Europejski Portal Danych

Czym się zajmujemy

Czym się zajmujemy

Europejski Portal Danych gromadzi metadane na temat informacji o sektorze publicznym dostępnych w witrynach z publicznymi danymi w różnych krajach Europy. Udostępniane są tu także informacje o dostawcach danych oraz korzyściach wynikających z ich ponownego wykorzystania.

Czym są otwarte dane?

Otwarte dane (rządowe) to informacje gromadzone, dostarczane lub opłacane przez organy publiczne (określane także mianem informacji sektora publicznego), które są bezpłatnie udostępniane do ponownego wykorzystania w dowolnym celu. Warunki korzystania z danych określa licencja. Zasady funkcjonowania otwartych danych opisane są szczegółowo w Definicji otwartej wiedzy.
 

Informacje sektora publicznego to informacje znajdujące się w posiadaniu sektora publicznego. Wspólne ramy prawne dla europejskiego rynku danych posiadanych przez instytucje rządowe zostały określone w dyrektywie w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Opierają się one na kluczowych filarach rynku wewnętrznego: swobodny przepływ danych, przejrzystość i uczciwa konkurencja. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie informacje sektora publicznego są danymi otwartymi.

Aby dowiedzieć się więcej o dyrektywie PSI i innych nielegislacyjnych działaniach DG ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, kliknij odpowiedni link.

O Europejskim Portalu Danych

Oprócz gromadzenia metadanych strategicznym celem Europejskiego Portalu Danych jest zwiększenie dostępności i podniesienie wartości otwartych danych:

  • Dostępność: Jak uzyskać dostęp do informacji? Gdzie można je znaleźć? Przede wszystkim: jak je udostępniać? Wg dziedzin, przekrojowo przez różne dziedziny, przekrojowo przez różne kraje? W jakim języku?
  • Wartość: W jakim celu i z jakimi korzyściami ekonomicznymi? Korzyści społeczne? Korzyści demokratyczne? W jakim formacie? Jaka jest masa krytyczna?

Europejski Portal Danych obejmuje cały łańcuch wartości danych: od publikacji do ponownego wykorzystania danych. 

 

Poszczególne części portalu poświęcone są następującym tematom:

Przeszukiwanie zbiorów danych: ustalone zostały kategorie w celu uporządkowania metadanych pozyskiwanych z różnych krajów. Kategorie te zgodne są z aktualizacją DCAT Application Profile i zostały zmapowane według tezaurusa Eurovoc.

Dostarczanie danych: W tej części zamieszczono informacje o otwartych danych adresowane do dostawców danych. Są tam też instrukcje dla podmiotów, które chcą, aby ich dane były gromadzone przez Europejski Portal Danych.

Korzystanie z danych: W tej części omówione zostały sposoby korzystania z otwartych danych oraz wynikające z tego korzyści ekonomiczne.

Szkolenia i biblioteka: Moduły e-szkoleniowe poświęcone otwartym danym oraz przewodniki i baza wiedzy na temat publikacji dotyczących otwartych danych oraz projektów w tym zakresie.

Portals can be national, regional, local or domain specific. We connect portals in the EU Member States, the European Economic Area (EEA), the European Free Trade Area (EFTA), the EU accession countries, and countries involved in the EU's neighbourhood policy. In addition, by harvesting the European Union Open Data Portal, we also cover European institutions, agencies and bodies and some cross-border content from EU-funded projects.

Dowiedzieć się, jak korzystać z portalu


Europejski Portal Danych gromadzi metadane publicznych danych udostępnianych w Europie. Pierwotne katalogi danych mogą zawierać zbiory danych z błędami. Zespół portalu będzie sprawdzać te błędy i informować o nich właścicieli poszczególnych katalogów. Pomoże to w podnoszeniu jakości metadanych i danych udostępnianych w całej Europie.

Portal jest budowany przez Komisję Europejską z pomocą konsorcjum prowadzonego przez Capgemini Invent, w skład którego wchodzą Intrasoft International, Fraunhofer Fokus, con.terra, Sogeti, Uniwersytet w Southampton, Time.Lex, 52 North oraz Lisbon Council.

Ewentualne pytania i uwagi można przesyłać, klikając link.

Zakres otwartych danych wykorzystywanych w Europejskim Portalu Danych obejmuje dane publikowane przez administrację publiczną lub w jej imieniu.

Metadane zawierają informacje udostępniane w zbiorach danych przez pierwotnego wydawcę. Dane mogą być objęte różnymi licencjami bądź nieobjęte żadną licencją, dlatego zachęca się użytkowników do sprawdzania u właściciela/wydawcy danych warunków ich ponownego wykorzystania.