Portál Európskych Údajov

Prínosy používania dát

Prínosy používania dát

Prínosy otvorených dát sú rôznorodé, od zefektívnenia verejnej správy cez hospodársky rast v súkromnom sektore až po širšie sociálne blaho.

Pomocou otvorených dát možno posilniť výkonnosť a prispieť k zlepšovaniu efektívnosti verejných služieb. Väčšiu efektívnosť pri zabezpečovaní a poskytovaní verejných služieb možno dosiahnuť vďaka medziodvetvovej výmene dát, ktoré môžu napríklad poskytnúť prehľad o nadbytočných výdavkoch.

 

Hospodárstvo môže profitovať z jednoduchšieho prístupu k informáciám, obsahu a poznatkom, ktoré na druhej strane prispievajú k rozvoju inovačných služieb a k tvorbe nových obchodných modelov.

 

Môže dôjsť k zlepšeniu sociálneho blaha, pretože spoločnosť má prospech z informácií, ktoré sú transparentnejšie a prístupnejšie. Otvorenými dátami sa posilňuje spolupráca, účasť a sociálna inovácia.

/sk/file/benefitsrainbowpngbenefitsrainbow.png

Benefits of using data
 

Hospodárstvo môže profitovať z jednoduchšieho prístupu k informáciám, obsahu a poznatkom, ktoré na druhej strane prispievajú k rozvoju inovačných služieb a k tvorbe nových obchodných modelov

Očakáva sa, že veľkosť priameho trhu s otvorenými dátami bude v roku 2016 dosahovať 55,3 mld. EUR pre EÚ-28+. Od roku 2016 do roku 2020 veľkosť trhu narastie o 36,9 % na hodnotu 75,7 mld. EUR v roku 2020 vrátane úprav súvisiacich s infláciou. Podľa odhadov bude kumulovaná veľkosť priameho trhu v období rokov 2016 – 2020 dosahovať 325 mld. EUR.

 

 

 

Vytvoria sa nové pracovné miesta prostredníctvom stimulácie hospodárstva a vyššieho dopytu po zamestnancoch so zručnosťami spracovania dát. V roku 2016 bude v súkromnom sektore EÚ-28+ 75 000 pracovných miest v oblasti otvorených dát. Do roku 2020 sa tento počet zvýši na takmer 100 000 pracovných miest v oblasti otvorených dát. Do roku 2020 sa vytvorí bezmála 25 000 nových priamych pracovných miest v oblasti otvorených dát.

 

Výkonnosť verejného sektora možno posilniť prostredníctvom otvorených dát. Väčšiu efektívnosť pri zabezpečovaní a poskytovaní verejných služieb možno dosiahnuť vďaka medziodvetvovej výmene dát, ktoré poskytujú rýchlejší prístup k informáciám. Kumulované úspory nákladov pre EÚ-28+ v roku 2020 sa odhadujú na 1,7 mld. EUR.

 

Otvorené dáta prinášajú väčšiu efektívnosť, keď sa používajú dáta v reálnom čase umožňujúce jednoduchý prístup k informáciám, ktoré zlepšujú rozhodovanie jednotlivca. Tri prípadové štúdie sa hodnotia podrobnejšie: ako môžu otvorené dáta zachraňovať životy, ako ich možno využiť na úsporu času a ako otvorené dáta pomáhajú dosiahnuť environmentálne prínosy. Otvorené dáta majú napríklad potenciál zachrániť 7 000 životov ročne prostredníctvom skoršieho poskytnutia resuscitácie. Uplatnením otvorených dát v doprave možno ušetriť 629 miliónov hodín zbytočného čakania na cestách v EÚ.


 

Súhrn zistení ekonomickej štúdie prínosov otvorených dát je dostupný tu: