Πλεονεκτήματα της Χρήσης δεδομένων

Πλεονεκτήματα της Χρήσης δεδομένων

Τα οφέλη των Ανοιχτών δεδομένων είναι ποικίλα και εκτείνονται από τη βελτίωση της απόδοσης των δημόσιων διοικήσεων και την οικονομική ανάπτυξη στον ιδιωτικό τομέα μέχρι τη διεύρυνση του κράτους πρόνοιας.

Οι επιδόσεις μπορούν να αυξηθούν χάρη στα Ανοιχτά δεδομένα, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της απόδοσης των δημόσιων υπηρεσιών. Είναι εφικτή η αύξηση της απόδοσης στις διαδικασίες και στα αποτελέσματα των δημόσιων υπηρεσιών χάρη στη διατομεακή ανταλλαγή δεδομένων, που επιτρέπει, για παράδειγμα, την επισκόπηση των περιττών δαπανών.

 

Η οικονομία έχει μόνο να ωφεληθεί από τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφορίες, περιεχόμενο και γνώσεις, που συμβάλλουν με τη σειρά τους στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

 

Δίνεται δυνατότητα βελτίωσης του κράτους πρόνοιας διότι η κοινωνία ωφελείται από πληροφορίες διαφανέστερες, με αυξημένη προσβασιμότητα. Τα Ανοιχτά δεδομένα ενισχύουν τη συνεργασία, τη συμμετοχή και την κοινωνική καινοτομία.

/el/file/benefits-elpngbenefits-el.png

 

Η οικονομία έχει μόνο να ωφεληθεί από τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφορίες, περιεχόμενο και γνώσεις, που συμβάλλουν με τη σειρά τους στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Το άμεσο μέγεθος της αγοράς για Ανοιχτά δεδομένα αναμένεται να ανέλθει το 2016 σε 55,3 δισεκατομμύρια ευρώ στην ΕΕ των 28+. Στο διάστημα 2016-2020 το μέγεθος της αγοράς θα αυξηθεί κατά 36,9% φθάνοντας το 2020 τα 75,7 δισεκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης του πληθωρισμού. Το συγκεντρωτικό άμεσο μέγεθος της αγοράς για το διάστημα 2016-2020 εκτιμάται στα 325 δισεκατομμύρια ευρώ.

 

 

 

Νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται χάρη στην τόνωση της οικονομίας και αυξάνεται η ζήτηση προσωπικού με τις απαιτούμενες δεξιότητες για να εργαστεί με δεδομένα. Το 2016 θα υπάρχουν 75.000 θέσεις εργασίας για Ανοιχτά δεδομένα στον ιδιωτικό τομέα της ΕΕ των 28+. Μέχρι το 2020 ο αριθμός θα αυξηθεί φθάνοντας σχεδόν τις 100.000 θέσεις εργασίας Ανοιχτών δεδομένων, ενώ θα δημιουργηθούν περίπου 25.000 νέες άμεσες θέσεις εργασίας για Ανοιχτά δεδομένα.

 

Οι επιδόσεις του δημόσιου τομέα βελτιώνονται χάρη στα Ανοιχτά δεδομένα. Επιτυγχάνεται μεγαλύτερη απόδοση στις διαδικασίες και στα αποτελέσματα των δημόσιων υπηρεσιών χάρη στη διατομεακή ανταλλαγή δεδομένων, με την οποία επιταχύνεται η πρόσβαση σε πληροφορίες. Το 2020 η σωρευμένη εξοικονόμηση κόστους της ΕΕ των 28+ προβλέπεται στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

 

Από τα Ανοιχτά δεδομένα προκύπτει κέρδος στην απόδοση διότι χρησιμοποιούνται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε πληροφορίες με συνέπεια να βελτιώνεται η λήψη μεμονωμένων αποφάσεων. Αναλύονται τρεις μελέτες περιπτώσεων: πώς μπορούν τα Ανοιχτά δεδομένα να σώσουν ζωές, να χρησιμοποιηθούν για εξοικονόμηση χρόνου και να επιτρέψουν να αποκομίσουμε περιβαλλοντικά οφέλη. Έχουν για παράδειγμα, τη δυνατότητα να σώζουν 7000 ζωές το χρόνο επιταχύνοντας την παροχή ανάνηψης, ενώ στο κυκλοφοριακό μπορούν να εξοικονομήσουν 629 εκατομμύρια ώρες περιττού χρόνου αναμονής στους δρόμους της ΕΕ.


 

Τα ευρήματα της οικονομικής μελέτης περί ωφελείας των Ανοιχτών δεδομένων διατίθενται εδώ σε περίληψη: