Wyszukiwanie z zapytaniem SPARQL

Wyszukiwanie metadanych w Triple Store Europejskiego Portalu Danych przy pomocy zapytań SPARQL.
Manager SPARQL wysyła zdefiniowane przez użytkownika zapytania SPARQL do serwera Virtuoso SPARQL.
Specyfikacje SPARQL można pobrać na stronie W3CNależy pamiętać, że jest to narzędzie Ekspert SPARQL.

PREFIX adms: <http://www.w3.org/ns/adms#>
PREFIX dawgt: <http://www.w3.org/2001/sw/DataAccess/tests/test-dawg#>
PREFIX dbpedia: <http://dbpedia.org/resource/>
PREFIX dbpprop: <http://dbpedia.org/property/>
PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>
PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>
PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX fn: <http://www.w3.org/2005/xpath-functions/#>
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX geo: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#>
PREFIX go: <http://purl.org/obo/owl/GO#>
PREFIX ldp: <http://www.w3.org/ns/ldp#>
PREFIX math: <http://www.w3.org/2000/10/swap/math#>
PREFIX mesh: <http://purl.org/commons/record/mesh/>
PREFIX mf: <http://www.w3.org/2001/sw/DataAccess/tests/test-manifest#>
PREFIX nci: <http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl#>
PREFIX obo: <http://www.geneontology.org/formats/oboInOwl#>
PREFIX ogc: <http://www.opengis.net/>
PREFIX ogcgml: <http://www.opengis.net/ont/gml#>
PREFIX ogcgs: <http://www.opengis.net/ont/geosparql#>
PREFIX ogcgsf: <http://www.opengis.net/def/function/geosparql/>
PREFIX ogcgsr: <http://www.opengis.net/def/rule/geosparql/>
PREFIX ogcsf: <http://www.opengis.net/ont/sf#>
PREFIX org: <http://www.w3.org/ns/org#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX product: <http://www.buy.com/rss/module/productV2/>
PREFIX protseq: <http://purl.org/science/protein/bysequence/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfa: <http://www.w3.org/ns/rdfa#>
PREFIX rdfdf: <http://www.openlinksw.com/virtrdf-data-formats#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX sc: <http://purl.org/science/owl/sciencecommons/>
PREFIX schema: <http://schema.org/>
PREFIX scovo: <http://purl.org/NET/scovo#>
PREFIX sd: <http://www.w3.org/ns/sparql-service-description#>
PREFIX sioc: <http://rdfs.org/sioc/ns#>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
PREFIX spdx: <http://spdx.org/rdf/terms#>
PREFIX vcard2006: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#>
PREFIX vcard: <http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#>
PREFIX virtcxml: <http://www.openlinksw.com/schemas/virtcxml#>
PREFIX virtrdf: <http://www.openlinksw.com/schemas/virtrdf#>
PREFIX void: <http://rdfs.org/ns/void#>
PREFIX xf: <http://www.w3.org/2004/07/xpath-functions>
PREFIX xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX xsl10: <http://www.w3.org/XSL/Transform/1.0>
PREFIX xsl1999: <http://www.w3.org/1999/XSL/Transform>
PREFIX xslwd: <http://www.w3.org/TR/WD-xsl>
PREFIX yago: <http://dbpedia.org/class/yago/>
PREFIX dqv: <http://www.w3.org/ns/dqv#>