Przejdź do treści

Europejski Portal Danych

Europejski Portal Danych gromadzi metadane na temat informacji o sektorze publicznym dostępnych w witrynach z publicznymi danymi w różnych krajach Europy. Udostępniane są tu także informacje o dostawcach danych oraz korzyściach wynikających z ich ponownego wykorzystania.

O Europejskim Portalu Danych

Oprócz gromadzenia metadanych strategicznym celem Europejskiego Portalu Danych jest zwiększenie dostępności i podniesienie wartości otwartych danych:

  • Dostępność: Jak uzyskać dostęp do informacji? Gdzie można je znaleźć? Przede wszystkim: jak je udostępniać? Wg dziedzin, przekrojowo przez różne dziedziny, przekrojowo przez różne kraje? W jakim języku?
  • Wartość: W jakim celu i z jakimi korzyściami ekonomicznymi? Korzyści społeczne? Korzyści demokratyczne? W jakim formacie? Jaka jest masa krytyczna?

Europejski Portal Danych obejmuje cały łańcuch wartości danych: od publikacji do ponownego wykorzystania danych.

Poszczególne części portalu poświęcone są następującym tematom:

Przeszukiwanie zbiorów danych: ustalone zostały kategorie w celu uporządkowania metadanych pozyskiwanych z różnych krajów. Kategorie te zgodne są z aktualizacją DCAT Application Profile i zostały zmapowane według tezaurusa Eurovoc.

Dostarczanie danych: W tej części zamieszczono informacje o otwartych danych adresowane do dostawców danych. Są tam też instrukcje dla podmiotów, które chcą, aby ich dane były gromadzone przez Europejski Portal Danych.

Korzystanie z danych: W tej części omówione zostały sposoby korzystania z otwartych danych oraz wynikające z tego korzyści ekonomiczne.

Szkolenia i biblioteka: Moduły e-szkoleniowe poświęcone otwartym danym oraz przewodniki i baza wiedzy na temat publikacji dotyczących otwartych danych oraz projektów w tym zakresie.

Portale mogą mieć zakres krajowy, regionalny, lokalny albo tematyczny. Łączymy portale w państwach członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Europejskiego Obszaru Wolnego Handlu (EFTA), krajów przystępujących do UE i krajów zaangażowanych w politykę sąsiedztwa UE. Ponadto poprzez zbieranie Portalu Otwartych Danych Unii Europejskiej, obejmujemy także instytucje, agendy i organy europejskie oraz niektóre treści transgraniczne z projektów finansowanych ze środków UE.

Dowiedzieć się, jak korzystać z portalu

Europejski Portal Danych gromadzi metadane publicznych danych udostępnianych w Europie. Pierwotne katalogi danych mogą zawierać zbiory danych z błędami.

Zespół portalu będzie sprawdzać te błędy i informować o nich właścicieli poszczególnych katalogów. Pomoże to w podnoszeniu jakości metadanych i danych udostępnianych w całej Europie. Portal jest budowany przez Komisję Europejską z pomocą konsorcjum prowadzonego przez Capgemini Invent, w skład którego wchodzą Intrasoft International, Fraunhofer Fokus, con.terra, Sogeti, Uniwersytet w Southampton, Time.Lex, 52 North oraz Lisbon Council.

Ewentualne pytania i uwagi można przesyłać, klikając link.

Zakres otwartych danych wykorzystywanych w Europejskim Portalu Danych obejmuje dane publikowane przez administrację publiczną lub w jej imieniu.

Metadane zawierają informacje udostępniane w zbiorach danych przez pierwotnego wydawcę. Dane mogą być objęte różnymi licencjami bądź nieobjęte żadną licencją, dlatego zachęca się użytkowników do sprawdzania u właściciela/wydawcy danych warunków ich ponownego wykorzystania.