Kontrolný panel kvality metaúdajov

V súčasnosti je analýza kvality založená na 3 kritériách: dostupnosť distribúcie, ich čitateľnosť strojom a ich zhoda so špecifikáciou DCAT-AP. Kontrolou prechádza každý katalóg so všetkými jeho datasetmi a im prislúchajúcimi distribúciami. Táto stránka poskytuje celkový prehľad k všetkým katalógom. Pre podrobnejšie informácie po jednotlivých katalógoch, vyberte prosím z menu položku ďalšie podrobnosti. Doplňujúce vysvetlenie dostanete po kliknutí na ikonu "i" v pravom hornom rohu diagramov. Kontrola kvality metaúdajov je vykonávaná na týždňovej báze. Najbližšia kontrola je naplánovaná na 6.1.2020 12:00:00.

Štatistiky distribúcií

Nasledujúce diagramy poskytujú prehľad dostupnosti distribúcií všetkých datasetov. Všetky distribúcie každého datasetu prejdú kontrolou. Podľa DCAT-AP špecifikácie musí mať každý dataset AccessURL parameter vyplnený; parameter DownloadURL je odporučený. Pre každú adresu URL distribúcie je vykonaná HTTP GET požiadavka a príslušná odpoveď prejde kontrolou. Testovanie čitateľnosti URL adresy strojom využíva zoznam formátov čitateľných strojom , zverejneného na stránkach Open Data Monitor.

Štatistiky zhody datasetu

Nasledujúce diagramy poskytujú prehľad o zhode datasetu so špecifikáciou DCAT-AP. Pre overenie zhody sú prevzaté metaúdaje cez CKAN API a validované voči JSON schéme, ktorá je v súlade s DCAT-AP.

Využitie licencií datasetov

Nižšie uvedené diagramy poskytujú prehľad typu licencií používaných pri rôznych datasetoch analyzovaných katalógov. CKAN poskytuje zoznam licencií, ktoré možno považovať za „známe“ licencie. Tento zoznam je dostupný v podobe čitateľnej ľudským okom na tejto webovej stránke. Príslušné ID týchto licencií možno získať prostredníctvom tohto volania API. Príslušné pole sa nazýva 'id'.