EUROOPA ANDMEPORTAAL

Õiguslik teade

Õiguslik teade

Sellel veebisaidil esitatud teabe suhtes kohaldatakse lahtiütlemist, autoriõiguste teadet ja isikuandmete kaitsega seotud eeskirju.

Lahtiütlemine

Euroopa Komisjon peab seda veebisaiti, et suurendada üldsuse juurdepääsu teabele oma algatuste ja Euroopa Liidu poliitika kohta üldiselt. Meie eesmärk on hoida seda teavet õigeaegse ja uuendatuna. Kui märkame vigu, püüame need parandada.
Sellegipoolest ei võta Euroopa Komisjon mingit vastutust seoses veebisaidil oleva teabega.

Kõnealuse teabe suhtes kehtib alljärgnev:

 • see on ainult üldist laadi ega ole mõeldud konkreetse isiku või üksuse teatud asjaolude käsitlemiseks;
 • see ei pruugi olla kõikehõlmav, täielik, täpne ega ajakohane;
 • see võib mõnikord olla seotud väliste veebilehtedega, mida komisjoni talitused ei kontrolli ja mille eest komisjon ei vastuta;
 • seda ei või pidada professionaalseks või õigusnõuks (kui vajate konkreetseid nõuandeid, peaksite alati arutama asja asjakohase kvalifitseeritud professionaaliga).

Juhime tähelepanu sellele, et ei ole võimalik tagada, et internetis kättesaadav dokument on ametlikult vastu võetud teksti täpne koopia. Ainult Euroopa Liidu Teataja (selle trükitud versioon või alates 1. juulist 2013 selle elektrooniline väljaanne, mis on kättesaadav EUR-LEXi veebisaidil), on autentne ja kannab endaga õiguslikke tagajärgi.

Meie eesmärk on minimeerida tehnilistest vigadest põhjustatud häireid. Siiski võivad osad meie veebisaidil olevad andmed või mingi teave olla loodud või struktureeritud failides või vormingutes, mis ei ole vigadeta, ja me ei saa tagada, et sellised probleemid meie teenust ei katkesta ega muul viisil mõjuta. Komisjon ei võta endale vastutust selliste probleemide eest, mis on tekkinud siinse veebisaidi või mis tahes seotud väliste veebisaitide kasutamisega.

Selle lahtiütlemise eesmärk ei ole piirata komisjoni vastutust viisil, mis on vastuolus kohaldatavate siseriiklike õigusaktidega kehtestatud nõuetega, samuti ei välista see vastutust küsimustes, millest ei saa kõnealuse seaduse alusel lahti öelda.

Euroopa andmeportaali on välja töötanud Euroopa Komisjon koos konsortsiumiga, mida juhib Capgemini Consulting, sealhulgas INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terra, Sogeti, 52 North, the Lisbon Council, Time.Lex ja Southamptoni Ülikool.
Lepingu number: LC-00644764
SMART-number: 2017-1123

Autoriõiguste teade

© Euroopa Liit, 1995-2019

Taaskasutamine on lubatud, kui allikas on ära märgitud. Euroopa Komisjoni taaskasutuse eeskirjad on rakendatud 12. detsembri 2011. aasta otsusega [728KB] .

Üldise taaskasutuse põhimõtte suhtes võidakse kohaldada tingimusi, mis on täpsustatud konkreetses autoriõiguste teates. Seetõttu soovitatakse kasutajatel vaadata konkreetsete Euroopa all asuvate veebisaitide ja muude eraldiseisvate dokumentide autoriõiguse teatisi. Taaskasutamist ei kohaldata dokumentide suhtes, mille suhtes kehtivad kolmandate isikute intellektuaalomandi õigused.

Isikuandmete kaitse

Euroopa Liit on pühendunud kasutajate kaitse tagamisele. See veebisait ja selle kaudu osutatavad teenused on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 45/2001  [234 KB] (18. detsember 2000), samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 (27. aprill 2016) (isikuandmete kaitse üldmäärus).

Kuigi võite seda veebisaiti sirvida ja kasutada mõnda teenust, ilma et annaksite iseenda kohta mingit teavet, on mõnel juhul nõutav isikliku teabe esitamine, et pakkuda teile taotletud e-teenuseid.

Seda veebisaiti ja kõiki selle kaudu pakutavaid teenuseid pakutakse teile Euroopa Liidu poolt, kuigi osa meie esitatud teabest pärineb kolmandatelt isikutelt (vt allpool „Kolmandate isikute esitatud isikuandmed”). Mis tahes teabe saamiseks või küsimuste korral, mis on seotud andmekaitsega siinsel veebilehel või selle e-teenustes, saate meiega ühendust võtta kontaktide lehel esitatud kanalite kaudu.

Selle veebisaidi kaudu töödeldavad isikuandmed võivad olla seotud teie poolt otse edastatava teabega (kasutajakonto loomisel või meiega ühendust võtmisel, sealhulgas küsitlustele vastamine, kontaktide lehe kaudu ühenduse võtmine või meie uudiskirja tellimine) või kaudselt esitatud teabega (automatiseeritud isikuandmete kogumine veebilehitseja kaudu).

Esimesel juhul (teie poolt otse edastatavad andmed) piirduvad meie poolt töödeldavad isikuandmed nendega, mida soovite meile esitada. Selle alla võivad kuuluda teie nimi, kontaktandmed, liikmesus ja muu teave, mida soovite avalikustada. Sellist teavet kasutatakse ainult järgmistel eesmärkidel:

 • teiega suhtlemine mis tahes teie esitatud päringutele vastamiseks;
 • teile soovitud e-teenustele ligipääsu andmine, sealhulgas välise ELi sisselogimise autentimissüsteemi kasutamise kaudu;
 • teile huvipakkuvate andmete või e-teenuste kohandamine;
 • kasutajate meie veebisaidil käitumise kohta anonüümse koondstatistika loomine, iseäranis eesmärgiga mõista veebisaidi kasutamist, parandada lehte ja tagada selle nõuetekohane toimimine;
 • mis tahes kuritarvitamise ja turbeküsimuste tuvastamine ning nendega tegelemine;
 • teile mis tahes andmete kogumise ajal avaldatud eesmärgid, näiteks küsitluse analüüsimine või uudiskirjade edastamine.

Teisel juhul (automaatselt kogutavad andmed) piirduvad isikuandmed alltoodud teabekategooriatega:

 • küpsised, nagu on kirjeldatud siin;
 • teie kasutatava veebilehitseja tarkvara;
 • selle domeeni nimi, mille kaudu teil on interneti ligipääs;
 • selle veebisaidi internetiaadress, mille kaudu otse meie saidile sattusite;
 • saidi vaatamise kuupäev ja kellaaeg;
 • milliseid lehti te saidil külastasite.

Niisugust teavet kasutatakse ainult selleks, et luua kasutajate käitumise kohta meie veebisaidil anonüümsed koondandmed, seda eelkõige eesmärgiga parandada saiti ja tagada selle nõuetekohane toimimine; kohandada teile huvipakkuvaid andmeid või e-teenuseid; ning tuvastada kõik kuritarvitamised või turbeküsimused ja nendega tegeleda.

Kui otsustate anda meile oma isikuandmeid, on meie töötlemistoimingute õiguslik alus teie nõusolek. Lisaks on meie poolt automaatselt kogutud andmete puhul ja küpsiste töötlemisel õiguslik alus teie nõusolek. Muude automaatselt kogutavate andmete puhul on õiguslik alus ka meie õigustatud huvi hoida veebisaiti täielikult töökorras ja optimaalselt toimivana.

Teie andmeid ei avaldata kolmandatele isikutele ilma teie nõusolekuta, välja arvatud sellistele kolmandatele isikutele, kes on meie poolt selle saidi haldamiseks ja toetamiseks kaasatud. Need kolmandad isikud on seotud lepingutega, mis tagavad siinsete eeskirjade järgimise. Teie isikuandmeid ei edastata kolmandale riigile ega rahvusvahelisele organisatsioonile.

Võtame mõistlikke samme, et kaitsta teie isikuandmeid kadumise, väärkasutuse, volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Peaksite siiski meeles pidama, et mitte ükski internetis edastamine ei ole kunagi 100% turvaline ega veatu.

Teie isikuandmeid säilitatakse meie poolt seni, kuni te saidi ja sellega seotud e-teenuste kasutamist jätkate, sealhulgas seni, kuni säilitate meie veebilehel oma konto või niikaua, kui see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks. Automaatselt kogutavaid isikuandmeid ei säilitata kauem kui aasta pärast viimast külastust.

Teil on õigus nõuda juurdepääsu oma andmetele, samuti võite nõuda andmete parandamist või kustutamist või piirata nende andmete töötlemist ja esitada vastuväiteid töötlemise kohta (sealhulgas võite vajadusel oma nõusoleku tühistada), lisaks on teil õigus andmete teisaldatavusele. Nende õiguste kasutamiseks või kohaldatavate üksikasjade kohta teabe saamiseks võtke meiega ühendust, kasutades ülaltoodud teavet. Juhime tähelepanu sellele, et teie õiguste kasutamine võib olla piiratud, nt võimaldamaks meil järgida kohaldatavaid seadusi või kaitsta kolmandate isikute andmekaitseõigusi. Teil on õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele.

Kolmandate isikute poolt esitatud isikuandmed

Juhime tähelepanu sellele, et meie veebisait sisaldab linke kolmandate osapoolte veebisaitidele ja kolmandate isikute pakutavatele allikatele (eriti avatud andmehoidlate ja sotsiaalmeedia integreerimise kaudu). Lisaks avaldab meie veebisait nende allikatega seotud spetsiifilisi metaandmeid, mis saadakse otse nendes allikates esitatud teabest. Need metaandmed võivad sisaldada isikuandmeid, näiteks nende allikate loomise või haldamisega seotud isikute nimesid ja kontaktandmeid.

Meie veebisait avaldab niisugused isikuandmed meie õigustatud huvi alusel, tagamaks et algse andmeallika poolt avalikult kättesaadavaks tehtud teave kajastub meie hoidlas täpselt ja et kolmandad isikud saavad asjakohaste isikutega algse andmeallika soovitud viisil ühendust võtta. Andmeid töödeldakse üksnes selleks, et hõlbustada selle veebisaidi kaudu kättesaadavate avatud andmehoidlate ligipääsetavust ja kasutatavust.

Kuna me ei kontrolli kolmandate osapoolte allikaid ega neis sisalduvaid algseid isikuandmeid, ei saa me tagada nende täpsust, täielikkust või asjakohasust ega tuvastada, millal on andmed konfidentsiaalsed või ekslikult avaldatud. Sellised allikad on tehtud kättesaadavaks ilma nende seaduslikkuse või sobivuse tagatiseta (selgesõnaliselt või kaudselt) teie eesmärkide jaoks. Soovitame kõikidel meie veebisaidi kasutajatel vaadata läbi algsete allikate asjakohased privaatsuspõhimõtted ja järgida neid ning esitada nende kolmandate osapoolte allikatega seotud asjakohaste andmekaitsealased taotlused algsele allikale, mille tulemusel parandatakse meie enda andmeid automaatselt õigeaegselt.

Kui probleemiga algallika poole pöördumine seda ei lahenda või kui arvate, et meie isikuandmete kasutamine ei ole andmekaitseseadusega kooskõlas, seda sõltumata algallika õiguspärasusest, võtke palun meiega ühendust, kasutades ülaltoodud kontaktandmeid, ja me tegeleme probleemiga nii hästi kui võimalik. Samasuguseid menetlusi ja õigusi kohaldatakse isikuandmete suhtes, mida me ise kogume. Juhime tähelepanu sellele, et me ei saa võtta vastutust andmekaitsealaste õigusaktide järgimise eest kolmandate isikute poolt ja et teie olete igal juhul täielikult vastutav andmekaitseseaduse järgimise eest mis tahes töötlemistoimingute puhul, millega tegelete seoses selle saidi ja e-teenuste kaudu saadud isikuandmetega.

Mis on e-teenused?

 1. Teabeteenused , mis pakuvad kodanikele, meediale, ettevõtetele, haldusasutustele ja teistele otsustajatele lihtsat ja tõhusat juurdepääsu teabele, suurendades seeläbi ELi poliitika ja tegevuse läbipaistvust ning selle mõistmist.
 2. Interaktiivsed sideteenused , mis võimaldavad paremat sidet kodanike, ettevõtjate, kodanikuühiskonna ja avaliku sektoriga, hõlbustades seega poliitilisi nõupidamisi ja tagasiside mehhanisme, et aidata kaasa ELi poliitika, tegevuste ja teenuste kujundamisele.
 3. Tehingutega seotud teenused , mis võimaldavad juurdepääsu kõikidele põhilistele tehinguvormidele ELiga, nt hanked, finantstehingud, värbamine, ürituste registreerimine, dokumentide omandamine või ostmine jne.

Kuidas me teie poolt meile saadetud e-kirju käitleme?

Sellise sõnumi saatmisel kogutakse teie isikuandmeid ainult vastamiseks vajalikus ulatuses. Kui postkasti haldajad ei suuda teie küsimusele vastata, edastatakse teie e-kiri teisele talitusele. Teile teatatakse e-kirja teel, millisele talitusele teie küsimus edastati.

Kui teil on küsimusi oma e-kirja ja sellega seotud isikuandmete töötlemise kohta, siis lisage need julgelt oma sõnumisse.

Kaardid

Kasutatavad nimetused ja materjalide esitamine siinsel veebisaidil olevates andmetes või kaartides ei tähenda Euroopa Liidu poolset mis tahes arvamuse avaldamist mis tahes riigi, territooriumi, linna või piirkonna või selle ametiasutuste õigusliku seisundi või piiride piiramise kohta. Kosovo*: see nimetus ei piira seisukohti seisundi kohta ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta. Palestiina*: seda nimetust ei tõlgendata Palestiina riigi tunnustamisena ja see ei piira liikmesriikide üksikuid seisukohti antud küsimuses.