Hva vi gjør

Hva vi gjør

Den europeiske dataportalen høster metadata om informasjon som offentlig sektor forvalter (PSI) som er publisert på dataportaler i europeiske land. Informasjon om tilgang og fordelene med gjenbruk av data er også inkludert.

Hva er åpne data?

Åpne data (fra offentlig sektor) referer til informasjon som blir samlet inn, produsert eller betalt for av en offentlig virksomhet, og som er gjort fritt tilgjengelig til bruk for ethvert formål. Lisensen klargjør vilkårene for bruk. Disse vilkårene er beskrevet i detalj i Open Definition.

Informasjon som offentlig sektor forvalter (Public Sector Information – PSI) er all informasjon som blir samlet inn, produsert eller betalt for av offentlig sektor. Viderebruksdirektivet utgjør et felles juridisk rammeverk for bruk av denne typen informasjon. Direktivet er utarbeidet på grunnlag av grunnpilarene i det indre markedet: fri flyt av data, transparens og rettferdig konkurranse. Det er viktig å være oppmerksom på at ikke alle offentlige data er åpne data.

Finn ut mer om Viderebruksdirektivet og andre ikke-lovgivende aktiviteter i regi av DG CONNECT.

 

Om den europeiske dataportalen

Utover høsting av metadata, er det strategiske målet med den europeiske dataportalen å forbedre tilgjengeligheten og øke verdien av åpne data:

  • Tilgjengelighet: Hvordan få tilgang til informasjonen? Hvor finnes den? Hvordan gjøre den tilgjengelig? Innenfor en sektor, på tvers av sektorer, på tvers av land? På hvilket språk?
  • Verdi: Til hvilket formål og hvilken økonomisk gevinst? Samfunnsmessig gevinst? Demokratisk gevinst? I hvilket format? Hva er den kritiske massen?

Den europeiske dataportalen adresserer hele dataverdikjeden: fra datautgivelse til bruk av data.

 

Portalen består av følgende deler:

Søke etter datasett: Det er opprettet kategorier for å strukturere metadata som er høstet fra de ulike landene. Disse kategoriene følger revisjonen av DCAT Application Profile og er mappet mot Eurovoc-vokabularet.

Tilby data: Dette avsnittet gir et innblikk i åpne data ut fra datatilbyderens perspektiv. I tillegg er det gitt veiledning for de som ønsker at deres dataportal skal høstes av den europeiske dataportalen

Bruke data: Hvordan åpne data blir brukt, samt de økonomiske fordelene med åpne data, er beskrevet i denne delen

Opplæring og bibliotek: eLærings-moduler om åpne data, samt veiledere og en kunnskapsbase som refererer til publikasjoner om åpne data og relevante prosjekter.

Portals can be national, regional, local or domain specific. We connect portals in the EU Member States, the European Economic Area (EEA), the European Free Trade Area (EFTA), the EU accession countries, and countries involved in the EU's neighbourhood policy. In addition, by harvesting the European Union Open Data Portal, we also cover European institutions, agencies and bodies and some cross-border content from EU-funded projects.

Finn ut hvordan du kan bruke portalen

 

Den europeiske dataportalen henter metadata om tilgjengelige data fra offentlig sektor over hele Europa. Datakatalogene vi høster fra kan inneholde datasett med feil. Portalen vurderer disse feilene og kommuniserer dem tilbake til eiere av katalogene. Dette vil bidra til å forbedre kvaliteten på metadata og data som er tilgjengelig.

Denne portalen er utviklet av Europakommisjonen med støtte fra et konsortium ledet av Capgemini Invent, og som inkluderer INTRASOFT International, Fraunhofer Fokus, Con Terra, Sogeti, University of Southampton, Time.Lex, 52 North og Lisbon Council.

For spesifikke spørsmål, vennligst klikk på følgende lenke.

Den europeiske dataportalen omfatter kun data som er publisert av offentlige myndigheter eller på deres vegne.

Metadataene inneholder informasjonen som er tilgjengelig sammen med datasettet hos den første utgiveren. Ulike lisenser eller fravær av lisens kan forekomme, og brukerne blir oppfordret til å sjekke hvilke vilkår og betingelser som gjelder for bruk av dataene med eiere / utgivere av dataene.