Европейски Портал за данни

Ползи от използването на данни

Ползи от използването на данни

Ползите от свободно достъпните данни са разнообразни и се простират от подобряване на ефективността на публичните администрации, икономическия растеж в частния сектор до по-широкото социално благосъстояние.

Резултатите може да се подобрят чрез свободно достъпните данни и да допринесат за подобряване ефективността на обществените услуги. По-голяма ефективност на процесите и предоставянето на обществените услуги може да бъде постигната благодарение на междуотрасловото споделяне на данни, които могат например да предоставят преглед на ненужните разходи.

 

Икономиката може да се възползва от по-лесния достъп до информацията, съдържанието и знанията, което от своя страна ще допринесе за развитието на иновативни услуги и за създаването на нови бизнес модели.

 

Социалното благосъстояние може да се подобри тъй като обществото се възползва от по-прозрачна и достъпна информация. Свободно достъпните данни насърчават сътрудничеството, участието и социалните иновации.

 

Икономиката може да се възползва от по-лесния достъп до информацията, съдържанието и знанията, което от своя страна ще допринесе за развитието на иновативни услуги и за създаването на нови бизнес модели.

През 2016 г. размерът на директният пазар на свободно достъпни данни се очаква да стане 55,3 милиарда евро за ЕС 28+. В периода от 2016 г. до 2020 г. размерът на пазара ще нарасне с 36,9 % до стойност 75,7 милиарда евро през 2020 г., включително инфлационните корекции. За периода 2016—2020 г. кумулативният размер на директния пазар се оценява на 325 милиарда евро.

 

 

 

Създадени са нови работни места чрез стимулиране на икономиката и по-високо търсене на персонал с необходимите умения за работа с данни.През 2016 г. ще има 75 000 работни места за свободно достъпни данни в частния сектор на ЕС 28+. До 2020 г. този брой ще се увеличи до малко под 100 000 работни места за свободно достъпни данни. Ще бъдат създадени почти 25 000 нови работни места, пряко свързани със свободно достъпните данни.

 

Работата на публичния сектор може да се подобри благодарение на свободно достъпните данни. По-голяма ефективност на процесите и предоставянето на обществените услуги може да бъде постигната благодарение на междуотрасловото споделяне на данни, което осигурява по-бърз достъп до информацията. Предвижда се натрупаните икономии от разходи за ЕС-28 + през 2020 г. да се равняват на 1,7 милиарда евро..

 

Използването на свободно достъпни данни води до повишаване на ефективността ,тъй като се използват в реално време и гарантират лесен достъп до информацията, която подобрява индивидуалното вземане на решения. По-подробно бяха разгледани три конкретни примера: как свободно достъпните данни могат да спасят живот, как може да се използват, за да се спести време и как свободно достъпните данни помагат за постигане на ползи за околната среда. Например свободно достъпните данни могат да спасят 7 000 човешки живота годишно чрез осигуряване на по-ранна реанимация. Освен това използването на свободно достъпни данни в пътния трафик може да спести 629 милиона часа ненужно изчакване по пътищата на ЕС. 


 

Обобщение на заключенията от икономическото проучване за ползите от използването на свободно достъпни данни можете да намерите тук: