Премини към основното съдържание

Предоставяне на данни

Първоначалното съдържание на Европейският портал за данни беше създадено чрез събиране на данни от националните портали за публични данни. Постепенно порталът ще събере допълнителни данни от регионални и местни портали и от портали за определена област.

Искате ли да предоставите данни от вашия портал или уебсайт на Европейския портал за данни?

Ето няколко основни аспекта, които трябва да имате предвид:

 • Да, вие публикувате информация от обществения сектор.
 • Вече предоставяли ли сте данни на друг национален или местен портал?

Ако отговорът е да, не забравяйте да го отбележите във формуляра. за контакт. Европейският портал за данни вече може да е получил данни от този портал.

За да предоставите данни на Европейския портал за данни, имаме няколко технически изисквания, които искаме да споделим с вас.

Списъкът по-долу предлага контролен списък на очакваните различни технически характеристики.

 1. Уверете се, че вашият портал предлага метаданни!
  Събират се само метаданните, а не самите данни.
 2. Кой стандарт за метаданни използвате?
  CKAN/INSPIRE/DCAT-AP. Ако е друг, представете детайлно описание на използваната схема.
 3. Какво представяне на метаданните използвате?
  XML/JSON
 4. Какъв API използвате за извличане на данни?
  CKAN/OAI-PMH/дъмп файл
 5. Необходимо ли е удостоверяване за достъп до API?
  Да/Не
 6. Посочете пълния речников набор за класификация на метаданните или списък на областите, които използват определена лексика (например честота на актуализация).
  С превод, ако е наличен
 7. Използване на стандартни формати за дата/час.
  ISO8601
 8. Поддържа ли се диференциално или инкрементално събиране на данни?
  Да/Не. Инкременталното или диференциалното събиране на данни предоставя възможност за събиране само на набори от данни, които са били променени след определена дата.
 9. Колко често може/трябва да се събират данни от уебсайта?
  Веднъж дневно/седмично/месечно и др.

Изискванията, посочени в контролния списък, са описани по-подробно тук.

Изтеглете

За да ни предоставите данни, попълнете формуляра за контакт. Ако желаете да научите повече за публикуването на свободно достъпни данни, вж.: