Evropský Datový Portál

Právní upozornění

Právní upozornění

Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Tyto internetové stránky spravuje Evropská komise, aby zajistila veřejnosti přístup k informacím o svých iniciativách a politikách Evropské unie obecně. Naším cílem je poskytovat přesné, aktualizované informace. Budeme-li upozorněni na chyby, pokusíme se je opravit. Komise však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na těchto internetových stránkách.

Tyto informace:

 • jsou obecného charakteru a nezohledňují situaci konkrétních osob či subjektů
 • nejsou nutně ucelené, úplné, přesné nebo aktuální
 • v některých případech odkazují na informace externích subjektů, nad nimiž útvary Komise nemají kontrolu a za něž Komise nepřebírá odpovědnost
 • nelze považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li specifické poradenství, měli byste se vždy obrátit na kvalifikovaného odborníka)

Upozorňujeme, že nelze zaručit, že dokument dostupný online přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie s právními účinky se považuje pouze znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie (původně v jeho tištěném vydání a od 1. července 2013 v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex).

Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné. My proto nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Komise se vzdává veškeré odpovědnosti za problémy, které nastanou v důsledku používání těchto internetových stránek či jakékoliv jiné externí stránky, na niž se odkazuje.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost Evropské komise v případě porušení platných vnitrostátních právních předpisů ani vyloučit její odpovědnost v záležitostech, ve kterých ji podle těchto předpisů vyloučit nelze.

Evropský datový portál vytvořila Evropská komise s podporou konsorcia vedeného společností Capgemini Consulting a složeném ze společností INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terra, Sogeti, Open Data Institute, Time.Lex a Southamptonské univerzity.
Kontaktní číslo: 30-CE-0677290/00-65
Číslo SMART:  2014-1072

Upozornění o ochraně autorských práv

© Evropská unie, 1995-2016 

Opakované použití obsahu je povoleno pod podmínkou uvedení zdroje. Politika Komise týkající se opakovaného použití se řídí rozhodnutím ze dne 12. prosince 2011 o opakovaném použití dokumentů Komise [728KB] .

Obecné zásady opakovaného použití materiálů Komise mohou být upřesněny podmínkami, které lze uvést v konkrétním upozornění o ochraně autorských práv. Z tohoto důvodu se uživatelům doporučuje seznámit se vždy s konkrétním upozorněním o ochraně autorských práv, které se vztahuje k dané internetové stránce v rámci portálu Europa či ke konkrétním dokumentům. Pravidla upravující opakované použití dokumentů Evropské komise neplatí pro dokumenty, na něž se vztahují práva duševního vlastnictví třetích stran.

Ochrana osobních údajů

Evropská unie se zavázala respektovat soukromí uživatelů.
Politika „ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány Společenství“ vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 [234 KB]

Tato obecná politika se týká internetových stránek orgánů a institucí EU s doménou .eu. Většinu těchto stránek lze prohlížet, aniž byste o sobě museli poskytovat jakékoli informace. V některých případech je však nutné uvést některé osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout elektronické služby, které požadujete. Internetové stránky, které takové informace vyžadují, s nimi nakládají v souladu s výše uvedeným nařízením a o použití údajů informují ve zvláštních prohlášeních o ochraně soukromí.

Další informace:

 • Pro každou konkrétní elektronickou službu určí správce zpracování údajů účel a prostředky zpracování a zajistí, aby byly požadované elektronické služby poskytnuty v souladu s politikou ochrany soukromí.
 • V každém orgánu a instituci zajišťuje úředník odpovědný za ochranu údajů, aby se postupovalo podle výše uvedeného nařízení; tato osoba je zároveň nápomocna správcům zpracování údajů s plněním jejich povinností (viz článek 24 uvedeného nařízení).
 • Pro všechny orgány a instituce zastává úlohu nezávislého dozorčího orgánu evropský inspektor ochrany údajů bude zastávat (viz články 41 až 45 uvedeného nařízení).

Internetové stránky orgánů a institucí EU v rámci domény .eu odkazují na stránky třetích stran. Ty Komise nespravuje, a proto vám doporučujeme, abyste si prostudovali jejich pravidla na ochranu soukromí.

Co je to elektronická služba?

 1. informační služby, které poskytují občanům, sdělovacím prostředkům, podnikům, státní správě a jiným subjektům s rozhodovací pravomocí snadný a efektivní přístup k informacím, čímž pomáhají zvyšovat transparentnost a srozumitelnost politik a činností EU
 2. služby interaktivní komunikace, které umožňují snazší kontakt s občany, podniky, občanskou společností a veřejnými činiteli a usnadňují tak proces veřejných konzultací a fungování mechanismů zpětné vazby, čímž přispívají ke tvorbě politik, činností a služeb EU
 3. transakční služby, které umožňují přístup ke všem základním formám transakcí s EU, jako např. zadávání veřejných zakázek, finančním operacím, náboru pracovníků, registraci k akcím, získávání či koupi dokumentů atd.

Informace obsažené ve zvláštním prohlášení o ochraně soukromí

Zvláštní prohlášení o ochraně soukromí obsahuje tyto informace o využití vašich údajů:

 • Jaké informace jsou shromažďovány, za jakým účelem a pomocí jakých technických nástrojů EU shromažďuje osobní údaje (výhradně jen v rozsahu nutném pro splnění daného účelu). Údaje nebudou dále použity pro jiný, neslučitelný účel.
 • Komu jsou vaše údaje zpřístupněny? EU zpřístupní informace třetím stranám pouze tehdy, je-li to nezbytné pro splnění účelu či účelů vymezených výše, a pouze uvedeným příjemcům či skupinám příjemců. EU nikomu nepředává vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.
 • Jak se k záznamu s vašimi údaji dostanete, abyste mohli zkontrolovat jejich správnost a případně je opravit? Jako subjekt údajů máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z legitimních závažných důvodů, s výjimkou případů, kdy jsou shromážděny za účelem splnění právní povinnosti nebo kdy je to nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo mají být využity za účelem, k němuž jste dali jednoznačný souhlas.
 • Jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány? EU uchovává údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu, za kterým byly shromážděny, nebo k jejich dalšímu zpracování.
 • Jaká bezpečnostní opatření jsou přijata na ochranu informací proti případnému zneužití nebo neoprávněnému přístupu?
 • Na koho se mohu obrátit s dotazem či stížností?

Jak nakládáme s e-maily, které nám zasíláte?

Adresát vaší zprávy shromáždí vaše osobní údaje pouze v rozsahu nutném k zodpovězení dotazu. Pokud tým, který danou e-mailovou schránku spravuje, nemůže dotaz zodpovědět, předá váš e-mail jinému útvaru. E-mailem budete informováni, kterému útvaru byl váš dotaz přeposlán.

Máte-li jakékoli otázky týkající se zpracování vašeho e-mailu a souvisejících osobních údajů, uveďte je ve své zprávě.

Mapy

Označení použitá v této mapě a prezentace zobrazených materiálů nevyjadřují žádný názor ze strany Evropské unie, pokud jde o právní status jakékoli země, území, města, oblasti nebo jejich správy nebo vymezení jejich hranic. Kosovo*: Tímto označením nejsou dotčeny postoje ke statusu a je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244/1999 a stanoviskem MSD k deklaraci nezávislosti Kosova. Palestina*: Toto označení nesmí být chápáno jako uznání státu Palestina a nejsou jím dotčeny individuální postoje členských států k tomuto tématu.