Табло за качеството на метаданните

Текущият анализ на качеството е основан на 3 критерия: достъпност на дистрибуциите, тяхната пригодност за машинно четене и тяхната съвместимост с DCAT-AP спецификацията. Всички набори от данни и съответстващите им дистрибуции се проверяват за всеки един каталог. Тази страница представя общ преглед на всички каталози. За по-детайлен преглед по каталог, изберете детайлния изглед от менюто. Допълнителни обяснения може да намерите, като щракнете на „i“ иконата в горния десен ъгъл на диаграмите. Качеството на метаданните се проверява всяка седмица. Следващата проверка е планирана за 19.12.2018 17:46:00.

Статистически данни за дистрибуциите

Следните диаграми представят преглед на достъпността на дистрибуциите на всички набори от данни. Всички дистрибуции на всеки набор от данни са проверени. Съгласно DCAT-AP спецификацията всеки набор от данни трябва да има AccessURL; DownloadURL е препоръчителен. За всеки URL на дистрибуция е изпълнена HTTP GET заявка и съответният отговор е проверен. За тестването на възможността за машинно четене на URL се използва списък на машинно-четими формати , публикувани от Монитора на свободно достъпни данни.

Статистически данни за съвместимостта на наборите от данни

Следните диаграми представят преглед на съвместимостта на набора от данни с DCAT-AP спецификацията. За да се провери съвместимостта, метаданните са качени на CKAN API и валидирани чрез сравнение с JSON схема, съвместима с DCAT-AP.

Използване на лиценз за набор от данни

Показаната по-долу диаграма прави преглед на типа лицензи, използвани от различни набори от данни на анализирания каталог. CKAN предоставя списък на лицензи, които могат да се считат за „известни“ лицензи. Този списък е наличен във формат за четене от хора на page. Действителните ID на тези лицензи могат да се получат като се използва API call. Въпросното поле е озаглавено „id“.