Evropský Datový Portál

Právní upozornění

Právní upozornění

Na informace obsažené na těchto stránkách se vztahuje prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti, upozornění o ochraně autorských práv a pravidla na ochranu osobních údajů.

Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Tyto internetové stránky spravuje Evropská komise, aby zajistila veřejnosti přístup k informacím o svých iniciativách a politikách Evropské unie obecně. Naším cílem je poskytovat přesné, aktualizované informace. Budeme-li upozorněni na chyby, pokusíme se je opravit. Komise však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na těchto internetových stránkách.

Tyto informace:

 • jsou obecného charakteru a nezohledňují situaci konkrétních osob či subjektů
 • nejsou nutně ucelené, úplné, přesné nebo aktuální
 • v některých případech odkazují na informace externích subjektů, nad nimiž útvary Komise nemají kontrolu a za něž Komise nepřebírá odpovědnost
 • nelze považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li specifické poradenství, měli byste se vždy obrátit na kvalifikovaného odborníka)

Upozorňujeme, že nelze zaručit, že dokument dostupný online přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie s právními účinky se považuje pouze znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie (původně v jeho tištěném vydání a od 1. července 2013 v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex).

Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné. My proto nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Komise se vzdává veškeré odpovědnosti za problémy, které nastanou v důsledku používání těchto internetových stránek či jakékoliv jiné externí stránky, na niž se odkazuje.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost Evropské komise v případě porušení platných vnitrostátních právních předpisů ani vyloučit její odpovědnost v záležitostech, ve kterých ji podle těchto předpisů vyloučit nelze.

Evropský datový portál vytvořila Evropská komise s podporou konsorcia vedeného společností Capgemini Consulting a složeném ze společností INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terra, Sogeti, 52 North, the Lisbon Council, Time.Lex a Southamptonské univerzity.
Kontaktní číslo: LC-00644764
Číslo SMART:  2017-1123

Upozornění o ochraně autorských práv

© Evropská unie, 1995-2019

Opakované použití obsahu je povoleno pod podmínkou uvedení zdroje. Politika Komise týkající se opakovaného použití se řídí rozhodnutím ze dne 12. prosince 2011 o opakovaném použití dokumentů Komise [728KB] .

Obecné zásady opakovaného použití materiálů Komise mohou být upřesněny podmínkami, které lze uvést v konkrétním upozornění o ochraně autorských práv. Z tohoto důvodu se uživatelům doporučuje seznámit se vždy s konkrétním upozorněním o ochraně autorských práv, které se vztahuje k dané internetové stránce v rámci portálu Europa či ke konkrétním dokumentům. Pravidla upravující opakované použití dokumentů Evropské komise neplatí pro dokumenty, na něž se vztahují práva duševního vlastnictví třetích stran.

Ochrana osobních údajů

Cílem Evropské unie je chránit soukromí uživatelů internetu. Tyto webové stránky a veškeré služby na nich poskytované jsou provozovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001  [234 KB] ze dne 18. prosince 2000 a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Je možné navštěvovat tyto stránky a využívat některé jejich funkce, aniž by bylo nutné poskytnout jakékoli osobní informace, ale v některých případech jsou osobní údaje vyžadovány, a to za účelem poskytování požadovaných elektronických služeb.

Tyto webové stránky a veškeré služby na nich nabízené jsou provozovány jménem Evropské unie, nicméně některé námi poskytované informace pochází z externích zdrojů (viz Osobní údaje poskytované třetími stranami níže). Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách či v rámci elektronických služeb, můžete se na nás obrátit prostřednictvím údajů uvedených na stránce s  kontakty.

Osobní údaje zpracovávané na těchto webových stránkách mohou zahrnovat informace, které jsme od vás získali přímo (na základě vytvoření uživatelského účtu nebo v případě, že se nás rozhodnete kontaktovat, dále na základě vaší účasti na průzkumech, využití našich kontaktních údajů nebo přihlášení k našemu newsletteru) nebo nepřímo (prostřednictvím automatizovaného shromažďování osobních údajů ve vašem prohlížeči).

V prvním případě (kdy jsou údaje získány přímo od vás) zpracováváme pouze osobní údaje, které se nám sami rozhodnete poskytnout, tj. například vaše jméno, kontaktní údaje, organizaci a jakékoli další informace, které se rozhodnete uvést. Tyto informace jsou využívány výhradně k následujícím účelům:

 • abychom vás mohli kontaktovat v souvislosti s vaší žádostí;
 • abychom vám mohli poskytnout přístup k elektronickým službám, o které máte zájem, a to včetně použití externího systému ověřování totožnosti EU-Login;
 • k přizpůsobení informací či elektronických služeb, které vás zajímají;
 • k vytváření souhrnných a anonymních statistik chování uživatelů našich webových stránek, konkrétně s cílem porozumět způsobu jejich použití, zdokonalit webové stránky a zajistit jejich správné fungování;
 • ke zjišťování a řešení veškerých případů zneužití či problémů s bezpečností;
 • dále k účelům, které vám byly sděleny v daném okamžiku shromažďování údajů, např. při účasti na průzkumu či zasílání newsletteru.

V druhém případě (kdy jsou údaje shromažďovány automaticky), se jedná pouze o následující kategorie informací:

 • cookies, podrobnosti naleznete zde
 • typ vašeho internetového prohlížeče;
 • název domény, kterou využíváte pro přístupu k internetu;
 • internetovou adresu webových stránek, z nichž jste byli přímo přesměrováni na naše webové stránky;
 • datum a čas návštěvy těchto webových stránek;
 • stránky navštívené v rámci těchto webových stránek.

Tyto informace jsou využívány výhradně za účelem vytváření souhrnných a anonymních statistik o chování uživatelů na našich webových stránkách, konkrétně s cílem porozumět způsobu jejich použití, zdokonalit webové stránky a zajistit jejich správné fungování a k přizpůsobení informací či elektronických služeb, které vás zajímají, a ke zjišťování a řešení veškerých případů zneužití či problémů s bezpečností.

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu, v jakém se nám je rozhodnete poskytnout, na základě vašeho souhlasu. V případě údajů, které shromažďujeme automaticky, pak váš souhlas dále představuje právní základ i pro zpracování v souvislosti se soubory cookies. V případě ostatních typů automaticky shromažďovaných údajů představuje právní základ pro zpracování váš oprávněný zájem na zachování plné provozuschopnosti a optimální funkčnosti těchto webových stránek.

Vaše údaje nejsou bez vašeho souhlasu zpřístupňovány třetím stranám, s výjimkou třetích stran, které pro nás zajišťují provoz a podporu těchto webových stránek. Takové třetí strany jsou vázány smlouvou, která jim ukládá dodržovat tyto zásady. Vaše osobní údaje nejsou předávány do žádných třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

Přijímáme přiměřená opatření na ochranu vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím, nepovoleným přístupem, zveřejněním, pozměněním či zničením. Vezměte však prosím na vědomí, že přenos informací po internetu není nikdy 100% bezpečný či bezchybný.

Vaše osobní údaje včetně vašeho uživatelského účtu uchováváme tak dlouho, dokud naše webové stránky či elektronické služby využíváte nebo dokud je to nutné, abychom dostáli svým právním závazkům. Automaticky shromažďované osobní údaje uchováváme maximálně po dobu jednoho roku od vaší poslední návštěvy.

Máte právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu či výmaz, dále máte právo na omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti jejich zpracování (včetně případného odvolání souhlasu) a právo na přenositelnost údajů. Chcete-li tato práva uplatnit či získat informace o způsobu jejich využití, využijte výše uvedené kontaktní údaje a obraťte se na nás. Vezměte prosím na vědomí, že uplatnění těchto práv může podléhat jistým omezením, např. v souvislosti s naší povinností jednat v souladu příslušnými právními předpisy nebo v souvislosti s ochranou práv na ochranu osobních údajů třetích stran. Máte právo podat stížnost u svého dozorového úřadu.

Osobní údaje poskytované třetími stranami

Vezměte prosím na vědomí, že naše webové stránky obsahují odkazy na stránky třetích stran a na zdroje poskytované třetími stranami (zejména přes otevřená datová úložiště a integrované sociální sítě). Naše webové stránky navíc uvádějí konkrétní metadata vztahující se k těmto zdrojům a získávaná přímo z údajů obsažených v těchto zdrojích. Mezi tato metadata mohou patřit osobní údaje, jako jsou například jména a kontakty na osoby podílející se na tvorbě a správě těchto zdrojů.

Takové osobní údaje jsou na webových stránkách uváděny na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění správnosti údajů obsažených v našem úložišti a veřejně zpřístupněných původním zdrojem údajů a na základě zájmu na umožnění kontaktovat příslušné osoby třetím stranám způsobem požadovaným původním zdrojem údajů. Údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem usnadnění přístupu a využitelnosti otevřených datových úložišť, ke kterým lze získat přístup přes tyto webové stránky.

Protože ale neodpovídáme za zdroje třetích stran ani za v nich obsažené osobní údaje, nemůžeme zaručit jejich přesnost, úplnost, či platnost, ani nepoznáme, zda se jedná o důvěrné nebo omylem zveřejněné informace. Tyto zdroje jsou poskytovány bez záruky (výslovné či implicitní) zákonnosti či vhodnosti k vámi požadovaným účelům. Vybízíme proto všechny uživatele našich webových stránek, aby se u původních zdrojů seznámili s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů a jednali v souladu s nimi a aby veškeré případné žádosti související s právy na ochranu osobních údajů zdrojů třetích stran směřovali na tento původní zdroj, díky čemuž budou naše vlastní údaje průběžně automaticky opravovány.

Pokud se vaše záležitost nevyřeší ani poté, co se obrátíte na původní zdroje, nebo máte-li pocit, že vaše údaje nejsou využívány v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů, nehledě na zákonnost původního zdroje, kontaktujte nás prosím za využití výše uvedených údajů a my uděláme vše pro to, abychom danou věc vyřešili. Platí zde stejné postupy a práva jako v případě údajů, které shromažďujeme sami. Vezměte však prosím na vědomí, že nemůžeme nést odpovědnost za to, zda třetí strana dodržuje předpisy na ochranu osobních údajů, a že vy v každém případě plně odpovídáte za dodržování předpisů na ochranu osobních údajů v rámci veškerých činností zpracování, které vykonáváte v souvislosti s osobními údaji získanými prostřednictvím těchto stránek nebo elektronických služeb.

Co je to elektronická služba?

 1. informační služby, které poskytují občanům, sdělovacím prostředkům, podnikům, státní správě a jiným subjektům s rozhodovací pravomocí snadný a efektivní přístup k informacím, čímž pomáhají zvyšovat transparentnost a srozumitelnost politik a činností EU
 2. služby interaktivní komunikace, které umožňují snazší kontakt s občany, podniky, občanskou společností a veřejnými činiteli a usnadňují tak proces veřejných konzultací a fungování mechanismů zpětné vazby, čímž přispívají ke tvorbě politik, činností a služeb EU
 3. transakční služby, které umožňují přístup ke všem základním formám transakcí s EU, jako např. zadávání veřejných zakázek, finančním operacím, náboru pracovníků, registraci k akcím, získávání či koupi dokumentů atd.

Jak nakládáme s e-maily, které nám zasíláte?

Adresát vaší zprávy shromáždí vaše osobní údaje pouze v rozsahu nutném k zodpovězení dotazu. Pokud tým, který danou e-mailovou schránku spravuje, nemůže dotaz zodpovědět, předá váš e-mail jinému útvaru. E-mailem budete informováni, kterému útvaru byl váš dotaz přeposlán.

Máte-li jakékoli otázky týkající se zpracování vašeho e-mailu a souvisejících osobních údajů, uveďte je ve své zprávě.

Mapy

Použitá označení a prezentace materiálu v údajích či mapách nabízených na těchto webových stránkách v žádném případě nevyjadřují stanovisko Evropské unie ohledně právního statusu kterékoli země, území, oblasti nebo města nebo jejich orgánů nebo ohledně vymezení jejich hranic. Kosovo*: Tímto označením nejsou dotčeny postoje ke statusu a je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244/1999 a stanoviskem MSD k deklaraci nezávislosti Kosova. Palestina*: Toto označení nesmí být chápáno jako uznání státu Palestina a nejsou jím dotčeny individuální postoje členských států k tomuto tématu.