EIROPAS DATU PORTĀLS

Leguvumi no datu izmantošanas

Leguvumi no datu izmantošanas

Atklātie dati sniedz daudzveidīgus ieguvumus, ieskaitot valsts pārvaldes efektīvāku darbību, ekonomisko izaugsmi privātajā sektorā un plašāku sociālo nodrošinājumu.

Darbības uzlabojumi — atklātie dati var palīdzēt uzlabot sabiedrisko pakalpojumu efektivitāti. Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas procesa efektivitāti var uzlabot, pateicoties datu apmaiņai starp sektoriem, kas var, piemēram, sniegt pārskatu par nevajadzīgiem izdevumiem.

 

Ieguvumi ekonomikai — vieglāka piekļuve informācijai, saturam un zināšanām veicina inovatīvu pakalpojumu izstrādi un jaunu uzņēmējdarbības modeļu radīšanu.

 

Sociālā nodrošinājuma uzlabojumi — sabiedrība iegūst no pārredzamākas un vieglāk pieejamas informācijas. Atklātie dati veicina sadarbību, līdzdalību un sociālo inovāciju.

 

Ieguvumus ekonomikai sniedz vieglāka piekļuve informācijai, saturam un zināšanām, kas savukārt veicina inovatīvu pakalpojumu izstrādi un jaunu uzņēmējdarbības modeļu radīšanu.

Paredzams, ka 2016. gadā atklāto datu tiešais tirgus apjoms ES 28+ valstīs sasniegs EUR 55,3 miljardus. Tiek prognozēts, ka laikposmā no 2016. līdz 2020. gadam tirgus apjoms palielināsies par 36,9 %, sasniedzot EUR 75,7 miljardus 2020. gadā, ņemot vērā inflāciju. 2016.–2020. gada periodā kopējais tiešais tirgus apjoms ir aprēķināts EUR 325 miljardu apmērā.

 

 

 

Jaunu darbvietu izveidi nodrošina ekonomikas stimulēšana un lielāks pieprasījums pēc darbiniekiem ar iemaņām darbā ar datiem. 2016. gadā ES 28+ valstu privātajā sektorā bija 75 000 ar atklātajiem datiem saistītu darbvietu. Līdz 2020. gadam šis skaits palielināsies teju līdz 100 000 atklāto datu darbvietām. Gandrīz 25 000 jaunu tiešo atklāto datu darbvietu radīšana līdz 2020. gadam.

 

Publiskā sektora darbību var uzlabot ar atklāto datu palīdzību. Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas procesa efektivitāti var uzlabot, pateicoties datu apmaiņai starp sektoriem, kas nodrošina ātrāku piekļuvi informācijai. Prognozētais kopējais izmaksu ietaupījums ES 28+ valstīs līdz 2020. gadam ir EUR 1,7 miljardi.

 

Atklātie dati ļauj uzlabot efektivitāti, jo tiek izmantoti reālā laika dati, kas ļauj viegli piekļūt informācijai, kas uzlabo atsevišķu lēmumu pieņemšanu. Ir sīkāk izvērtēti trīs gadījumu pētījumi: kā atklātie dati var glābt dzīvības, kā tos var izmantot laika taupīšanai un kā atklātie dati palīdz nodrošināt ar vidi saistītus ieguvumus. Piemēram, atklātajiem datiem piemīt potenciāls ik gadu izglābt 7000 dzīvību, ātrāk nodrošinot atdzīvināšanas pasākumus. Tāpat arī atklāto datu izmantošana satiksmes organizācijā var ietaupīt 629 miljonus stundu, kas citādi tiek lieki patērētas, gaidot uz ES ceļiem. 


 

Ekonomikas pētījuma secinājumu kopsavilkums par atklāto datu sniegtajiem ieguvumiem ir pieejams šeit: