Skip to main content

Hva er åpne data?

Den europeiske dataportalen høster metadata om informasjon som offentlig sektor forvalter (PSI) som er publisert på dataportaler i europeiske land. Informasjon om tilgang og fordelene med gjenbruk av data er også inkludert.

Åpne data (fra offentlig sektor) referer til informasjon som blir samlet inn, produsert eller betalt for av en offentlig virksomhet, og som er gjort fritt tilgjengelig til bruk for ethvert formål. Lisensen klargjør vilkårene for bruk. Disse vilkårene er beskrevet i detalj i Open Definition.

Informasjon som offentlig sektor forvalter (Public Sector Information – PSI) er all informasjon som blir samlet inn, produsert eller betalt for av offentlig sektor. Viderebruksdirektivet utgjør et felles juridisk rammeverk for bruk av denne typen informasjon. Direktivet er utarbeidet på grunnlag av grunnpilarene i det indre markedet: fri flyt av data, transparens og rettferdig konkurranse. Det er viktig å være oppmerksom på at ikke alle offentlige data er åpne data.

Finn ut mer om Viderebruksdirektivet og andre ikke-lovgivende aktiviteter i regi av DG CONNECT.

Fordeler ved åpne data

Fordelene ved åpne data er mangfoldig og kan være alt fra økt effektivitet i offentlig forvaltning, økonomisk vekst i privat sektor til økt sosial velferd.

Åpne data kan gi bedre ytelse og bidra til mer effektive offentlige tjenester. Økt effektivitet i prosesser og levering av tjenester kan oppnås ved hjelp av deling av data på tvers av sektorer. Dette kan for eksempel gi oversikt over unødig pengebruk.

Økonomien kan dra nytte av en enklere tilgang til informasjon, innhold og kunnskap gjennom utvikling av innovative tjenester og nye forretningsmodeller.

Den sosiale velferden styrkes når informasjon som offentlig sektor forvalter er mer transparent og tilgjengelig. Åpne data legger til rette for økt samarbeid, deltakelse og sosial innovasjon.

Image
Benefits of Using Data

 

Enkel tilgang til informasjon, innhold og kunnskap legger til rette for innovative tjenester og nye forretningsmodeller, noe som har positive innvirkninger på økonomien.

Det forventes at den direkte markedsstørrelsen knyttet til åpne data i EU vil utgjøre 55.3 milliarder euro i 2016. Mellom 2016 og 2020 vil markedsstørrelsen øke med 36,9% til 75,7 milliarder euro i 2020, korrigert for inflasjon. Den oppsamlede markedsstørrelsen for 2016-2020 er estimert til 325 milliarder euro.

Image
Direct market size

 

Image
Jobs created

 

Den positive innvirkningen på økonomien skaper flere jobber samt behov for mennesker med kunnskap og kompetanse om data. I 2016 vil det være 75.000 stillinger knyttet til åpne data i privat sektor i EU. Tallet vil øke til knappe 100.000 stillinger før 2020, tilnærmet 25.000 nye stillinger

Åpne data kan bidra til en mer effektiv offentlig sektor. Økt effektivitet i prosesser og levering av tjenester kan oppnås ved hjelp av deling av data på tvers av sektorer ved å gi raskere tilgang til informasjon. EU kan i 2020 forvente å spare et beløp på 1,7 milliarder euro.

Image
Saved in costs

 

Enklere tilgang til data i sanntid gjør det lettere å ta informerte beslutninger, noe som igjen fører til økt effektivitet. Tre casestudier er blitt vurdert i mer detalj: hvordan åpne data redder liv, hvordan de kan brukes for å spare tid og hvordan åpne data bidrar til en positiv innvirkning på miljøet. For eksempel kan åpne data redde 7000 liv i året ved at gjenopplivningsforsøk utføres på et tidligere tidspunkt. Videre kan åpne data innen veitrafikk spare 629 millioner timer med unødvendig ventetid på veier i EU-land.

Image
Better Decisions

Her kan du lese et sammendrag av funnene fra studien av økonomiske fordeler ved åpne data:

Read more

Sjekkliste for bruk av data

Viktige steg å gjennomføre før bruk av data.

Første steg er å ha tilgang på data. Det er ikke dataene i seg selv som utgjør sluttproduktet. Data kan brukes på ulike måter og for ulike formål. Data kan også gjøres tilgjengelig i forskjellige formater, under ulike lisenser og ha varierende kvalitet.

Ditt formål

Definer ditt formål: Åpne data kan tilføre aktivitetene din verdi på ulike måter. Dataene kan gi økt innsikt i et bestemt tema du ønsker mer informasjon om eller til og med skrive om (data journalism). Åpne data kan også gi påkrevd informasjon i forbindelse med en applikasjon eller tjeneste, for eksempel informasjon om skoler hvis du utvikler en applikasjon som skal hjelpe foreldre å finne den best egnede skolen for barna deres. Private virksomheter kan også bruke åpne data for å forbedre kundeprofiler slik at de er skreddersydd kundenes behov. Mulighetene som åpne data bringer er mange, uansett om det er til bruk i offentlig eller privat sektor.

Identifiser dataetiketter: Hvis du vet hva du skal bruke dataene til er det viktig å se på metadataene og undersøke om dataene møter dine behov. Hvis du for eksempel skal lage en løsning som inneholder informasjon om nivået på skoler i nærområdet vil det være nødvendig å sjekke om datasettene du ønsker å bruke i løsningen faktisk gjelder det aktuelle nærområdet og inneholder data som indikerer skolenes prestasjonsnivå.

Åpen lisens

Undersøk åpenhet: Les lisensinformasjonen som er oppgitt og sørg for at lisensen tillater det du har tenkt å bruke datasettet til (for eksempel at datasettet kan gjenbrukes til kommersielle formål hvis du skal utvikle en kommersiell løsning).

Undersøk krav til kreditering: Det kan være at lisensen krever at de som bruker datasettet må kreditere den eller de som publiserer dataene. Dette betyr at du må kreditere eieren av dataene når du tilgjengeliggjør et produkt eller tjeneste basert på dataene.

Undersøk krav til share-alike: Hvis lisensen indikerer at data som kombineres med annen data må publiseres som åpne data er du pålagt å publisere dine egne data under samme lisens etter å ha kombinert dataene med originalkilden. Dette kalles share-alike. Sørg for at lisensen er i tråd med hva du vil bruke dataene til.

Open Licence Assistant

Er det ikke oppgitt noen lisens, finnes det heller ingen informasjon om vilkår og betingelser! I slike tilfeller kan det være lurt å kontakte eieren av dataene og undersøke hva som er tillatt bruk.

Filformat

Når du har funnet ut at datasettet inneholder det du var på jakt etter, er det gjerne mulighet for å laste ned datasettet i ulike filformater. Du kan velge det filformatet som passer best, avhengig av dataferdighetene dine. Det vanligste filformatet for strukturerte data er ‘.csv’. I dette filformatet kan man legge til annen informasjon samt bruke dataene til å gjøre beregninger. Datasett som kan bearbeides er publisert under åpent filformat. Mesteparten av datasettene er tilgjengelige i åpent filformat, men husk at noen formater ikke tillater endringer (for eksempel ‘.pdf’).

Datakvalitet

Du bør kunne finne informasjon om når datasettet var sist endret på samme side som du laster ned datasettet fra. Hvis du trenger data fra en gitt tidsperiode bør du sjekke om det er oppgitt hvilken tidsperiode datasettet dekker eller om datasettet er oppdatert. Undersøk om filen inneholder informasjonen du forventet å finne og om du forstår de ulike dataetikettene.

Her en kort sjekkliste utviklet av the Open Data Institute:

Form

 • Hvordan har dataene blitt prosessert?
 • Er det rådata eller prosesserte data?
 • Hvordan vil dataenes form påvirke analyse/produkt/løsning?
 • Hva slags endringer på syntaks og semantikk trenger du å gjøre?
 • Er dataene kompatible med andre datasett du besitter?

Kvalitet

 • Hvor aktuelle er dataene når det kommer til tidsriktighet?
 • Hvor ofte blir de oppdatert?
 • Forstår du betydningen av alle datafeltene samt konteksten?
 • Hvor lenge vil de være publisert?
 • Hvilke forpliktelser har aktøren som publiserte dataene?
 • Hva kan du om dataenes nøyaktighet?
 • Hvordan håndteres manglende data?

Utforsk den europeiske dataportalen og se hvordan portalen møter databehovene dine.