Europees Data Portaal

Wettelijke kennisgeving

Wettelijke kennisgeving

Op de informatie op deze site zijn een disclaimer, een copyrightverklaring en regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van toepassing.

Afwijzing van aansprakelijkheid

De Europese Commissie probeert met deze website het publiek beter te informeren over haar initiatieven en over de beleidsterreinen van de Europese Unie in het algemeen. Zij streeft ernaar dat deze informatie up-to-date en juist is. Als zij opmerkzaam wordt gemaakt op onjuistheden, zal zij proberen deze te verbeteren. Zij aanvaardt evenwel geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze site.

Het gaat namelijk om informatie die:

 • van algemene aard en niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is;
 • niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of up-to-date is;
 • soms doorlinkt naar externe sites waarop de Commissie geen invloed heeft en waarvoor zij ook niet verantwoordelijk is;
 • niet als professioneel of rechtskundig advies kan worden gezien (daarvoor dient een deskundige te worden geraadpleegd).

De Europese Commissie kan helaas niet garanderen dat een online document de officieel goedgekeurde tekst nauwkeurig weerspiegelt. Alleen het Publicatieblad van de Europese Unie (de gedrukte versie, of sinds 1 juli 2013 de elektronische versie op de website EUR-Lex) is authentiek en heeft rechtsgevolgen.

De Commisie streeft ernaar technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens op deze site kunnen echter in bestanden of formaten zijn aangemaakt die problemen opleveren. Daarom kunnen wij geen 100% betrouwbare dienstverlening garanderen. De Commissie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen als gevolg van het bezoeken van deze site of van externe sites waarnaar wordt doorgelinkt.

Het is niet de bedoeling met deze verklaring de aansprakelijkheid van de Commissie in strijd met de nationale wetgeving te beperken of uit te sluiten.

Het Europese Data Portaal is ontwikkeld door de Europese Commissie met de steun van een consortium onder leiding van Capgemini Consulting, met inbegrip van INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terra, Sogeti, 52 North, the Lisbon Council, Time.Lex en de Universiteit van Southampton.
Contract nummer: LC-00644764
SMART nummer: 2017-1123

Auteursrecht

© Europese Unie, 1995-2019

Overname met bronvermelding is toegestaan. Het beleid van de Europese Commissie op het gebied van hergebruik is vastgelegd in een besluit van 12 december 2011 [730KB] .

Het algemene beginsel van hergebruik kan echter worden beperkt door de individuele auteursrechtelijke mededelingen. Gebruikers dienen daarom de auteursrechtelijke mededelingen van de individuele websites van Europa en van de individuele documenten te raadplegen. Het recht van hergebruik geldt niet voor documenten waarop derden intellectuele eigendomsrechten bezitten.

Bescherming van persoonsgegevens

De Europese Unie is toegewijd aan het beschermen van gebruikersprivacy. Deze website en alle diensten die hierop worden aangeboden, worden aangeboden in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 45/2001  [234 KB] van het Europees Parlement en de Raad van 18 December 2000, evenals de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Algemene verordening gegevensbescherming).

Hoewel u deze website kunt bekijken en gebruik kunt maken van bepaalde diensten zonder direct informatie over uzelf te verstrekken, zijn er in sommige gevallen persoonsgegevens vereist voor het leveren van de door u aangevraagde e-diensten.

Deze website en alle diensten die u via deze website worden aangeboden, worden aangeboden namens de Europese Unie, hoewel sommige informatie die wij verstrekken afkomstig is van derden (zie “Persoonsgegevens verstrekt door derden” hieronder). Voor informatie of eventuele vragen met betrekking tot gegevensbescherming op deze website of de e-diensten ervan, kunt u contact met ons opnemen via de kanalen vermeld op de contactpagina.

Persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt kunnen informatie omvatten die u ons direct verstrekt (door het aanmaken van een gebruikersaccount of door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld door te reageren op enquêtes, via de contactpagina, of door u aan te melden voor onze nieuwsbrief) of indirect verstrekt (via geautomatiseerde verzameling van persoonsgegevens door uw browser).

In het eerste geval (gegevens die u ons direct verstrekt) zijn de door ons verwerkte persoonsgegevens beperkt tot de persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om uw naam, contactgegevens, affiliatie en andere informatie die u bewust doorgeeft. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om contact met u op te nemen wanneer u vragen heeft;
 • om u toegang te geven tot de e-diensten die u wilt gebruiken, onder meer door het gebruik van het externe EU-Login-authenticatiesysteem;
 • om de informatie of e-diensten die voor u interessant zijn te personaliseren;
 • om geaggregeerde en anonieme statistieken met betrekking tot gebruikersgedrag op onze site te verzamelen, met als specifieke doelen het krijgen van inzicht in het gebruik, het verbeteren van de site en om ervoor te zorgen dat deze op de juiste manier werkt;
 • om eventuele gevallen van misbruik of beveiligingsproblemen vast te stellen en aan te pakken;
 • voor de doeleinden die aan u worden medegedeeld op het moment van de gegevensverzameling, bijvoorbeeld voor de analyse van enquêtes of het versturen van nieuwsbrieven.

In het tweede geval (gegevens die automatisch worden verzameld), zijn de persoonsgegevens beperkt tot de volgende informatiecategorieën:

 • cookies, zoals hier beschreven;
 • het type webbrowser dat u gebruikt;
 • de naam van het domein van waaruit u toegang heeft tot internet;
 • het adres van de website van waaraf u direct naar de site bent gelinkt;
 • de datum en tijd waarop u de site bezoekt;
 • de pagina's die u op de site heeft bezocht.

Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het verzamelen van geaggregeerde en anonieme statistieken met betrekking tot gebruikersgedrag op onze website, met als specifieke doelen het verbeteren van de site en om ervoor te zorgen dat deze op de juiste manier werkt; het personaliseren van de informatie en e-diensten die interessant voor u zijn; en om eventuele gevallen van misbruik of beveiligingsproblemen te ontdekken en aan te pakken.

De rechtsgrondslag voor onze verwerkingsactiviteiten is uw persoonlijke toestemming, voor zover u ervoor kiest om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Ook als het gaat om gegevens die automatisch door ons worden verzameld door middel van cookies, is de rechtsgrondslag uw persoonlijke toestemming. Voor andere soorten gegevens die automatisch worden verzameld is de rechtsgrondslag ons gerechtvaardigd belang om een optimale werking en functionaliteit van de website te handhaven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt, met uitzondering van derden die door ons zijn ingeschakeld om deze site te beheren en te ondersteunen. Deze derden zijn gebonden aan overeenkomsten die de naleving van dit beleid waarborgen. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan een derde land of internationale organisatie.

Wij nemen redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en onrechtmatige toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. U dient er echter rekening mee te houden dat geen enkele internetoverdracht 100% veilig of vrij van fouten is.

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard zolang u gebruik blijft maken van de site en alle e-diensten die gerelateerd zijn aan de site, waaronder het aanhouden van een account op deze website. De gegevens kunnen ook worden bewaard zolang wij deze nodig hebben om onze wettelijke verantwoordelijkheden na te komen. Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld, bewaren wij niet langer dan een jaar na uw laatste bezoek.

U heeft het recht om toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw gegevens aan te vragen, om de verwerking van uw gegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan (inclusief het intrekken van uw toestemming, indien van toepassing), evenals het recht op gegevensportabiliteit. Om deze rechten uit te oefenen of om informatie te verkrijgen over de toepasselijke voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via de bovengenoemde informatie. Het uitoefenen van uw rechten is mogelijk onderhevig aan beperkingen, bijvoorbeeld om ons in staat te stellen toepasselijke wetgeving na te leven of om de gegevensbeschermingsrechten van derden te bewaken. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij uw gegevensbeschermingsautoriteit.

Persoonsgegevens verstrekt door derden

Onze website bevat links naar sites van derden en bronnen die door derden worden aangeboden (met name via open dataopslagplaatsen en integratie van sociale media). Bovendien publiceert onze website specifieke metagegevens met betrekking tot deze bronnen, die direct worden verkregen vanuit de informatie uit die bronnen. Deze metagegevens kunnen persoonsgegevens bevatten, zoals de namen en contactgegevens van de personen die betrokken zijn bij het creëren of beheren van de bronnen.

Onze website publiceert dergelijke persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om ervoor te zorgen dat de informatie die openbaar wordt gemaakt door de oorspronkelijke gegevensbron nauwkeurig wordt weergegeven in onze opslagplaats, en om ervoor te zorgen dat derden contact kunnen opnemen met de relevante personen op de manier die door de oorspronkelijke gegevensbron gewenst wordt. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het vergemakkelijken van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de open dataopslagplaatsen die via deze website te vinden zijn.

Omdat wij echter geen controle hebben over de bronnen van derden of de oorspronkelijke persoonsgegevens die deze bevatten, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid of relevantie ervan, noch kunnen wij achterhalen of deze vertrouwelijk zijn of per ongeluk zijn gepubliceerd. Dergelijke bronnen worden verstrekt zonder (expliciete of impliciete) garanties op hun rechtmatigheid of geschiktheid voor uw doeleinden. Wij moedigen iedere gebruiker van onze website aan om het relevante privacybeleid van de oorspronkelijke bronnen te lezen en na te leven, en om alle relevante verzoeken tot gegevensbescherming met betrekking tot deze bronnen van derden aan de oorspronkelijke bron te richten. Op deze manier zullen onze eigen gegevens automatisch op tijd worden gecorrigeerd.

Als het niet lukt om de kwestie op te lossen met behulp van de oorspronkelijke bronnen, of als u van mening bent dat ons gebruik van de persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, ongeacht de rechtmatigheid van de oorspronkelijke bron, kunt u contact met ons opnemen via de bovengenoemde informatie. Wij zullen de kwestie in dat geval zo goed mogelijk proberen te behandelen. Dezelfde procedures en rechten zijn van toepassing op persoonsgegevens die wij zelf verzamelen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming door derden. Bovendien bent en blijft u zelf altijd volledig verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming bij alle verwerkingsactiviteiten die u onderneemt met betrekking tot persoonsgegevens die via deze site en via de e-diensten zijn verkregen.

Wat is een e-dienst?

 1. informatiediensten, die burgers, media, bedrijven, overheidsinstanties en andere besluitvormers gemakkelijk en efficiënt toegang tot informatie bieden, om het beleid en de activiteiten van de EU inzichtelijker en begrijpelijker te maken;
 2. interactieve communicatiediensten, die het contact met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en openbare personen verbeteren om raadplegingen over nieuw beleid te houden en een feedbackmechanisme te bieden. Dit moet een bijdrage leveren tot de beleidsvorming, de activiteiten en de diensten van de EU;
 3. transactiediensten, die toegang geven tot alle basistransacties met de EU, zoals overheidsopdrachten, financiële operaties, aanwerving, inschrijving voor evenementen, aanschaf van documenten, enz.

Hoe verwerken wij uw e-mailberichten?

Wanneer u een dergelijk bericht zendt, worden uw persoonsgegevens alleen bewaard voor zover dat nodig is om u te kunnen antwoorden. Als het team dat de mailbox beheert uw vraag niet kan beantwoorden, wordt het uw bericht naar een andere dienst doorgestuurd. U krijgt dan per e-mail te horen aan welke dienst uw vraag is toegezonden.
Als u vragen heeft over de verwerking van uw e-mail en de hiermee verband houdende persoonsgegevens, kunt u die in uw bericht opnemen.

Kaarten

De gebruikte benamingen en de weergave van informatie in gegevens of op kaarten die op deze website worden aangeboden, dienen nooit te worden geïnterpreteerd als een reflectie van een mening van de Europese Unie over de juridische status van een land, territorium, stad of regio of van zijn autoriteiten, noch over de afbakening van zijn grenzen. Kosovo*:   Deze verwijzing laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo. Palestina*:  Deze benaming mag niet worden uitgelegd als een erkenning van de staat Palestina en laat de afzonderlijke standpunten van de lidstaten ter zake onverlet.