EIROPAS DATU PORTĀLS

Mūsu darbības

Mūsu darbības

Eiropas datu portāls rasmo publiskā sektora informācijas metadatus, kas pieejami publiskajos datu portālos Eiropas valstīs. Ir sniegta arī informācija par datu sniegšanu un datu atkalizmantošanas sniegtajiem ieguvumiem.

Kas ir atklātie dati?

Atklātie (valdības) dati apzīmē informāciju, ko vāc, rada vai apmaksā publiskā sektora struktūras (to sauc arī par publiskā sektora informāciju) un dara brīvi pieejamu atkalizmantošanai jebkādiem mērķiem. Licencē norāda lietošanas noteikumus. Šie atklāto datu principi ir sīki aprakstīti vietnē Open Definition.

Publiskā sektora informācija ir informācija, kas ir publiskā sektora rīcībā. Direktīvā par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu ir sniegts kopējs tiesiskais regulējums Eiropas valdību rīcībā esošo datu tirgum. Tā pamatā ir iekšējā tirgus pīlāri: brīva datu aprite, pārredzamība un godīga konkurence. Jāņem vērā, ka ne visa publiskā sektora informācija ir atklāti dati.

Uzziniet vairāk par PSI direktīvu un citām DG CONNECT neleģislatīvām darbībām šajā jomā.

 

Par Eiropas datu portālu

Neaprobežojoties ar metadatu rasmošanu, Eiropas datu portāla stratēģiskais mērķis ir uzlabot atklāto datu pieejamību un palielināt to vērtību:

  • Pieejamība: Kā piekļūt šai informācijai? Kur to atrast? Kā to padarīt pieejamu? Jomās, starp jomām, starp valstīm? Kādā valodā?
  • Vērtība: Kādam mērķim un kādam ekonomiskajam labumam? Sabiedrības labumam? Demokrātijas labumam? Kādā formātā? Kāda ir kritiskā masa?

Eiropas datu portāls aptver visu datu vērtības veidošanas ķēdi, sākot ar datu publicēšanu un beidzot ar to atkalizmantošanu.

 

Portāla sadaļas ir veltītas šādām darbībām:

Datu kopu meklēšana: Ir izveidotas kategorijas, lai strukturētu no dažādām valstīm rasmotos datus. Šīs kategorijas atbilst DCAT lietotnes profila grozījumiem un ir kartētas, izmantojot Eurovoc tēzauru.

Datu sniegšana: Šī sadaļa sniedz ieskatu par atklātajiem datiem no datu sniedzēja skatupunkta. Papildus tam šeit ir piedāvāti norādījumi tiem, kas vēlas, lai Eiropas datu portāls rasmotu viņu datu portālu.

Datu izmantošana: Šajā sadaļā ir aprakstīta atklāto datu izmantošana un atklāto datu sniegtie ekonomiskie ieguvumi.

Apmācība un bibliotēka: E-mācību moduļi par atklātajiem datiem, kā arī mācību moduļi un zināšanu bāze, kurā sniegtas norādes uz publikācijām par atklātajiem datiem un projektiem.

Portāli var būt valsts, reģionu, vietēja līmeņa vai specifisku jomu portāli. Tie aptver 28 ES dalībvalstis, EEZ valstis, ES kaimiņattiecību politikā iesaistītās valstis un Šveici.

Atklājiet, kā izmantot portālu

 

Eiropas datu portāls rasmo Eiropā pieejamo publisko datu metadatus. Izcelsmes datu katalogos var būt datu kopas ar kļūdām. Portāls novērtēs šīs kļūdas un paziņos par tām katalogu īpašniekiem. Tas palīdzēs uzlabot Eiropā pieejamo metadatu un datu kvalitāti.

Šo portālu veido Eiropas Komisija, un to atbalsta konsorcijs, kuru vada Capgemini un kurā piedalās INTRASOFT International, Fraunhofer Fokus, con terra, Sogeti, Atklāto datu institūts, Time.Lex un Sauthemptonas Universitāte.

Specifisku jautājumu gadījumā lūdzam klikšķināt uz šīs saites.

Eiropas datu portālā izmantotie atklātie dati ietver valsts pārvaldes iestāžu vai to uzdevumā publicētos datus.

Metadati ietver informāciju, kuru sākotnējais publicētājs dara pieejamu ar datu kopu. Ir iespējamas dažādas licences, un dažos gadījumos licences var nebūt, tāpēc atkalizmantošanas gadījumā izmantotāji tiek aicināti sazināties ar datu īpašniekiem/publicētājiem un noskaidrot, kādi noteikumi ir piemērojami attiecīgo datu atkalizmantošanai.