Tairseach Sonraí Eorpach

Tairbhí a bhaineann le Sonraí a Úsáid

Tairbhí a bhaineann le Sonraí a Úsáid

Tá an iliomad tairbhí ag gabháil le Sonraí Oscailte, ina measc tá éifeachtacht fheabhsaithe na gcóras riaracháin phoiblí, fás eacnamaíoch ar an earnáil phríobháideach agus leas sóisialach níos leithne.

Is féidir feidhmíocht a fheabhsú le Sonraí Oscailte agus cabhrú chun seirbhísí poiblí a dhéanamh níos éifeachtaí. Is féidir éifeachtacht níos fearr a bhaint amach i ndáil le próisis agus seachadadh seirbhísí poiblí a bhuíochas ar chomhroinnt sonraí tras-earnála, rud a thugann forléargas ar chaiteachas neamhriachtanach, mar shampla.

 

Féadann rochtain níos éasca ar fhaisnéis, inneachar agus eolas dul chun tairbhe don gheilleagar agus cur le forbairt seirbhísí nuálacha agus cabhrú chun samhlacha gnó nua a chruthú ar a sheal.

 

Is féidir leas sóisialach a fheabhsú de bhrí go mbaineann an tsochaí tairbhe as faisnéis atá níos trédhearcaí agus a bhfuil rochtain níos fearr uirthi. Méadaíonn Sonraí Oscailte an comhar, an rannpháirtiú agus an nuáil shóisialta.

 

Féadann rochtain níos éasca ar fhaisnéis, inneachar agus eolas dul chun tairbhe don gheilleagar agus cur le forbairt seirbhísí nuálacha agus cabhrú chun samhlacha gnó nua a chruthú ar a sheal.

Maidir le 2016, meastar gurb é €55.3 bn luach mhargadh díreach Sonraí Oscailte i gcás AE 28+. Idir 2016 agus 2020 tiocfaidh méadú 36.9% ar luach an mhargaidh agus sroichfidh sé luach €75.7 bn in 2020, coigeartuithe boilscithe san áireamh. Don tréimhse 2016-2020, meastar gurb é €325 bn luach carnach an mhargaidh dhírigh.

 

 

 

Cruthaítear poist nua mar thoradh ar an ngeilleagar a spreagadh agus de bharr éileamh níos mó ar phearsanra ag a bhfuil na scileanna chun oibriú le sonraí. In 2016 beidh 75,000 post Sonraí Oscailte in earnáil phríobháideach de chuid AE 28+. Faoin mbliain 2020 tiocfaidh méadú ar an líon seo sa mhéid go mbeidh beagáinín faoi bhun 100,000 post Sonraí Oscailte ann. Mar sin cruthófar beagnach 25,000 post Sonraí Oscailte díreacha nua faoi 2020.

 

Is féidir le Sonraí Oscailte feidhmíocht na hearnála poiblí a fheabhsú. Is féidir próisis agus seachadadh seirbhísí poiblí a dhéanamh níos éifeachtaí a bhuíochas ar chomhroinnt sonraí tras-earnála, rud a thugann rochtain níos tapúla ar fhaisnéis. Réamh-mheastar gurb é €1.7 bn an costas a shábhálfar d’AE28+ in 2020.

 

Beidh méadú ar éifeachtúlacht ina thoradh ar Shonraí Oscailte toisc go n-úsáidtear sonraí fíor-ama a éascaíonn rochtain ar fhaisnéis a chuireann feabhas ar chinnteoireacht i ngach cás ar leith. I dtrí cinn de staidéir cháis déantar measúnú níos mionsonraithe: conas is féidir le Sonraí Oscailte beo daoine a shábháil, conas is féidir iad a úsáid chun am a shábháil agus conas mar a chabhraíonn Sonraí Oscailte chun tairbhí comhshaoil a bhaint amach. Mar shampla, tá d’acmhainn ag Sonraí Oscailte beo 7000 duine in aghaidh na bliana a shábháil trí athbheochan a chur ar fáil níos luaithe. De bhreis air seo is féidir Sonraí Oscailte a úsáid i gcúrsaí tráchta chun am feithimh neamhriachtanach 629 milliún uaire a shábháil ar bhóithre an AE.  


 

Tá achoimre ar thorthaí an staidéir eacnamaíoch ar thairbhí Sonraí Oscailte ar fáil anseo: