Europees Data Portaal

Juridische mededeling

Juridische mededeling

Voor de informatie op deze website gelden een disclaimer, een auteursrechtelijke verklaring en regels over de bescherming van persoonsgegevens.

Afwijzing van aansprakelijkheid

De Europese Commissie probeert met deze website het publiek beter te informeren over haar initiatieven en over de beleidsterreinen van de Europese Unie in het algemeen. Zij streeft ernaar dat deze informatie up-to-date en juist is. Als zij opmerkzaam wordt gemaakt op onjuistheden, zal zij proberen deze te verbeteren. Zij aanvaardt evenwel geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze site.

Het gaat namelijk om informatie die:

 • van algemene aard en niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is;
 • niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of up-to-date is;
 • soms doorlinkt naar externe sites waarop de Commissie geen invloed heeft en waarvoor zij ook niet verantwoordelijk is;
 • niet als professioneel of rechtskundig advies kan worden gezien (daarvoor dient een deskundige te worden geraadpleegd).

De Europese Commissie kan helaas niet garanderen dat een online document de officieel goedgekeurde tekst nauwkeurig weerspiegelt. Alleen het Publicatieblad van de Europese Unie (de gedrukte versie, of sinds 1 juli 2013 de elektronische versie op de website EUR-Lex) is authentiek en heeft rechtsgevolgen.

De Commisie streeft ernaar technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens op deze site kunnen echter in bestanden of formaten zijn aangemaakt die problemen opleveren. Daarom kunnen wij geen 100% betrouwbare dienstverlening garanderen. De Commissie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen als gevolg van het bezoeken van deze site of van externe sites waarnaar wordt doorgelinkt.

Het is niet de bedoeling met deze verklaring de aansprakelijkheid van de Commissie in strijd met de nationale wetgeving te beperken of uit te sluiten.

Het Europese Data Portaal is ontwikkeld door de Europese Commissie met de steun van een consortium onder leiding van Capgemini Consulting, met inbegrip van INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terra, Sogeti, het Open Data Institute, Time.Lex en de Universiteit van Southampton.
Contract nummer: 30-CE-0677290 / 00-65
SMART nummer: 2014-1072

Auteursrecht

© Europese Unie, 1995-2016

Overname met bronvermelding is toegestaan. Het beleid van de Europese Commissie op het gebied van hergebruik is vastgelegd in een besluit van 12 december 2011 [730KB] .

Het algemene beginsel van hergebruik kan echter worden beperkt door de individuele auteursrechtelijke mededelingen. Gebruikers dienen daarom de auteursrechtelijke mededelingen van de individuele websites van Europa en van de individuele documenten te raadplegen. Het recht van hergebruik geldt niet voor documenten waarop derden intellectuele eigendomsrechten bezitten.

Bescherming van de privacy

De Europese Unie hecht veel belang aan de privacy van gebruikers.
Het privacybeleid is gebaseerd op Verordening (EG) nr. 45/2001 [372 KB] van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000.
Dit algemene beleid geldt voor de websites van de instellingen van de Europese Unie met de domeinnaam eu.
Hoewel de meeste van deze websites kunnen worden bezocht zonder dat u informatie over uzelf hoeft te geven, worden in sommige gevallen persoonlijke gegevens gevraagd voor het verstrekken van de door u gevraagde e-diensten.
In die gevallen worden de verstrekte gegevens volgens de bepalingen van de verordening behandeld. Informatie over het gebruik van uw gegevens vindt u in de privacyverklaring van de betrokken website.

Dit houdt in dat:

 • de controller voor de betrokken e-dienst bepaalt waartoe en hoe de persoonsgegevens worden verwerkt en dat hij erop toeziet dat de betrokken e-dienst met het privacybeleid strookt;
 • bij elke instelling een functionaris voor gegevensbescherming erop toeziet dat de bepalingen van de verordening worden toegepast en de controllers adviseert over de wijze waarop zij aan hun verplichtingen moeten voldoen (zie art. 24 van de verordening);
 • de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming voor alle instellingen als onafhankelijke toezichthoudende autoriteit optreedt (zie art. 41 tot 45 van de verordening).

De websites van de Europese instellingen met de domeinnaam eu bevatten links naar sites van derden. Aangezien deze buiten onze controle vallen, adviseren wij u na te gaan welk beleid inzake de persoonlijke levenssfeer zij hanteren.

Wat is een e-dienst?

 1. informatiediensten, die burgers, media, bedrijven, overheidsinstanties en andere besluitvormers gemakkelijk en efficiënt toegang tot informatie bieden, om het beleid en de activiteiten van de EU inzichtelijker en begrijpelijker te maken;
 2. interactieve communicatiediensten, die het contact met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en openbare personen verbeteren om raadplegingen over nieuw beleid te houden en een feedbackmechanisme te bieden. Dit moet een bijdrage leveren tot de beleidsvorming, de activiteiten en de diensten van de EU;
 3. transactiediensten, die toegang geven tot alle basistransacties met de EU, zoals overheidsopdrachten, financiële operaties, aanwerving, inschrijving voor evenementen, aanschaf van documenten, enz.

Informatie die onder een specifieke privacyverklaring valt

Een specifieke privacyverklaring bevat de volgende informatie over het gebruik van uw gegevens:

 • de aard van de informatie die wordt verzameld, het doel ervan en de gebruikte technische middelen. De EU verzamelt alleen persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om een bepaald doel te bereiken. De gegevens zullen niet opnieuw worden gebruikt voor een doel dat daarmee niet verenigbaar is;
 • de personen of instanties die toegang tot uw gegevens krijgen. De EU verleent alleen toegang tot uw gegevens aan derden voor zover dat nodig is om het gestelde doel te bereiken, en aan de genoemde (categorieën) ontvangers. De EU stelt uw persoonsgegevens niet beschikbaar voor direct marketing-doeleinden;
 • de wijze waarop u uw gegevens kunt inzien, controleren en corrigeren. Als betrokkene heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen, behalve wanneer de gegevens zijn verzameld om aan een wettelijke verplichting te voldoen of een overeenkomst uit te voeren waarbij u partij bent. Zo niet, mogen zij alleen worden gebruikt voor een doel waarvoor u ondubbelzinnig toestemming heeft verleend;
 • de periode gedurende welke uw gegevens zullen worden bewaard. De EU bewaart de gegevens alleen zolang dit noodzakelijk is om het gestelde doelte bereiken;
 • de veiligheidsmaatregelen die zijn getroffen om te voorkomen dat misbruik van uw gegevens wordt gemaakt of dat deze in handen van onbevoegden vallen;
 • de plaats waar u terecht kunt met vragen of klachten.

Hoe verwerken wij uw e-mailberichten?

Wanneer u een dergelijk bericht zendt, worden uw persoonsgegevens alleen bewaard voor zover dat nodig is om u te kunnen antwoorden. Als het team dat de mailbox beheert uw vraag niet kan beantwoorden, wordt het uw bericht naar een andere dienst doorgestuurd. U krijgt dan per e-mail te horen aan welke dienst uw vraag is toegezonden.
Als u vragen heeft over de verwerking van uw e-mail en de hiermee verband houdende persoonsgegevens, kunt u die in uw bericht opnemen.

Kaarten

De presentatievorm en de benaming op deze kaart zijn vrij van elk oordeel of opinie van de Europese Commissie m. b. t. de wettelijke status van een land, territorium, stad of gebied; zijn instanties of de begrenzingen. Kosovo*:   Deze verwijzing laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo. Palestina*:  Deze benaming mag niet worden uitgelegd als een erkenning van de staat Palestina en laat de afzonderlijke standpunten van de lidstaten ter zake onverlet.