Αναζήτηση με βάση ερώτημα SPARQL

Αναζητήστε μεταδεδομένα στο τριπλό απόθεμα της Ευρωπαϊκής Πύλης Δεδομένων μέσω ερωτημάτων SPARQL.
Ο διαχειριστής SPARQL στέλνει ερωτήματα διαμορφωμένα από τους χρήστες SPARQL στη μηχανή ερωτημάτων Virtuoso SPARQL.
Οι προδιαγραφές SPARQL βρίσκονται στην W3C ιστοθέση.Σημειώστε ότι για το εργαλείο αυτό απαιτείται εμπειρία στο SPARQL.

PREFIX adms: <http://www.w3.org/ns/adms#>
PREFIX dawgt: <http://www.w3.org/2001/sw/DataAccess/tests/test-dawg#>
PREFIX dbpedia: <http://dbpedia.org/resource/>
PREFIX dbpprop: <http://dbpedia.org/property/>
PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>
PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>
PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX fn: <http://www.w3.org/2005/xpath-functions/#>
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX geo: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#>
PREFIX go: <http://purl.org/obo/owl/GO#>
PREFIX ldp: <http://www.w3.org/ns/ldp#>
PREFIX math: <http://www.w3.org/2000/10/swap/math#>
PREFIX mesh: <http://purl.org/commons/record/mesh/>
PREFIX mf: <http://www.w3.org/2001/sw/DataAccess/tests/test-manifest#>
PREFIX nci: <http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl#>
PREFIX obo: <http://www.geneontology.org/formats/oboInOwl#>
PREFIX ogc: <http://www.opengis.net/>
PREFIX ogcgml: <http://www.opengis.net/ont/gml#>
PREFIX ogcgs: <http://www.opengis.net/ont/geosparql#>
PREFIX ogcgsf: <http://www.opengis.net/def/function/geosparql/>
PREFIX ogcgsr: <http://www.opengis.net/def/rule/geosparql/>
PREFIX ogcsf: <http://www.opengis.net/ont/sf#>
PREFIX org: <http://www.w3.org/ns/org#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX product: <http://www.buy.com/rss/module/productV2/>
PREFIX protseq: <http://purl.org/science/protein/bysequence/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfa: <http://www.w3.org/ns/rdfa#>
PREFIX rdfdf: <http://www.openlinksw.com/virtrdf-data-formats#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX sc: <http://purl.org/science/owl/sciencecommons/>
PREFIX schema: <http://schema.org/>
PREFIX scovo: <http://purl.org/NET/scovo#>
PREFIX sd: <http://www.w3.org/ns/sparql-service-description#>
PREFIX sioc: <http://rdfs.org/sioc/ns#>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
PREFIX spdx: <http://spdx.org/rdf/terms#>
PREFIX vcard2006: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#>
PREFIX vcard: <http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#>
PREFIX virtcxml: <http://www.openlinksw.com/schemas/virtcxml#>
PREFIX virtrdf: <http://www.openlinksw.com/schemas/virtrdf#>
PREFIX void: <http://rdfs.org/ns/void#>
PREFIX xf: <http://www.w3.org/2004/07/xpath-functions>
PREFIX xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX xsl10: <http://www.w3.org/XSL/Transform/1.0>
PREFIX xsl1999: <http://www.w3.org/1999/XSL/Transform>
PREFIX xslwd: <http://www.w3.org/TR/WD-xsl>
PREFIX yago: <http://dbpedia.org/class/yago/>
PREFIX dqv: <http://www.w3.org/ns/dqv#>