EUROPOS DUOMENŲ PORTALAS

Teisinis pranešimas

Teisinis pranešimas

Šioje svetainėje pateikiamai informacijai taikomas atsakomybės ribojimo pareiškimas, pranešimas dėl autorių teisės apsaugos ir asmens duomenų apsaugos taisyklės.

Atsakomybės ribojimas

Europos Komisija šią interneto svetainę naudoja tam, kad visuomenei būtų lengviau sužinoti apie Komisijos priemones ir visos Europos Sąjungos politiką. Stengiamės, kad informacija būtų tiksli ir teikiama laiku. Jei gausime pranešimų apie klaidas, pabandysime jas ištaisyti.
Vis dėlto, už šioje svetainėje pateikiamą informaciją Komisija jokios atsakomybės neprisiima.

Informacija yra:

 • Tik bendrojo pobūdžio ir nėra skirta taikyti tam tikroje situacijoje atsidūrusiems konkretiems fiziniams ar juridiniams asmenims
 • Nebūtinai išsami, visapusė, tiksli ar naujausia
 • Kartais susieta su išorinėmis svetainėmis, kurių Komisijos tarnybos nekontroliuoja ir už kurias Komisija atsakomybės neprisiima
 • Ne profesionali ar teisinė konsultacija (jei reikia konkrečios konsultacijos, kreipkitės į tinkamai kvalifikuotą profesionalą)

Atminkite, jog neįmanoma garantuoti, kad internete publikuojamas dokumentas tiksliai atitinka oficialiai priimtą tekstą. Autentiškas ir teisinę galią turintis yra tik Europos Sąjungos oficialusis leidinys (jo spausdintinė versija arba (nuo 2013 m. liepos 1 d.) jo elektroninė versija, kuri skelbiama interneto svetainėje „EUR-Lex“).

Stengiamės, kad pertrūkių dėl techninių klaidų būtų kuo mažiau. Vis dėlto kai kurie mūsų svetainėje skelbiami duomenys arba informacija gali būti sukurta arba susisteminta pagal failus ar pateikiama tokiu formatu, kai gali pasitaikyti klaidų. Mes negalime garantuoti, kad mūsų paslauga dėl šių problemų nenutrūks ar nebus kitaip paveikta. Komisija neprisiima atsakomybės už minėtas problemas, atsirandančias dėl šios svetainės ar bet kurių kitų susietų svetainių naudojimo.

Šis atsakomybės ribojimo pareiškimas neskirtas riboti Komisijos atsakomybei pažeidžiant reikalavimus, kurie nustatyti taikytinuose vietiniuose įstatymuose, ir neatleidžia jos nuo atsakomybės už dalykus, už kuriuos pagal minėtus įstatymus atsakomybės panaikinimas yra draudžiamas.

Europos duomenų portalą Europos Komisija sukūrė padedama konsorciumo, kuriam vadovauja „Capgemini Consulting“. Į konsorciumo sudėtį įeina „INTRASOFT International“, „Fraunhofer FOKUS“, „con terra“, „Sogeti“, „52 North“, „the Lisbon Council“, „Time.Lex“ ir Sautamptono universitetas.
Sutarties numeris: LC-00644764
SMART numeris: 2017-1123

Pranešimas dėl autorių teisės apsaugos

© Europos Sąjunga, 1995-2019 m.

Pakartotinai naudoti leidžiama, tačiau reikia nurodyti šaltinį. Europos Komisijos pakartotinio naudojimo politika įgyvendinta 2011 m. gruodžio 12 d. nutarimu [728KB] .

Bendrasis pakartotinio naudojimo principas gali būti reglamentuojamas sąlygomis, nustatytomis pavieniuose pranešimuose dėl autorių teisės apsaugos. Dėl to naudotojams patariama perskaityti pavieniuose svetainės „Europa“ tinklalapiuose ir pavieniuose dokumentuose skelbiamus pranešimus dėl autorių teisės apsaugos. Pakartotinai naudoti draudžiama dokumentus, kuriems taikoma trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisė.

Asmens duomenų apsauga

Europos Sąjunga saugo naudotojų privatumą. Ši svetainė ir visos su ja susijusios paslaugos teikiamos pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 45/2001  [234 KB] ir pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).).

Nors šioje svetainėje naršyti ir jos paslaugas naudoti galima tiesiogiai, t. y. nepateikus informacijos apie save, kai kuriais atvejais asmens duomenų reikia, kad būtų galima teikti jūsų prašomas e. paslaugas.

Šią svetainę ir visas per ją teikiamas paslaugas siūlo Europos Sąjunga, tačiau kai kuri informacija, kurią mes teikiame, yra gauta iš trečiųjų šalių (žr. tolesnį skirsnį „Trečiųjų šalių teikiami asmens duomenys“). Jei reikia informacijos apie šioje svetainėje ar teikiant jos e. paslaugas taikomą duomenų apsaugą, kreipkitės į mus kanalais, kurie nurodyti kontaktinių duomenų puslapyje.

Per šią svetainę apdorojami asmens duomenys gali būti informacija, kurią mums pateikiate tiesiogiai (kurdami naudotojo paskyrą arba kreipdamiesi į mus, įskaitant dalyvavimą apklausose, naudodami kontaktinių duomenų puslapį arba prenumeruodami mūsų naujienlaiškį) arba netiesiogiai (naudojant jūsų interneto naršyklės automatinę asmens duomenų rinkimo funkciją).

Pirmuoju atveju (duomenys, kuriuos mums pateikiate tiesiogiai) mes apdorojame tik tuos duomenis, kuriuos nusprendžiate pateikti. Tai gali būti jūsų vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys, sąsajos ir kita informacija, kurią nusprendžiate atskleisti. Minėta informacija bus naudojama tik toliau nurodytoms reikmėms:

 • Susisiekti su jumis, kad galėtume atsakyti į jūsų teikiamas užklausas
 • Suteikti jums prieigą prie e. paslaugų, kurias pageidaujate naudoti, įskaitant prieigą per išorinę tapatumo nustatymo sistemą „EU-Login“
 • Individualizuoti informacijai arba e. paslaugoms, kurios jums yra įdomios
 • Kurti apibendrintiems ir anoniminiams statistiniams duomenims apie naudotojų elgseną mūsų svetainėje, ypač stengiantis suprasti naudojimo ypatumus, taip pat svetainei gerinti ir tinkamam jos veikimui užtikrinti
 • Aptikti piktnaudžiavimo atvejams ar saugos spragoms ir joms ištaisyti
 • Reikmėms, kurios jums nurodomos duomenų rinkimo metu, pvz., apklausoms analizuoti ir naujienlaiškiams siųsti

Antruoju atveju (duomenys renkami automatiškai) asmens duomenys ribojami iki toliau nurodytų informacijos kategorijų:

 • Slapukai, kaip aprašyta čia
 • Naudojamos žiniatinklio naršymo programinės įrangos tipas
 • Vardas domeno, iš kurio gaunate prieigą prie interneto
 • Adresas interneto svetainės, kuri jus nukreipė tiesiogiai į šią svetainę
 • Jūsų prieigos prie svetainės data ir laikas
 • Svetainės puslapiai, kuriuos atvėrėte

Minėta informacija bus naudojama tik apibendrintų ir anoniminių statistinių duomenų apie naudotojų elgseną mūsų svetainėje kūrimo reikmėms, ypač turint tikslą tobulinti svetainę ir užtikrinti jos tinkamą veikimą; individualizuoti informacijai arba e. paslaugas, kurios jums yra įdomios; aptikti piktnaudžiavimo atvejams ar saugos spragoms ir joms ištaisyti.

Duomenų tvarkymo veiklos teisinis pagrindas, jei nusprendžiate mums teikti savo asmens duomenis, yra jūsų sutikimas. Be to, jei duomenis mes renkame automatiškai, su slapukais susijęs jų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas. Kitų tipų duomenų, kuriuos mes renkame automatiškai, tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas užtikrinti visapusį svetainės veikimą ir optimalų funkcionavimą.

Jūsų duomenys be jūsų sutikimo trečiosioms šalims neatskleidžiami, išskyrus trečiąsias šalis, kurias samdome šios svetainės veikimui ir pagalbinėms paslaugoms užtikrinti. Minėtos trečiosios šalys yra pasirašiusios sutartis, reglamentuojančias šios politikos laikymąsi. Jūsų asmens duomenys į trečiąją šalį arba tarptautinę organizaciją siunčiami nebus.

Imamės racionalių priemonių, kad jūsų asmens duomenis apsaugotume nuo praradimo, netinkamo naudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo, pakeitimo arba sunaikinimo. Vis dėlto atminkite, kad duomenų perdavimas internetu negali būti 100 % saugus ar be klaidų.

Jūsų asmens duomenis laikysime, kol naudosite svetainę ir su ja susijusias e. paslaugas, įskaitant paskyros priežiūrą šioje svetainėje, arba tiek, kiek reikės mūsų teisinėms prievolėms įvykdyti. Automatiškai renkamus asmens duomenis laikysime ne ilgiau kaip vienus metus nuo jūsų paskutinio apsilankymo svetainėje dienos.

Jūs turite teisę reikalauti prieigos prie savo duomenų, juos ištaisyti ar ištrinti arba apriboti savo duomenų tvarkymą ir paprieštarauti tvarkymui (įskaitant sutikimo atsisakymą, jei reikia), taip pat reikalauti teisės į duomenų perkeliamumą. Jei norėsite pasinaudoti minėtomis teisėmis arba gauti informacijos apie taikomus metodus, kreipkitės į mus naudodami pirmiau pateiktą informaciją. Atminkite, kad jūsų galimybė pasinaudoti savo teisėmis gali būti ribota, pvz., jei mes privalėsime laikytis taikytinų įstatymų arba ginti trečiųjų šalių duomenų apsaugos teises. Jūs turite teisę savo šalies duomenų apsaugos įstaigai pateikti skundą.

Trečiųjų šalių teikiami asmens duomenys

Atminkite, kad mūsų svetainėje yra nuorodų į trečiųjų šalių svetaines ir trečiųjų šalių išteklius (ypač per atvirųjų duomenų saugyklas ir įdiegtas socialinių tinklų programas). Be to, mūsų svetainėje skelbiami su minėtais ištekliais susiję tam tikri metaduomenys, kurie gaunami tiesiogiai iš minėtuose ištekliuose esančios informacijos. Šie metaduomenys gali apimti asmens duomenis, pavyzdžiui, vardus, pavardes ir kontaktinius duomenis, priklausančius asmenims, kuriantiems ir prižiūrintiems minėtus išteklius.

Mūsų svetainėje minėti asmens duomenys skelbiami remiantis mūsų teisėtu interesu užtikrinti, kad informacija, prie kurios viešąją prieigą suteikia pirminis duomenų šaltinis, tiksliai atsispindėtų mūsų saugykloje ir kad trečiosios šalys galėtų susisiekti su atitinkamais asmenimis taip, kaip pageidauja pirminis duomenų šaltinis. Jie tvarkomi, kad būtų paprasčiau pasiekti ir naudoti atvirųjų duomenų saugyklas, kurios prieinamos per šią svetainę.

Trečiųjų šalių išteklių ar juose laikomų pirminių asmens duomenų mes nekontroliuojame, todėl negalime laiduoti už jų tikslumą, išsamumą ar aktualumą, taip pat negalime nustatyti, kada jie yra konfidencialūs ar paskelbti per klaidą. Minėti ištekliai teikiami negarantuojant (nei aiškiai išreikšta, nei numanoma forma) jų teisėtumo ar tinkamumo jūsų reikmėms. Raginame visus mūsų svetainės naudotojus perskaityti atitinkamos pirminių šaltinių privatumo politikos dokumentus ir šios politikos laikytis, taip pat su minėtų trečiųjų šalių ištekliais susijusias užklausas dėl atitinkamų duomenų apsaugos teisių adresuoti pirminiam šaltiniui. Taip mūsų pačių duomenys po kurio laiko bus automatiškai pakoreguoti.

Jei pranešus pirminiam šaltiniui problemos išspręsti nepavyksta arba jei manote, kad neatsižvelgiant į pirminio šaltinio teisėtumą mes asmens duomenis naudojame pažeisdami duomenų apsaugos įstatymą, kreipkitės į mus naudodami pirmiau pateikiamą informaciją ir mes pagal savo galimybes pasistengsime reikalą išspręsti. Tokios pačios procedūros ir teisės taip pat galioja atžvilgiu tų asmens duomenų, kuriuos renkame mes patys. Vis dėlto atminkite, kad mes nesame atsakingi už tai, ar trečiosios šalys laikosi duomenų apsaugos įstatymų, ir kad jūs esate ir būsite atsakingi už duomenų apsaugos įstatymo laikymąsi, jei imsitės tvarkyti per šią svetainę ir per e. paslaugas gautus asmens duomenis.

E. paslaugų sąvoka

 1. Informacijos paslaugos, kuriomis siekiama suteikti piliečiams, žiniasklaidai, įmonėms, administracijoms ir kitiems sprendimų priėmėjams patogią ir efektyvią prieigą prie informacijos, kad ES politika ir veikla būtų skaidresnė ir suprantamesnė.
 2. Interaktyviosios ryšio paslaugos, užtikrinančios geresnį ryšį su piliečiais, įmonėmis, pilietine visuomene ir viešaisiais subjektais, paprastesnius informacijos paieškos politikoje ir grįžtamojo ryšio mechanizmus, kad būtų galima kokybiškiau formuoti ES politiką, veiklą ir paslaugas.
 3. Sandorių paslaugos, skirtos suteikti prieigai prie visų pagrindinių sandorių su ES formų, pvz., viešųjų pirkimų, finansinių operacijų, įdarbinimo, registracijos į renginius, dokumentų įsigijimo arba pirkimo ir kita.

Mūsų veiksmai su el. laiškais, kuriuos mums atsiunčiate

Kai atsiunčiate tokio pobūdžio pranešimą, surenkami tik tie jūsų asmens duomenys, kurių reikia atsakymui parengti. Jei el. paštą prižiūrintys darbuotojai į jūsų klausimą atsakyti negali, jie jūsų laišką persiunčia kitai tarnybai. El. paštu jums pranešama, kuriai tarnybai jūsų laiškas persiųstas.

Jei turite klausimų dėl savo el. laiško ir su juo susijusių asmens duomenų tvarkymo, surašykite juos savo pranešime.

Žemėlapiai

Per šią svetainę siūlomuose duomenų dokumentuose arba žemėlapiuose naudojami pavadinimai ir pateikiama medžiaga nereiškia apie Europos Sąjungos dalį jokios nuomonės dėl kurios nors valstybės, teritorijos, miesto ar rajono arba jų institucijų teisinio statuso arba dėl jų ribų ar sienų nustatymo. Kosovas*: šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 (1999) bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos. Palestina*: šis pavadinimas neturi būti interpretuojamas kaip Palestinos valstybės pripažinimas ir nekeičia pavienių valstybių narių pozicijos šiuo klausimu.