Tairseach Sonraí Eorpach

Fógra Dlí

Fógra Dlí

Tá an t-eolas ar an suíomh seo faoi réir séanadh, fógra cóipchirt agus rialacha maidir le cosaint do shonraí pearsanta.

Séanadh

Coimeádann an Coimisiún Eorpach an suíomh gréasáin seo chun teacht níos fearr a thabhairt don phobal ar eolas faoi thionscnaimh agus faoi bheartais an Aontais Eorpaigh i gcoitinne. Is é ár gcuspóir an t-eolas seo a bheith tráthúil agus cruinn i gcónaí. Má chuirtear earráidí in iúl dúinn, déanfaimid iarracht iad a cheartú. Mar sin féin, ní ghlacann an Coimisiún freagracht ná dliteanas ar bith as eolas a chuirtear ar fáil ar an suíomh seo.

Maidir leis an eolas seo:

 • is eolas ginearálta amháin é agus níl sé ceaptha le díriú ar chúinsí aon duine aonair ná aon eintitis;
 • is féidir nach eolas cuimsitheach, iomlán, cruinn nó cothrom le dáta é;
 • uaireanta bíonn sé nasctha le suíomhanna seachtracha nach bhfuil aon smacht ag seirbhísí an Choimisiúin orthu agus nach nglacann an Coimisiún aon fhreagracht astu;
 • ní comhairle ghairmiúil ná comhairle dlí é (má tá comhairle ar leith uait, ba chóir i gcónaí teagmháil a dhéanamh le gairmí cuícháilithe).

Tabhair ar aird nach féidir a ráthú gur atáirgeadh cruinn ar théacs a glacadh go hoifigiúil doiciméad atá ar fáil ar líne. Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (a eagrán clóite, nó ón 1 Iúil 2013 a eagrán leictreonach a chuirtear ar fáil ar shuíomh gréasáin EUR-LEX) amháin atá barántúil agus a bhfuil éifeachtaí dlíthiúla leis.

Is é ár sprioc an cur isteach a leanann earráidí teicniúla a íoslaghdú. Mar sin féin, is féidir gur cruthaíodh nó gur eagraíodh roinnt sonraí nó eolas ar ár suíomh i gcomhaid nó i bhformáidí nach bhfuil saor ar earráidí agus ní féidir linn a ráthú nach gcuirfidh fadhbanna den sórt sin isteach ar ár seirbhís nó nach mbeidh aon tionchar eile acu uirthi. Ní ghlacann an Coimisiún aon fhreagracht as fadhbanna den sórt sin a thit amach de bhrí gur úsáideadh an suíomh seo nó aon suíomhanna seachtracha nasctha.

Níl an séanadh seo ceaptha le teorainn a chur le dliteanas an Choimisiúin mar shárú ar aon riachtanais atá leagtha síos i ndlí náisiúnta infheidhme ná le dliteanas an Choimisiúin i gcás nithe a d’fhéadfadh a bheith san áireamh faoin dlí sin a eisiamh.

Is é an Coimisiún Eorpach a d’fhorbair an Tairseach Sonraí Oscailte le tacaíocht ó chuibhreannas faoi cheannas Capgemini Consulting, lena n-áirítear INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terrra, Sogeti, 52 North, the Lisbon Council, Time.Lex and Ollscoil Southampton.
Uimhir an chonartha LC-00644764
Uimhir CHLISTE: 2017-1123

Fógra cóipchirt

© European Union, 1995-2019

Tá atáirgeadh údaraithe, ar choinníoll go n-admhaítear an fhoinse. Is le Cinneadh de 12 Nollaig 2011 [728KB] a chuirtear beartas athúsáide seo an Choimisiúin Eorpaigh i bhfeidhm.

Is féidir go bhfuil prionsabal ginearálta na hathúsáide faoi réir coinníollacha a d’fhéadfaí a shonrú i bhfógraí aonair cóipchirt. Mar sin, moltar d’úsáideoirí tagairt a dhéanamh d’fhógraí cóipchirt na suíomhanna Gréasáin aonair a choimeádann Europa agus d'fhógraí cóipchirt na ndoiciméad aonair. Ní bhaineann athúsáid le doiciméid atá faoi réir cearta maoine intleachta tríú páirtithe.

Sonraí Pearsanta a Chosaint

Geallann an tAontas Eorpach príobháideacht úsáideoirí a chosaint. An suíomh gréasáin seo agus na seirbhísí uile a chuirtear ar fáil tríd, is de réir Rialachán (CE) Uimh 45/2001  [234 KB] de Pharlaimint na hEorpa agus den Chomhairle an 18 Nollaig 2000, agus trí Rialachán (AE) 2016/679 de Pharlaimint na hEorpa agus den Chomhairle an 27 Aibreán 2016 (Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí)a chuirtear ar fáil iad.

Cé gur ceadmhach duit an suíomh gréasáin seo a bhrabhsáil agus cuid dá sheirbhísí a úsáid gan aon eolas fút féin a thabhairt go díreach, i gcásanna áirithe is gá eolas pearsanta a chur ar fáil chun na ríomhsheirbhísí atá iarrtha agat a chur ar fáil.

Is thar ceann an Aontais Eorpaigh a thairgtear an suíomh gréasáin seo agus na seirbhísí a chuirtear ar fáil tríd, cé gur ó thríú páirtithe a fuarthas cuid den eolas a chuirimid ar fáil (féach “Sonraí pearsanta arna gcur ar fáil ag tríú páirtithe” thíos). Is féidir teagmháil a dhéanamh linn trí aon cheann de na cainéil atá ar fáil ar an leathanach teagmhála má tá eolas nó ceisteanna agat i dtaobh cosaint sonraí ar an suíomh gréasáin seo nó a ríomhsheirbhísí.

Is féidir go mbainfidh sonraí pearsanta a phróiseáiltear tríd an suíomh gréasáin seo le heolas a chuireann tú ar fáil go díreach (trí chuntas úsáideora a chruthú nó teagmháil a dhéanamh linn, lena n-áirítear suirbhéanna a fhreagairt, tríd an leathanach teagmhálaithe, nó trí liostáil dár nuachtlitir), nó go hindíreach (trí shonraí pearsanta a bhailiú go huathoibríoch trí do bhrabhsálaí).

Sa chéad chás (sonraí a chuireann tú ar fáil go díreach dúinn), beidh na sonraí pearsanta a phróiseálfaimid teoranta do na sonraí pearsanta a roghnaíonn tú a chur ar fáil, a bhféadfadh d’ainm, eolas teagmhála, comhlachas agus aon eolas eile a roghnaíonn tú a nochtadh a bheith san áireamh ann. Ní úsáidfear an t-eolas sin ach amháin do na cuspóirí seo a leanas:

 • cumarsáid a dhéanamh leat mar fhreagairt ar aon iarratas a dhéanfá;
 • teacht a thabhairt duit ar na ríomhsheirbhísí atá uait, lena n-áirítear córas fíordheimhnithe logála isteach seachtrach an Aontais a úsáid;
 • eolas nó ríomhsheirbhísí is spéis leat a shaincheapadh;
 • staitisticí comhbhailithe agus gan ainm a chruthú maidir le hiompar úsáideoirí ar ár suíomh, go háirithe ar mhaithe le tuiscint a fháil ar úsáid an tsuímh, an suíomh a fheabhsú agus feidhmíocht cheart an tsuímh a chinntiú;
 • aon mhí-úsáid nó fadhbanna slándála a bhrath agus a réiteach;
 • na cuspóirí a nochtar duit tráth a bhailítear na sonraí. ms.h. anailís suirbhé nó nuachtlitreacha a chur ar fail.

Sa chás deiridh (sonraí a bhailítear go huathoibríoch), beidh na sonraí pearsanta teoranta do na catagóirí eolais seo a leanas:

 • fianáin, mar a thuairiscítear anseo;
 • an cineál bogearraí brabhsála suíomh gréasáin a úsáideann tú;
 • ainm an fhearainn óna gceanglaíonn tú leis an Idirlíon;
 • seoladh Idirlín an tsuímh ghréasáin ónar nasc tú go díreach leis an suíomh;
 • an dáta agus an t-am a d’oscail tú an suíomh;
 • na leathanaigh a d’oscail tú ar an suíomh;

Ní úsáidfear eolas mar sin ach amháin chun staitisticí comhbhailithe gan ainm a chruthú maidir le hiompar úsáideoirí ar ár suíomh, go háirithe ar mhaithe leis an suíomh a feabhsú agus feidhmíocht cheart an tsuímh a chinntiú; eolas nó ríomhsheirbhísí is spéis leat a shaincheapadh; agus aon mhí-úsáid nó fadhbanna slándála a bhrath agus a réiteach.

Is é do thoiliú is bonn dlíthiúil lenár ngníomhaíochtaí próiseála, a mhéad a roghnaíonn tú sonraí pearsanta a chur ar fáil dúinn. Anuas air sin, i gcás sonraí a bhailímid go huathoibríoch, is é do thoiliú an bonn dlíthiúil le próiseáil i dtaca le fianáin. I gcás cineálacha eile sonraí a bhailítear go huathoibríoch, bonn dlíthiúil eile is ea ár spéis dhlisteanach an suíomh gréasáin a bheith lánoibríochtúil agus a fheidhmiúla agus is féidir.

Ní nochtfar do shonraí do thríú páirtithe gan do thoiliú, ach amháin i gcás triú páirtithe a fhostaímid chun an suíomh seo a oibriú agus a chothú. Tá na tríú páirtithe seo faoi cheangal ag comhaontuithe trína gcinntítear go gcomhlíontar an beartas seo. Ní aistreofar do shonraí pearsanta chuig aon tríú tír nó eagraíocht idirnáisiúnta.

Déanfaimid bearta réasúnta chun do shonraí pearsanta a chosaint ar chailliúint, mí-úsáid, agus rochtain neamhúdaraithe, nochtadh, athrú, nó scrios. Ba chóir duit a chur san áireamh, áfach, nach mbíonn aon tarchur idirlín céad faoin gcéad slán agus saor ó earráidí.

Coimeádfaimid do shonraí pearsanta fad a leanann tú ort ag úsáid an tsuímh seo agus aon ríomhsheirbhísí a bhaineann leis an suíomh, lena n-áirítear trí chuntas a choimeád ar an suíomh gréasáin seo, nó fad is gá chun gur féidir linn ár bhfreagrachtaí dlíthiúla a bhainistiú. Sonraí pearsanta a bhailítear go huathoibríoch, ní choimeádfaimid iad níos faide ná bliain tar éis na cuairte is déanaí uaitse.

Tá an ceart agat teacht ar d’eolas féin, ceartú nó léirscrios an eolais sin a iarraidh, nó próiseáil d’eolais féin a theorannú, agus agóid a dhéanamh in aghaidh a phróiseáil (lena n-áirítear trí do thoiliú a tharraingt siar, mar is cuí), chomh maith le ceart ar iniomparthacht sonraí. Chun na cearta seo a fheidhmiú nó chun eolas a fháil ar na módúlachtaí infheidhme, déan teagmháil linn mar a mhínítear thuas. Tabhair ar aird go bhféadfaí srian a chur le feidhmiú do chearta, m.sh. chun gur féidir linn dlíthe infheidhme a chomhlíonadh nó cearta cosanta sonraí tríú páirtithe a chosaint. Tá an ceart agat gearán a lóisteáil le d’údarás cosanta sonraí.

Sonraí pearsanta arna gcur ar fáil ag tríú páirtithe

Tabhair ar aird go bhfuil naisc chuig suíomhanna tríú páirtithe agus acmhainní a sholáthraíonn tríú páirtithe (trí thaiscí sonraí oscailte agus comhtháthú meán soisialta go háirithe) ar fáil ar ár suíomh gréasáin. Anuas air sin, foilsítear ar ár suíomh gréasáin meiteashonraí ar leith maidir leis na hacmhainní seo, a fhaightear go direach ón eolas atá san áireamh ar na hacmhainní sin. Is féidir go mbeidh sonraí pearsanta, ar nós ainmneacha agus sonraí teagmhála na ndaoine a chruthaíonn nó a bhainistíonn na hacmhainní seo sna meiteashonraí sin.

 

Foilsítear ar ár suíomh gréasáin sonraí pearsanta ar bhonn na spéise dlisteanaí atá againn i gcinntiú go dtugtar léiriú cruinn inár dtaisce ar an eolas a chuireann an acmhainn bhunaidh sonraí ar fáil, agus go bhféadfadh go mbeadh ar chumas tríú páirtithe teagmháil a dhéanamh leis na daoine i dtrácht ar an tslí a bhí i gceist ag an acmhainn bhunaidh sonraí. Is é an t-aon chúis a phróiseáiltear iad ná chun go mbeidh na taiscí sonraí oscailte atá inaimsithe tríd an suíomh gréasáin seo infhaighte agus inúsáidte.

Mar sin féin, de bhrí nach bhfuil smacht againn ar na hacmhainní tríú páirtithe ná ar na sonraí bunaidh pearsanta atá iontu, ní féidir linn gealltanas a thabhairt maidir le cruinneas, iomláine ná ábharthacht na sonraí, ná ní bhíonn ar ár gcumas a bhrath gur eolas faoi rún é nó gur foilsíodh é trí earráid. Cuirtear acmhainní den sórt sin ar fáil gan dearbhuithe (sainráite nó intuigthe) go bhfuil siad dlisteanach nó oiriúnach do do chuspóirí. Molaimid do gach duine a úsáideann an suíomh gréasáin seo athbhreithniú a dhéanamh ar na beartais ábhartha príobháideachta a bhaineann leis na hacmhainní bunaidh agus cloí leo, agus díriú ar aon iarratais ábhartha ar chearta cosanta sonraí maidir leis na hacmhainní tríú páirtí sin, as a leanfaidh ceartú uathoibríoch ar ár gcuid sonraí féin in am is i dtráth.

Mura réitíonn sé do shaincheist díriú ar an ábhar leis na hacmhainní bunaidh, nó má bhraitheann tú nach gcomhlíonann an úsáid a bhainimid as na sonraí pearsanta na dlíthe cosanta sonraí beag beann ar a dhíthiúla atá an fhoinse bhunaidh, déan teagmháil linn mar a mhínítear thuas agus déanfaimid ár ndícheall an cheist a réiteach. Tá na nósanna imeachta agus na cearta céanna i bhfeidhm i gcás sonraí pearsanta a bhailímid féin. Tabhair ar aird nach féidir linn freagracht a ghlacadh as an gcomhlíonadh a dhéanann tríú páirtithe ar an dlí cosanta sonraí, agus gur tusa atá freagrach go hiomlán ar chuma ar bith as an dlí cosanta sonraí a chomhlíonadh maidir le haon ghníomhaíochtaí próiseála a dtugann tú fúthu maidir le sonraí pearsanta a fhaightear tríd an suíomh seo agus trí na ríomhsheirbhísí.

Cad is ríomhsheirbhís ann?

 1. Seirbhísí eolais a thugann fáil éasca éifeachtach do shaoránaigh, do na meáin, don lucht gnó, d’údaráis agus do chinnteoirí eile ar eolas, trína méadaítear an trédhearcacht agus an tuiscint ar bheartais agus ar ghníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh;
 2. Seirbhísí idirghníomhacha cumarsáide trínar féidir teagmháil níos fearr a dhéanamh leis an lucht gnó, an tsochaí shibhialta agus gníomhaithe poiblí, as a leanann comhairliúchán beartais, agus sásraí aiseolais, a chabhróidh chun beartais, gníomhaíochtaí agus seirbhísí an Aontais Eorpaigh a mhúnlú;
 3. Seirbhísí idirbhirt trína dtugtar fáil ar gach bunchineál idirbhirt leis an Aontas Eorpach, m.sh. soláthar, oibríochtaí airgeadais, earcaíocht, clárú le haghaidh imeachtaí, doiciméid a fháil nó a cheannach agus mar sin de.

Cad a dhéanaimid le ríomhphoist a fhaighimid uait?

Nuair a chuireann tú teachtaireacht chugainn, ní bhailítear do shonraí pearsanta ach a mhéad is gá le freagra a thabhairt ort. Mura féidir le foireann bainistíochta an bhosca phoist do cheist a fhreagairt, cuirfear do ríomhphost ar aghaidh chuig seirbhís eile. Cuirfear in iúl duit, i ríomhphost, cé acu seirbhís ar cuireadh do cheist ar aghaidh chuici.

Má tá aon cheisteanna agat faoi phróiseáil do ríomhphoist agus sonraí pearsanta gaolmhara, ná bíodh leisce ort iad a chur san áireamh i do theachtaireacht.

Mapaí

Ní chuireann an tAontas Eorpach aon tuairim in iúl ar stádas dlíthiúil aon tíre, aon chríche, aon chathrach ná aon limistéir ná a údarás, nó maidir le teorannú a theorainneacha nó a chríocha in aon sonrúchán a úsáidtear ná in aon ábhar a chuirtear i láthair i sonraí nó i mapaí a thairgtear tríd an suíomh gréasáin seo. An Chosaiv*: Déantar an sonrúchán seo gan dochar do sheasaimh ar stádas, agus tá sé de réir UNSCR 1244/1999 agus Tuairim ICJ ar dhearbhú neamhspleáchais na Cosaive. An Phalaistín*: Ní fhoirléireofar an sonrúchán seo mar aitheantas do Stát na Palaistíne agus déantar é gach dochar do sheasamh na mBallstát aonair ar an tsaincheist seo.