Tairseach Sonraí Eorpach

Ár gcuid gníomhaíochtaí

Ár gcuid gníomhaíochtaí

Buaineann an Tairseach Sonraí Oscailte meiteashonraí Faisnéise na hEarnála Poiblí atá ar fáil ar thairseacha sonraí poiblí i dtíortha Eorpacha. Cuirtear faisnéis maidir le soláthar sonraí agus na tairbhí a bhaineann le sonraí a athúsáid san áireamh.

Cad is Sonraí Oscailte ann?

Is é atá i gceist le Sonraí Oscailte (Rialtais) faisnéis atá bailithe nó táirgthe ag comhlachtaí poiblí, nó sonraí ar íoc siad astu (glaoitear Faisnéis de chuid na hEarnála Poiblí orthu, leis) agus a chuirtear ar fáil saor in aisce le haghaidh a n-athúsáide chun críocha ar bith. Sonróidh an ceadúnas na téarmaí úsáide. Tugtar cur-síos mionsonraithe ar na prionsabail Sonraí Oscailte seo sa Sainmhíniú Oscailte.

Is é is faisnéis na hEarnála Poiblí ann faisnéis atá á coinneáil ag an earnáil phoiblí. Sa Treoir um athúsáid faisnéise de chuid na hearnála poiblí tugtar comhchreat dlíthiúil um margadh Eorpach le haghaidh sonraí atá á gcoinneáil ag rialtais. Tá sé tógtha mórthimpeall príomhchrainn taca an mhargaidh inmheánaigh: saorshreabhadh sonraí, trédhearcacht agus iomaíocht chothrom chóir. Is tábhachtach an rud é a thabhairt faoi deara nach Sonraí Oscailte iad gach faisnéis de chuid na hearnála poiblí.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an Treoir um Fhaisnéis Earnála Poiblí agus ar ghníomhaíochtaí neamhreachtacha eile de chuid AS na Líonraí Cumarsáide, an Ábhair Dhigitigh agus na Teicneolaíochta sa réimse seo.

 

Eolas faoin Tairseach Sonraí Oscailte

Agus í ag déanamh níos mó ná meiteashonraí a bhuain is ea is aidhm straitéiseach don Tairseach Sonraí Oscailte feabhas a chur ar inrochtaineacht ar Shonraí Oscailte agus cur lena luach:

  • Inrochtaineacht: Conas a dhéantar rochtain ar fhaisnéis? Cá bhfuil sí ar fáil? Conas a chuirtear ar fáil í ar an gcéad dul síos? I bhfearainn, i dtíortha? Cén teanga a úsáidfear?
  • Luach: Cad chuige agus cén tairbhe eacnamaíoch atá i gceist? Tairbhe ó thaobh na sochaí de? Tairbhe dhaonlathach? Cén fhormáid a úsáidtear? Cad é an tairseach chriticiúil?

Tugann an Tairseach Sonraí Oscailte faoin slabhra luacha sonraí iomlán: idir shonraí a fhoilsiú agus sonraí a athúsáid.

 

Laistigh den Tairseach tá na míreanna tiomnaithe do na nithe seo:

Tacair shonraí a chuardach: Tá catagóirí curtha ar bun chun struchtúr a chur ar mheiteashonraí a buaineadh ó thíortha éagsúla. Is mar thoradh ar athbhreithniú ar an bPróifíl Feidhmchláir DCAT (Catalóg Sonraí) a rinneadh na catagóirí seo agus rinneadh iad a léarscáiliú le hais Teasáras Eurovoc.

Sonraí a chur ar fáil: Sa mhír seo tugtar léargas ar Shonraí Oscailte ó thaobh sholáthraí na sonraí. De bhreis air seo tairgtear treoracha dóibh siúd ar mian leo go ndéanfadh an Tairseach Sonraí Oscailte a dtairseach sonraí a bhuain.

Sonraí a úsáid: modúil ríomhfhoghlama ar Shonraí Oscailte chomh maith le treoraithe oiliúna agus bunachar eolais ina dtagraítear foilseacháin faoi Shonraí Oscailte agus gné-thionscadail.

Oiliúint agus Leabharlann: modúil ríomhfhoghlama ar Shonraí Oscailte chomh maith le treoraithe oiliúna agus bunachar eolais ina dtagraítear foilseacháin faoi Shonraí Oscailte agus gné-thionscadail.

Portals can be national, regional, local or domain specific. We connect portals in the EU Member States, the European Economic Area (EEA), the European Free Trade Area (EFTA), the EU accession countries, and countries involved in the EU's neighbourhood policy. In addition, by harvesting the European Union Open Data Portal, we also cover European institutions, agencies and bodies and some cross-border content from EU-funded projects.

Faigh amach conas an tairseach a úsáid

 

Buaineann an Tairseach Sonraí Oscailte meiteashonraí na sonraí poiblí a chuirtear ar fáil ar fud na hEorpa. D’fhéadfadh tacair shonraí ina bhfuil earráidí a bheith sna catalóga sonraí bunaidh. Déanfaidh an Tairseach na hearráidí seo a mheas agus cuirfidh sí ar shúile úinéirí na gcatalóg iad. Cabhraíonn an obair seo chun cáilíocht na meiteashonraí agus na sonraí atá ar fáil ar fud na hEorpa a fheabhsú.

Tá an Tairseach seo á forbairt ag an gCoimisiún Eorpach le tacaíocht ó chuibhreannas faoi threoir Capgemini Invent, lena n-áirítear INTRASOFT International, Fraunhofer Fokus, con terra, Sogeti, the Ollscoil Southampton, Time.Lex, 52 North agus Lisbon Council.

Má tá ceist ar leith agat cliceáil ar an nasc seo a leanas.

Is é scóip ar leith na Sonraí Oscailte a úsáidtear laistigh den Tairseach Sonraí Oscailte ná sonraí arna bhfoilsiú ag córais riaracháin phoiblí nó thar a gceann.

Sna meiteashonraí tá an fhaisnéis a chuir an foilsitheoir bunaidh ar fáil leis an taca sonraí. D’fhéadfadh tarlú go bhfuil ceadúnais dhifriúla ann nó nach bhfuil aon cheadúnas ar bith ar fáil. Dá bhrí sin moltar i gcás athúsáide, dul i dteagmháil le húinéirí/foilsitheoirí na sonraí maidir le téarmaí agus coinníollacha is infheidhme d’athúsáid na sonraí.