Οι δραστηριότητές μας

Οι δραστηριότητές μας

Στην Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων συλλέγονται τα μεταδεδομένα των πληροφοριών του δημόσιου τομέα που είναι διαθέσιμα σε πύλες δημόσιων δεδομένων στην επικράτεια των ευρωπαϊκών χωρών. Συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την παροχή δεδομένων και τα πλεονεκτήματα περαιτέρω χρήσης τους.

Τι σημαίνει Ανοιχτά δεδομένα;

Ο όρος Ανοιχτά (κρατικά) δεδομένα αφορά πληροφορίες που συλλέγονται, παράγονται ή αποκτώνται δια αντιτίμου από τους δημόσιους φορείς (ένα άλλο όνομα είναι Πληροφορίες του δημόσιου τομέα) και διατίθενται δωρεάν προς περαιτέρω χρήση για οιονδήποτε σκοπό. Στην άδεια καθορίζονται οι όροι χρήσης. Οι αρχές που διέπουν τα Ανοιχτά δεδομένα αναλύονται στον ορισμό Ανοιχτής γνώσης.

Πληροφορίες δημόσιου τομέα είναι αυτές που τηρεί ο δημόσιος τομέας. Η οδηγία για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα αποτελεί κοινό νομικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή αγορά των δεδομένων που κατέχει το κράτος. Οικοδομείται γύρω από τους βασικούς πυλώνες της εσωτερικής αγοράς: την ελεύθερη ροή δεδομένων, τη διαφάνεια και τον θεμιτό ανταγωνισμό. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν ισχύει καθεστώς Ανοιχτών δεδομένων για όλες τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την οδηγία για τις ΠΔΤ και άλλες μη νομοθετικές δραστηριότητες της ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών στον τομέα αυτό.

 

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων

Πέραν της συγκομιδής μεταδεδομένων, ο στρατηγικός στόχος της Ευρωπαϊκής Πύλης Δεδομένων είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και η ενίσχυση της αξίας των Ανοιχτών δεδομένων:

  • Προσβασιμότητα: Πώς μεταβαίνουμε στην πληροφορία; Πού την αναζητούμε; Πώς την καθιστούμε διαθέσιμη εν πρώτοις; Σε διαδικτυακές διευθύνσεις, σε σύνολα διαδικτυακών διευθύνσεων, σε σύνολα χωρών; Σε ποια γλώσσα;
  • Αξία: Για ποιον σκοπό και με ποιο όφελος για την οικονομία, την κοινωνία και τη δημοκρατία; Σε ποιον μορφότυπο; Ποια είναι η κρίσιμη μάζα;

Η Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων απευθύνεται στη συνολική αλυσίδα αξίας των δεδομένων: από τη δημοσίευσή τους μέχρι την περαιτέρω χρήση τους.

 

Οι ενότητες της Πύλης αφορούν:

Αναζήτηση συνόλων δεδομένων: Δημιουργήθηκαν κατηγορίες διάρθρωσης των μεταδεδομένων που συλλέχθηκαν από τις διάφορες χώρες. Οι εν λόγω κατηγορίες συνάδουν με την αναθεώρηση του προφίλ της εφαρμογής DCAT και αντιστοιχήθηκαν με βάση τον θησαυρό Eurovoc.

Παροχή δεδομένων: Οι πληροφορίες της ενότητας αυτής βοηθούν να κατανοήσετε τα Ανοιχτά δεδομένα από την οπτική του παρόχου δεδομένων. Δίνονται επίσης οδηγίες σε όσους επιθυμούν να διαθέσουν τα δεδομένα της πύλης τους στην Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων.

Χρήση δεδομένων: Στην ενότητα αυτή περιγράφονται λεπτομερώς οι τρόποι χρήσης των Ανοιχτών δεδομένων και τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν.

Επιμόρφωση και Βιβλιοθήκη: Περιλαμβάνονται ενότητες ηλε-μάθησης (eLearning) σχετικά με τα Ανοιχτά δεδομένα, οδηγοί επιμόρφωσης και επιμορφωτών, καθώς και βάση γνώσεων που περιέχει δημοσιεύσεις σχετικά με τα Ανοιχτά δεδομένα και τα προτεινόμενα προγράμματα.

Portals can be national, regional, local or domain specific. We connect portals in the EU Member States, the European Economic Area (EEA), the European Free Trade Area (EFTA), the EU accession countries, and countries involved in the EU's neighbourhood policy. In addition, by harvesting the European Union Open Data Portal, we also cover European institutions, agencies and bodies and some cross-border content from EU-funded projects.

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την πύλη

 

Στην Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων γίνεται συγκομιδή μεταδεδομένων των δημόσιων δεδομένων που διατίθενται ανά την Ευρώπη. Στους καταλόγους δεδομένων προέλευσης ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται σύνολα δεδομένων που περιέχουν σφάλματα. Στην Πύλη γίνεται αξιολόγηση των σφαλμάτων και ενημερώνονται οι κάτοχοι των καταλόγων. Χάρη στη διαδικασία αυτή, βελτιώνεται η ποιότητα των μεταδεδομένων και των διαθέσιμων δεδομένων ανά την Ευρώπη.

Η Πύλη αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίζεται από μία κοινοπραξία της οποίας ηγείται η Capgemini Invent και μετέχουν οι: INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, conterra, Sogeti, Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, Time.Lex, 52 North και το Lisbon Council.

Για ειδικότερα ερωτήματα πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Στο πεδίο των Ανοιχτών δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων εμπίπτουν τα δεδομένα που δημοσιοποιούνται από/για λογαριασμό κρατικών διοικήσεων.

Στα μεταδεδομένα περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που ο αρχικός εκδότης έχει καταστήσει διαθέσιμες εντός του συνόλου δεδομένων. Ενδέχεται να διαπιστωθεί ύπαρξη διαφορετικών αδειών ή απουσία αδειών, οπότε, για να γίνει περαιτέρω χρήση των δεδομένων, οι χρήστες πρέπει να φροντίσουν να μάθουν από τους κατόχους/εκδότες των δεδομένων ποιοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν σε σχέση με την περαιτέρω χρήση των δεδομένων.