties konsorcijam, ko vada Capgemini Consulting, tostarp INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terra, Sogeti, 52 North, the Lisbon Council, Time.Lex un Sauthemptonas universitāte.
Kontaktnumurs: LC-00644764
SMART numurs: 2017-1123

Autortiesību paziņojums

© Eiropas Savienība, 1995–2019

Atkārtota izmantošana ir atļauta, norādot avotu. Eiropas Komisijas atkārtotas izmantošanas politika ir īstenota ar 2011. gada 12. decembra lēmumu [728KB] .

Atkārtotas izmantošanas vispārējais princips var būt pakļauts atsevišķos autortiesību paziņojumos norādītajiem apstākļiem. Tāpēc lietotāji tiek aicināti iepazīties ar autortiesību paziņojumiem, kas izvietoti Europa uzturētajās tīmekļa vietnēs un atsevišķos dokumentos. Nav atļauts atkārtoti izmantot dokumentus, ko aizsargā trešo pušu intelektuālā īpašuma tiesības.

Personas datu aizsardzība

Eiropas Savienība ir apņēmusies ievērot lietotāju privātumu. Šī tīmekļa vietne un visi ar tās starpniecību piedāvātie pakalpojumi tiek nodrošināti atbilstoši Regulai (EK) Nr. 45/2001  [234 KB], ko 2000. gada 18. decembrī izdevis Eiropas Parlaments un Padome, kā arī 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Kaut arī varat pārlūkot šo tīmekļa vietni un izmantot dažus no tās piedāvātajiem pakalpojumiem, nesniedzot nekādu informāciju par sevi, dažos gadījumos tomēr ir nepieciešams norādīt personisko informāciju, lai varētu saņemt pieprasītos e-pakalpojumus.

Šī tīmekļa vietne un visi ar tās starpniecību piedāvātie pakalpojumi tiek nodrošināti Eiropas Savienības vārdā, kaut gan daļu no mūsu sniegtās informācijas piedāvā trešās puses (skatīt tālāk “Trešo pušu sniegtie personas dati”). Lai saņemtu informāciju vai atbildes uz jautājumiem par datu aizsardzību šajā tīmekļa vietnē vai tās e-pakalpojumos, varat sazināties ar mums, izmantojot kontaktu lapā norādīto informāciju.

Personas dati, kas tiek apstrādāti, izmantojot šo tīmekļa vietni, var būt saistīti ar informāciju, ko sniedzat mums tieši (izveidojot lietotāja kontu vai sazinoties ar mums, tostarp atbildot uz aptaujām, izmantojot kontaktu lapu, vai pierakstoties jaunumiem) vai netieši (ar automātisku personas datu ievākšanu, izmantojot pārlūkprogrammu).

Pirmajā gadījumā (sniedzot mums datus tieši) mūsu veiktā personas datu apstrāde aprobežojas ar tādiem personas datiem, ko izvēlaties mums sniegt; tie var ietvert jūsu vārdu, kontaktinformāciju, piederību, kā arī jebkādu citu informāciju, ko mums izpaužat. Šī informācija tiks izmantota tikai šādiem mērķiem:

 • lai sazinātos ar jums veikto pieprasījumu gadījumā;
 • lai nodrošinātu piekļuvi vēlamajiem e-pakalpojumiem, tostarp izmantojot ārējo EU-Login autentifikācijas sistēmu;
 • lai pielāgotu jums interesējošo informāciju vai e-pakalpojumus;
 • lai izveidotu apkopotu un anonīmu statistiku par lietotāju paradumiem mūsu tīmekļa vietnē, jo īpaši ar mērķi izprast vietnes lietošanas paradumus, uzlabot to un nodrošināt tās pareizu funkcionēšanu;
 • lai atklātu un novērstu jebkādus pārkāpumus un ar drošību saistītas problēmas;
 • datu ievākšanas brīdī minētajiem mērķiem, piem., aptauju analīzei vai biļetenu nodrošināšanai.

Otrajā gadījumā (kad dati tiek ievākti automātiski) personas dati aprobežojas ar šādām informācijas kategorijām:

 • sīkdatnēm, kā tas aprakstīts šeit;
 • izmantotās tīmekļa pārlūkprogrammas veidu;
 • tā domēna nosaukumu, no kura piekļūstat internetam;
 • tīmekļa vietnes adresi, no kuras pieslēdzāties vietnei;
 • vietnes apmeklēšanas datumu un laiku;
 • vietnē apmeklētajām lapām.

Šī informācija tiks izmantota tikai tam, lai izveidotu apkopotu un anonīmu statistiku par lietotāju paradumiem mūsu vietnē, jo īpaši ar mērķi uzlabot šo vietni un nodrošināt tās pareizu funkcionēšanu, lai pielāgotu jums interesējošo informāciju vai e-pakalpojumus, kā arī atklātu un novērstu jebkādus pārkāpumus un ar drošību saistītas problēmas.

Mūsu apstrādes darbību juridiskais pamats, ciktāl izvēlaties sniegt mums savus personas datus, ir jūsu piekrišana. Turklāt attiecībā uz automātiski ievāktajiem datiem apstrādes juridiskais pamats saistībā ar sīkdatnēm ir jūsu piekrišana. Attiecībā uz citiem automātiski ievākto datu veidiem juridiskais pamats ir arī mūsu likumiskā interese uzturēt tīmekļa vietni pilnībā un optimāli funkcionējošu.

Jūsu dati netiks izpausti trešajām pusēm bez jūsu piekrišanas, izņemot gadījumos, kad būsim nolīguši trešās puses šīs vietnes uzturēšanai un atbalstīšanai. Šādas trešās puses būs parakstījušas līgumus, kas garantēs šīs politikas ievērošanu. Jūsu personas dati netiks pārsūtīti trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Mēs veicam saprātīgus pasākumus, lai pasargātu jūsu personas datus no nozaudēšanas, ļaunprātīgas izmantošanas, neatļautas piekļuves, izpaušanas, pārveidošanas vai iznīcināšanas. Tomēr jums jāpatur prātā, ka datu pārsūtīšana ar interneta starpniecību nekad nevar būt 100 % droša vai bez kļūmēm.

Mēs saglabāsim jūsu personas datus tik ilgi, kamēr vien izmantosiet tīmekļa vietni un jebkādus ar to saistītos e-pakalpojumus, tostarp uzturot šajā vietnē kontu, vai kamēr tas būs nepieciešams mūsu juridisko saistību izpildei. Automātiski ievāktos personas datus neglabāsim ilgāk par gadu no jūsu pēdējā apmeklējuma brīža.

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi savai informācijai, kā arī tās labošanu vai dzēšanu, pieprasīt šīs informācijas apstrādes ierobežošanu vai iebilst tās apstrādei (tostarp atsaucot savu piekrišanu), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Lai īstenotu šīs tiesības vai iegūtu plašāku informāciju par to, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot iepriekš minēto informāciju. Lūdzam ņemt vērā, ka jūsu tiesību īstenošana var būt pakļauta ierobežojumiem, piem., lai mēs varētu ievērot spēkā esošos likumus vai aizsargāt trešo pušu datu aizsardzības tiesības. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību jūsu datu aizsardzības iestādē.

Trešo pušu sniegtie personas dati

Lūdzam ņemt vērā, ka mūsu tīmekļa vietnē ir iekļautas saites uz trešo pušu vietnēm, kā arī trešo pušu piedāvātie resursi (jo īpaši izmantojot atvērtās datu krātuves un sociālo plašsaziņas līdzekļu integrāciju). Turklāt mūsu tīmekļa vietnē tiek publicēti ar šiem resursiem saistīti konkrēti metadati, kas tiek nepastarpināti iegūti no šajos resursos iekļautās informācijas. Šie metadati var saturēt tādus personas datus kā to personu vārdus un kontaktinformāciju, kuras iesaistītas šo resursu izveidošanā vai pārvaldīšanā.

Mūsu tīmekļa vietnē tiek publicēti šādi personas dati, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, lai nodrošinātu, ka publiski pieejamā sākotnējā datu avota informācija tiek pareizi atspoguļota mūsu krātuvē un ka trešās puses var sazināties ar attiecīgajām personām vēlamajā veidā, izmantojot sākotnējo datu avotu. Tos apstrādā tikai ar mērķi atvieglot šajā tīmekļa vietnē atrodamo atvērto datu krātuvju piekļuvi un lietojamību.

Tomēr, tā kā mēs nekontrolējam trešo pušu resursus vai tajos ietvertos sākotnējos personas datus, nevaram nedz garantēt to pareizību, pilnīgumu vai atbilstību, nedz arī noteikt, vai tie ir konfidenciāli vai publicēti kļūdas pēc. Šādi resursi tiek nodrošināti bez garantijām (tiešām vai netiešām), kas apliecinātu to likumīgumu vai piemērotību jūsu vajadzībām. Aicinām ikvienu mūsu tīmekļa vietnes lietotāju pārskatīt atbilstošās oriģinālo avotu konfidencialitātes politikas un ievērot tās, kā arī adresēt visus ar trešo pušu resursiem saistītos datu aizsardzības tiesību pieprasījumus oriģinālajam avotam, tādējādi nodrošinot, ka laika gaitā automātiski tiks laboti mūsu pašu dati.

Ja jautājuma adresēšana oriģinālajam avotam neatrisina problēmu vai uzskatāt, ka neizmantojam personas datus atbilstoši datu aizsardzības likumiem, neskatoties uz oriģinālā avota likumīgumu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš minēto informāciju, un mēģināsim atrisināt šo problēmu. Tādas pašas procedūras un tiesības attiecas arī uz mūsu pašu ievāktajiem personas datiem. Tomēr ņemiet vērā, ka nevaram uzņemties atbildību par to, kā trešās puses ievēro datu aizsardzības likumus, un ka jūs jebkurā gadījumā uzņematies un turpināt uzņemties pilnu atbildību saistībā ar datu aizsardzības likumu ievērošanu attiecībā uz jebkādām datu apstrādes darbībām, ko veicat saistībā ar šajā vietnē vai ar e-pakalpojumu starpniecību iegūtajiem personas datiem.

Kas ir e-pakalpojums?

 1. Informācijas pakalpojumi, kas nodrošina pilsoņus, plašsaziņas līdzekļus, uzņēmumus, pārvaldes un citus lēmumu pieņēmējus ar vieglu un efektīvu piekļuvi informācijai, tādējādi palielinot ES politiku un aktivitāšu pārredzamību un izpratni.
 2. Interaktīvie sakaru pakalpojumi, kas atvieglo saziņu ar pilsoņiem, uzņēmumiem, pilsonisko sabiedrību un sabiedriskajiem dalībniekiem, tādējādi atvieglojot konsultēšanos saistībā ar politikām un atgriezeniskās saites mehānismus, lai veicinātu ES politiku, aktivitāšu un pakalpojumu veidošanu.
 3. Darījumu pakalpojumi, kas ļauj piekļūt visiem galvenajiem darījumu veidiem ar ES, piem., iepirkumiem, finanšu darījumiem, nodarbinātībai, pasākumu reģistrēšanai, dokumentu ieguvei vai iegādei u. tml.

Kā rīkojamies ar e-pasta vēstulēm, ko mums atsūtāt?

Nosūtot šādu ziņu, jūsu personas dati tiek ievākti tikai tādā mērā, lai varētu sniegt atbildi. Ja elektroniskās pastkastes vadības komanda nespēs atbildēt uz jūsu jautājumu, tā pāradresēs jūsu ziņu citam dienestam. Ar e-pasta starpniecību jūs informēs, kādam dienestam nosūtīts jūsu jautājums.

Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu e-pasta vēstuļu un saistīto personas datu apstrādi, droši iekļaujiet tos savā ziņā.

Kartes

Šajā tīmekļa vietnē izmantotie nosaukumi un datos vai kartēs piedāvātie materiāli nenozīmē neviena viedokļa paušanu no Eiropas Savienības puses nedz saistībā ar jebkādas valsts, teritorijas, pilsētas vai reģiona vai to varas institūciju tiesisko statusu, nedz saistībā ar to robežu noteikšanu. Kosova*: šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju. Palestīna*: šis nosaukums nav uzskatāms par Palestīnas valsts atzīšanu un neskar dalībvalstu atsevišķās nostājas šajā jautājumā.