Skip to main content

Den europeiske dataportalen

Den europeiske dataportalen høster metadata om informasjon som offentlig sektor forvalter (PSI) som er publisert på dataportaler i europeiske land. Informasjon om tilgang og fordelene med gjenbruk av data er også inkludert.

Om den europeiske dataportalen

Utover høsting av metadata, er det strategiske målet med den europeiske dataportalen å forbedre tilgjengeligheten og øke verdien av åpne data:

  • Tilgjengelighet: Hvordan få tilgang til informasjonen? Hvor finnes den? Hvordan gjøre den tilgjengelig? Innenfor en sektor, på tvers av sektorer, på tvers av land? På hvilket språk?
  • Verdi: Til hvilket formål og hvilken økonomisk gevinst? Samfunnsmessig gevinst? Demokratisk gevinst? I hvilket format? Hva er den kritiske massen?

Den europeiske dataportalen adresserer hele dataverdikjeden: fra datautgivelse til bruk av data.

Portalen består av følgende deler:

Søke etter datasett: Det er opprettet kategorier for å strukturere metadata som er høstet fra de ulike landene. Disse kategoriene følger revisjonen av DCAT Application Profile og er mappet mot Eurovoc-vokabularet.

Tilby data: Dette avsnittet gir et innblikk i åpne data ut fra datatilbyderens perspektiv. I tillegg er det gitt veiledning for de som ønsker at deres dataportal skal høstes av den europeiske dataportalen

Bruke data: Hvordan åpne data blir brukt, samt de økonomiske fordelene med åpne data, er beskrevet i denne delen

Opplæring og bibliotek: eLærings-moduler om åpne data, samt veiledere og en kunnskapsbase som refererer til publikasjoner om åpne data og relevante prosjekter.

Portaler kan være nasjonale, regionale, lokale eller områdespesifikke. Vi kobler portaler sammen i EU-medlemslandene, det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), EFTA, EU-land med tilgang, og land involvert i EUs nabolagspolitikk. I tillegg, ved å høste fra det åpne dataportalet for den europeiske union, dekker vi også europeiske institusjoner, byråer og organisasjoner og grensekryssende innhold fra EU-finansierte prosjekter.

Finn ut hvordan du kan bruke portalen

Den europeiske dataportalen henter metadata om tilgjengelige data fra offentlig sektor over hele Europa. Datakatalogene vi høster fra kan inneholde datasett med feil.

Portalen vurderer disse feilene og kommuniserer dem tilbake til eiere av katalogene. Dette vil bidra til å forbedre kvaliteten på metadata og data som er tilgjengelig. Denne portalen er utviklet av Europakommisjonen med støtte fra et konsortium ledet av Capgemini Invent, og som inkluderer INTRASOFT International, Fraunhofer Fokus, Con Terra, Sogeti, University of Southampton, Time.Lex, 52 North og Lisbon Council.

For spesifikke spørsmål, vennligst klikk på følgende lenke.

Den europeiske dataportalen omfatter kun data som er publisert av offentlige myndigheter eller på deres vegne.

Metadataene inneholder informasjonen som er tilgjengelig sammen med datasettet hos den første utgiveren. Ulike lisenser eller fravær av lisens kan forekomme, og brukerne blir oppfordret til å sjekke hvilke vilkår og betingelser som gjelder for bruk av dataene med eiere / utgivere av dataene.