Europejski Portal Danych

Zalety korzystania z danych

Zalety korzystania z danych

Korzyści, jakie można czerpać z otwartych danych są różne: od usprawniania administracji publicznej, przez wzrost gospodarczy w sektorze prywatnym, po zwiększanie dobrobytu społecznego.

Można podnosić wydajność dzięki otwartym danym, usprawniając tym samym funkcjonowanie usług publicznych. Dzięki dzieleniu się danymi przez różne sektory możliwe jest podnoszenie wydajności procesów i usług publicznych, wskazując na przykład na obszary zbędnych wydatków.

 

Gospodarka może czerpać korzyści z łatwiejszego dostępu do informacji, treści i wiedzy, co z kolei przekłada się na tworzenie innowacyjnych usług i nowych modeli biznesowych.

 

Dobrobyt społeczeństwa podnosi się, kiedy może ono korzystać z przejrzystych i dostępnych informacji. Otwarte dane wspomagają współpracę, uczestnictwo i innowacje społeczne.

 

 

Gospodarka może czerpać korzyści z łatwiejszego dostępu do informacji, treści i wiedzy, co z kolei przekłada się na tworzenie innowacyjnych usług i nowych modeli biznesowych.

Przewiduje się, że w roku 2016 wartość rynku otwartych danych w UE 28+ sięgnie 55,3 mld EUR. W latach od 2016 do 2020 wielkość rynku wzrośnie o 36,9% i w roku 2020 jego wartość wyniesie 75,7 mld EUR , z uwzględnieniem korekty inflacyjnej. Szacunkowa skumulowana wartość rynku w okresie 2016-2020 to 325 mld EUR.

 

 

 

Dzięki stymulowaniu gospodarki tworzone są nowe miejsca pracy i zapotrzebowanie na kadry posiadające kwalifikacje do pracy z danymi. W roku 2016 sektor prywatny w UE 28+ zatrudniać będzie w związku z otwartymi danymi 75 000 osób. Do 2020 roku liczba ta wzrośnie do niemal 100 000 miejsc pracy związanych z otwartymi danymi. Zatem do roku 2020 otwarte dane pozwolą bezpośrednio stworzyć prawie 25 000 nowych miejsc pracy.

 

Wydajność sektora publicznego może zostać podniesiona za sprawą otwartych danych. Dzięki dzieleniu się danymi przez różne sektory możliwe jest podnoszenie wydajności procesów i usług publicznych, umożliwiając szybszy dostęp do danych. Prognozowane, skumulowane oszczędności w UE 28+ do roku 2020 sięgają 1,7 mld EUR.

 

 

Otwarte dane pozwalają podnosić wydajność dzięki danym w czasie rzeczywistym, które dają łatwy dostęp do informacji wspomagających indywidualny proces decyzyjny. Trzy studia przypadków obrazują w sposób bardziej szczegółowy, jak otwarte dane mogą ratować życie, jak pozwalają oszczędzać czas i jak pomagają chronić środowisko. Na przykład otwarte dane mogą uratować 7 000 istnień ludzkich rocznie, dzięki wcześniejszemu podjęciu resuscytacji. Wykorzystanie otwartych danych w ruchu ulicznym może zaoszczędzić 629 milionów godzin niepotrzebnego czekania na drogach UE. 

 

Streszczenie wyników ekonomicznej analizy korzyści zapewnianych przez otwarte dane można znaleźć tutaj: