Премини към основното съдържание

Европейски Портал за данни

Европейският портал за данни събира метаданните на информацията в обществения сектор, която се предлага на обществените портали за данни в рамките на всички европейски държави. Също така предлага информация относно предоставянето на данни и ползата от повторното използване на данни.

За Европейския портал за данни

Освен събирането на метаданни, стратегическа цел на Европейския портал за данни е да се подобри достъпността и да се увеличи стойността на данните със свободен достъп:

  • Достъпност: С каква цел и за каква икономическа печалба? Обществена печалба? Демократична печалба? В какъв формат? Какво е критична маса?
  • Стойност: Как да получите достъп до тези данни? Къде да търсите? Как да се извеждат на първо място? В определена област, в различни области, във всички държави? На какъв език?

Европейският портал за данни се отнася до цялата верига на стойността на данните: от публикуването на данните до повторната употреба на данните.

Разделите на портала са посветени на:

Търсене на набори от данни: Създадени са категории, в които да се структурират метаданните, събрани от различните държави. Тези категории следват преразглеждането на профила за кандидатстване DCAT и са отнесени към тезауруса Eurovoc.

Предоставяне на данни: Този раздел помага за разбирането на данните със свободен достъп от гледна точка на доставчика на данни. Освен това се предлагат инструкции на лицата, които искат да предоставят данните от техния портал за данни на Европейския портал за данни.

Използване на данни: В този раздел подробно е описано как да се използват свободно достъпните данни, както и икономическите ползи от свободно достъпните данни.

Обучение и библиотека: Модули за електронно обучение за свободно достъпни данни, както и ръководства за обучение и база от знания, които се позовават на публикации за свободно достъпните данни и водещи проекти.

Порталите могат да са национални, регионални, местни или тематични. Ние осъществяваме връзка между порталите в държавите — членки на ЕС, Европейското икономическо пространство (ЕИП), Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), присъединяващите се страни и страните, участващи в европейската политика за съседство. Наред с това чрез събирането на информация от Портала за отворени данни на ЕС, обхващаме европейски институции, агенции и органи и включваме трансгранично съдържание от проекти, финансирани по линия на ЕС.

Научете се как да използвате портала

Европейският портал за данни събира метаданните на обществените данни, които са достъпни на територията на Европа. Каталозите с данни за произход могат да съдържат набори от данни с грешки.

Порталът ще направи оценка на тези грешки и ще съобщи за тях на собствениците на каталозите. Това ще допринесе за подобряване на качеството на метаданните и наличните данни в цяла Европа. Този портал е разработен от Европейската комисия с подкрепата на консорциум, ръководен от Capgemini Invent, който включва INTRASOFT International, Fraunhofer Fokus, con terra, Sogeti, Университета на Саутхемптън, Time.Lex, 52 North и Lisbon Council.

За специални запитвания щракнете на следната връзка.

Обхватът на свободно достъпните данни, използван в рамките на Европейския портал за данни, включва данните, публикувани от публичните администрации или от тяхно име.

Метаданните съдържат информацията, предоставена с данните, зададени от първоначалния издател. За данните може да се прилагат различни лицензи. Също така данните може да са без лиценз. Лицата, които повторно използват данните се приканват да проверят със собствениците/издателите на данните какви общи условия се прилагат при повторното използване на данните.