Den Europæiske Dataportal

Vores aktiviteter

Vores aktiviteter

Den Europæiske Dataportal indsamler metadata fra oplysninger om den offentlige sektor på offentlige dataportaler i de europæiske lande. Hertil hører også oplysninger om tilvejebringelsen af data og fordelene ved at videreanvende data.

Hvad er åbne data?

Åbne (offentlige) data referer til oplysninger, som er indsamlet, produceret eller betalt af offentlige organer (også kaldet offentlig information), og som stilles gratis til rådighed for videreanvendelse til ethvert formål. Anvendelsesbetingelserne er præciseret i licensen. Principperne for åbne data er beskrevet nærmere i Open Definition.

Informationer fra den offentlige sektor omfatter informationer, som den offentlige sektor er i besiddelse af. Direktivet om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer tilvejebringer et fælles retsgrundlag for et europæisk marked for de offentlige myndigheders data. Det bygger på de vigtigste søjler i det indre marked: fri udveksling af data, gennemsigtighed og loyal konkurrence. Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle den offentlige sektors informationer er åbne data.

Læs mere om PSI-direktivet og andre ikke-lovgivningsmæssige aktiviteter under GD Connect (Generealdirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi) inden for dette område.

 

Om Den Europæiske Dataportal

Udover at indsamle metadata er det strategiske mål med Den Europæiske Dataportal at forbedre tilgængeligheden og øge værdien af åbne data.

  • Tilgængelighed: Hvordan får jeg adgang til disse informationer? Hvor kan jeg finde dem? Hvordan gør jeg dem tilgængelige? Inden for områder, på tværs af områder, på tværs af lande? På hvilket sprog?
  • Værdi: Hvad er formålet og den økonomiske gevinst? Hvad er den samfundsmæssige gevinst? Hvad er den demokratiske gevinst? I hvilket format? Hvad er den kritiske masse?

Den Europæiske Dataportal omfatter hele dataværdikæden, fra offentliggørelse til videreanvendelse af data.

 

Portalen er opdelt i følgende sektioner:

Søgning efter datasæt: Der er oprettet kategorier til at strukturere de metadata, der indsamles fra de forskellige lande. Disse kategorier følger revideringen af DCAT Application Profile g er kortlagt i henhold til Eurovoc Thesaurus.

Tilvejebringelse af data: Denne sektion giver en forståelse af åbne data ud fra en dataoperatørs synspunkt. Derudover giver den instrukser til personer, der ønsker, at deres dataportal skal indgå som en del af den europæiske dataportal.

Anvendelse af data: Denne sektion indeholder oplysninger om, hvordan åbne data anvendes samt de økonomiske fordele ved åbne data.

Uddannelse og bibliotek: Indeholder eLearning-moduler om åbne data samt træningsvejledninger og en videnbase med referencedokumenter vedrørende åbne data og præsenterede projekter.

Portals can be national, regional, local or domain specific. We connect portals in the EU Member States, the European Economic Area (EEA), the European Free Trade Area (EFTA), the EU accession countries, and countries involved in the EU's neighbourhood policy. In addition, by harvesting the European Union Open Data Portal, we also cover European institutions, agencies and bodies and some cross-border content from EU-funded projects.

Sådan anvendes portalen

 

Den Europæiske Dataportal indsamler metadata fra offentlige data, som er gjort tilgængelige i Europa. De oprindelige datakataloger kan indeholde datasæt med fejl. Portalen vurderer disse fejl og oplyser ejerne af katalogerne om dem. Det bidrager til at forbedre kvaliteten af tilgængelige metadata og data i hele Europa.

Portalen er udviklet af Europa-Kommissionen med støtte fra et konsortium, som ledes af Capgemini Invent INTRASOFT International, Fraunhofer Fokus, con terra, Sogeti, Universitet i Southhampton, Time.Lex, 52 North og Lisbon Council.

Har du spørgsmål, kan du klikke på dette link.

Åbne data, som anvendes i Den Europæiske Dataportal, er data, som er offentliggjort af offentlige myndigheder eller på deres vegne.

Metadataene indeholder informationer, som er gjort tilgængelige med datasæt fra den oprindelige udgiver. Der kan forekomme forskellige licenser eller manglende licens, og videreanvendere af data bedes forespørge ejerne/udgiverne af dataene om, hvilke betingelser og vilkår der gælder for dataenes videreanvendelse.