Evropský Datový Portál

Čím se zabýváme?

Čím se zabýváme?

Evropský datový portál shromažďuje metadata informací veřejného sektoru, které jsou dostupné na veřejných datových portálech v evropských zemích. Součástí jsou i informace o poskytování údajů a výhodách opakovaného použití dat.

Co jsou „otevřená data“?

Otevřená (vládní) data představují informace shromážděné, vytvořené nebo financované orgány veřejné správy (označované také jako informace veřejného sektoru), které jsou bezplatně dostupné pro opakované použití za jakýmkoli účelem. Podmínky používání jsou stanoveny v licenci. Tyto zásady pro otevřená data jsou podrobně popsány v definici „otevřenosti“.

Informace veřejného sektoru jsou informace v držení veřejného sektoru. Co se týče vládou vlastněných dat, společný právní rámec pro evropský trh je stanoven ve směrnici o opakovaném použití informací veřejného sektoru (IVS). Tato směrnice stojí na hlavních pilířích vnitřního trhu: volný tok dat, transparentnost a spravedlivá konkurence. Je třeba mít na paměti, že ne všechny informace veřejného sektoru jsou otevřenými daty.

Přečtěte si další informace o směrnici IVS a dalších nelegislativních činnostech GŘ CONNECT v této oblasti.

 

O Evropském datovém portálu

Strategický cíl Evropského datového portálu přesahuje shromažďování metadat – jde o přispívání k větší dostupnosti otevřených dat a zvyšování jejich hodnoty:

  • Dostupnost: Jak se k těmto informacím dostat? Kde je najít? Jak je především zpřístupnit? V jednotlivých oborech, napříč obory, v různých zemích? V jakém jazyce?
  • Hodnota: Za jakým účelem a s jakým hospodářským ziskem? Jaké jsou společenské výhody? Jaký prospěch z hlediska demokracie? V jakém formátu? Jaký je kritický objem?

Evropský datový portál se zaměřuje na celý datový řetězec hodnot: od zveřejňování dat po opakované používání dat.

 

Jednotlivé části portálu jsou věnovány těmto aspektům:

Vyhledávání souborů dat: Zavedli jsme kategorie pro strukturování metadat shromážděných z různých zemí. Tyto kategorie odrážejí revizi profilu aplikace DCAT a byly zmapovány na základě tezauru EuroVoc.

Poskytování dat: V této části se dozvíte podrobnější informace o otevřených datech z hlediska poskytovatele dat. Kromě toho zde nabízíme pokyny pro subjekty, které si přejí, aby Evropský datový portál shromažďoval data z jejich datového portálu.

Používání dat: Tato část pojednává podrobně o tom, jak se otevřená data používají, a o ekonomických výhodách otevřených dat.

Školení a knihovna: eLearningové moduly na téma otevřených dat, vzdělávací příručky a báze znalostí s odkazy na publikace týkající se otevřených dat a souvisejících projektů.

Portals can be national, regional, local or domain specific. We connect portals in the EU Member States, the European Economic Area (EEA), the European Free Trade Area (EFTA), the EU accession countries, and countries involved in the EU's neighbourhood policy. In addition, by harvesting the European Union Open Data Portal, we also cover European institutions, agencies and bodies and some cross-border content from EU-funded projects.

Seznamte se s používáním portálu

 

Evropský datový portál shromažďuje metadata dostupných veřejných dat z celé Evropy. V původních katalozích dat mohou být chybové soubory dat. Portál tyto chyby posoudí a informuje o nich majitele katalogů. Díky tomu se zlepšuje kvalita metadat a dat dostupných po celé Evropě.

Tento portál vytvořila Evropská komise s podporou konsorcia vedeného společností Capgemini Invent, složeného ze společností INTRASOFT International, Fraunhofer Fokus, con terra, Sogeti, Southamptonské univerzity, Time.Lex, 52 North a Lisbon Council.

Máte-li konkrétní dotaz, klikněte na tento odkaz.

Specifický záběr otevřených dat, která se používají v rámci Evropského datového portálu, zahrnuje data zveřejněná veřejnými správami nebo jejich jménem.

Metadata obsahují informace zveřejněné spolu se souborem dat původním publikujícím. V této souvislosti mohou existovat různé licence nebo naopak mohou chybět a v případě opakovaného používání vás vyzýváme, abyste u majitelů/původců dat zjistili, jaké podmínky se na ně vztahují.